Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - 6.5. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

Комплексна автоматизація інформаційних потоків підприємства, організації, відомства, галузі вимагає створення єдиного інформаційного простору для забезпечення можливості:

o віддаленої роботи працівників із базами даних;

o вільного доступу до засобів телекомунікації;

o збереження цілісності даних у загальній базі даних;

o повнотекстового і реквізитного пошуку інформації;

o належного захисту інформації;

o налаштування інтерфейсу на задачі користувачів.

Інформаційні системи, які призначені для автоматизації різних видів господарського обліку та управління підприємством можна умовно розділити на локальні та корпоративні системи.

Основними завданнями, що вирішує автоматизована інформаційна система на підприємстві, є:

o підвищення ефективності виробництва (оптимізації використання наявних виробничих, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів);

o підвищення оперативності і поліпшення якості керування підприємством у цілому (довгострокове, річне й оперативно-виробниче планування, оперативний збір, обробка й аналіз даних);

o удосконалення структури апарату керування;

o організація раціональних потоків інформації на підприємств;

o своєчасна, ефективна і достовірна звітність;

o автоматизація діловодства і диспетчеризації.

Локальні інформаційні системи здійснюють автоматизацію окремих задач обліку чи управління, але не надають цілісної інформації про підприємство. Наприклад, "1С: Бухгалтерія". Це універсальна бухгалтерська програма, яка може налаштовуватись самим бухгалтером з урахуванням особливостей бухгалтерського обліку на підприємстві, змін в законодавстві тощо. Вона успішно використовується на малих підприємствах, в торгівлі, в бюджетних організаціях. Вона забезпечує:

o ведення синтетичного та аналітичного обліку;

o ведення кількісного і багатовалютного обліку;

o отримання всієї необхідної звітності з синтетичного і аналітичного обліку:

o можливість зміни і доповнення плану рахунків, системи проводок, налаштування аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності;

o можливість автоматичного друку вихідних документів, і т. п.

Найпростіший варіант використання "1С: Бухгалтерії" - ведення синтетичного обліку. При цьому можна вводити проводки і на їх основі одержувати оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, головну книгу, вести касу, обробляти банківські документи, друкувати платіжні документи і генерувати звіти. При веденні аналітичного обліку програма дозволяє відслідковувати розрахунки з покупцями і постачальниками, враховувати виконання договорів, тощо.

Корпоративна інформаційна система підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і надає інформацію для прийняття управлінських рішень. Це - цілісний програмно-апаратний комплекс, що дозволяє задовольнити як поточні, так і стратегічні потреби підприємства в опрацюванні даних. Обов'язковою вимогою для корпоративних інформаційних систем є забезпечення розподіленої роботи клієнтів і можливості віддаленого доступу до необхідних даних.

Можна вказати такі складові автоматизованих інформаційних систем сучасних підприємств чи організацій:

1. система управління ресурсами підприємства;

2. система управління логістикою;

3. система управління даними про вироби на промислових підприємствах;

4. система автоматизованого проектування та технологічної підготовки виробництва;

5. система документообігу;

6. інформаційна автоматизована система бухгалтерського обліку;

7. система управлінського аналізу даних;

8. система організації робочого простору;

9. середовище Інтернет /Інтранет;

10. система електронної комерції;

11. спеціалізовані програмні продукти або системи для вирішення інших завдань.

Функціональність інформаційних систем залежить від організаційно-управлінської структури організації, існуючої технології документообігу, розподілу прав і обов'язків членів колективу, і т.д.

Сучасні корпоративні інформаційні системи містять все необхідне для підтримки ефективного бізнесу. Наприклад, такі системи, як R/3, Oracle Applications, "Галактика". Останнім часом у них вбудовують експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, OLAP-технології, тощо.

Побудова автоматизованих робочих місць (АРМ). Як правило, в загальному випадку під АРМ розуміють множину функцій і засобів, необхідних і достатніх для виконання цих функцій. Функції природно відображаються в обов'язки і відповідальних за їх виконання осіб, а засоби - в права та владу.

При адміністративно-виробничій підпорядкованості створюється певна структура робочих місць (що повинна відповідати структурі інформаційної технології), яка переважно є ієрархічною і сітковою; робочі місця в ній пов'язані інформаційними потоками.

При цьому мають місце два моменти:

o розробляється інформаційна технологія, яка визначає структуру і функції робочих місць;

o нова інформаційна технологія будується з орієнтацією на визначену попередньою інформаційною технологією структуру існуючого робочого місця із раніше визначеними власними функціями. В другому випадку структура робочого місця повинна допускати модифікацію і модернізацію, інакше розробка інформаційної технології є недоцільною.

При побудові ієрархічних структур АРМ-ів доцільно використовувати абстракції типу агрегації та узагальнення:

узагальнення - нехтує відмінностями між категоріями і створює об'єкти з класу інших об'єктів; агрегація - нехтує іменами компонентів і утворює об'єкт як відношення між іншими об'єктами.

Будь-який об'єкт може входити в декілька ієрархій дерев абстракцій типу узагальнень та агрегацій. Все залежить від того, за якою ознакою здійснюється дана абстракція. Різні ієрархічні структури робочих місць утворюють мережі.

Результатом аналізу інфраструктури деякої виконавчої системи, яка підлягає інформатизації є три узагальнені ієрархічні структури: цілей, функцій і робочих місць, причому:

o первинним є дерево цілей;

o вторинним - дерево функцій;

o третинним - ієрархія робочих місць.

Робочі місця є підпорядковані операціям зміни структури і функцій робочих місць:

o утворення нового робочого місця;

o ліквідація або злиття робочих місць;

o модифікація функцій робочих місць;

o реорганізація структури робочих місць, тощо.

Отже, робоче місце має структуру, елементи якої повинні бути збалансовані, тобто робочим місцям не повинні приписуватись функції, незабезпечені засобами і не повинно бути засобів, що не пов'язані із виконуваними функціями.

Концептуальна модель інформаційної технології

Рис.6.3. Концептуальна модель інформаційної технології

Обов'язки і права повинні бути врівноважені одне з одним, а також пов'язані з даною сукупністю функцій. Сукупність прав і влади гарантується лише даними засобами АМР. Збалансованість робочих місць означає можливість такої декомпозиції його об'єктів (рис.6.3), при якій відображення зв'язків між різними елементами цих об'єктів є взаємно однозначним.

6.6. Технології створення машинної та позамашинної інформаційної бази
7. Інформаційні технології в управлінні
7.1. Роль інформаційних технологій в системі організаційного управління
7.2. Електронний документообіг
Електронний підпис і сертифікація документів
Управління ключами в інформаційній системі
7.3. ERP-системи та їх особливості
7.4. Корпоративні інформаційні системи
Корпоративна інформаційна система "Галактика"
Корпоративна інформаційна система R/3
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru