Логістика - Банько В.Г. - 10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху

На сучасному етапі розвитку народного господарства все більш важливе значення набуває прискорення процесів вантажної обробки, скорочення строків доставки до споживачів необхідних продуктів виробництва. Тому в умовах переходу до ринкової економіки особлива увага повинна приділятися раціоналізації товароруху, комплексній механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, поліпшенню використання транспортних засобів, широкому розповсюдженню контейнерних та пакетних перевезень.

Прогресивна технологія товароруху заснована на підготуванні товару до продажу, укладанню його в тару-обладнання або пакет на піддоні . для транспортування та зберігання на складі без розформування першочергово підготовленої вантажної одиниці дозволяє максимально механізувати навантажувально-розвантажувальні роботи, скоротити кількість логістичних операцій по обробці товарів, збільшити ефективність використання транспорту та скоротити його простої, скоротити витрати на виготовлення транспортної тари, різко зменшити потребу у вантажниках.

Контейнеризація та пакетизація належать до найбільш прогресивних способів організації процесу товароруху і механізації навантажувально-розватажувальних та транспортно-складських робіт з різноманітними тарно лакувальними вантажами. При їх впроваджуванні виключаються або скорочуються витрати на тару, ліквідуються або зводяться до мінімуму збитки товарів у процесі їх доставки від місць виробництва до сфери споживання, а також ефективніше використовуються сучасні підйомно-транспортні засоби.

Існуючий в наявності досвід свідчить про те, що застосування контейнерів і піддонів у торгівлі і громадському харчуванні дозволяє здійснити комплексну механізацію навантажувально-розвантажувальних робіт на всіх етапах транспортного процесу, збільшити продуктивність праці приблизно в 6-10 разів.

Все це обумовлює необхідність вдосконалення існуючої технології товароруху.

Дана творча праця присвячена розробці прогресивної технології руху продовольчих товарів на прикладі консервів і мінеральної води на складі ресторану "Спорт" м. Києва.

Це дослідження передбачає вивчення ряду питань по удосконаленню існуючої технології товароруху на конкретному об'єкті, внаслідок чого автором розроблені більш раціональні варіанти логістичного процесу і підтверджені розрахунком економічного ефекту від їх впровадження на основі маркетингу.

10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху

Тактику і стратегію маркетингу можна визначити як взаємопов'язану сукупність заходів, критеріїв, задач і правил для прийняття рішень, які використовуються при досягненні цілей маркетингу діяльності торговельного підприємства. Розробка стратегії маркетингу не приносить якогось негайного результату, а міститься в установці загальних напрямків розвитку і принципів діяльності, дотримування яких забезпечить зріст і підвищення рентабельності торговельного підприємства в довгостроковій перспективі.

Стратегія засобом досягнення цілей маркетингу, тому її зміст визначається змістом цих цілей. Отож, успішне використання стратегії можливе при наявності постійного оберненого зв'язку, по-перше, між цілями і стратегією маркетингу і, по-друге, між стратегією і плануванням маркетингу. Стратегія, яка обґрунтована при визначеному наборі цілей, не може вважатися виправданою, якщо цілі, а отже, і програма маркетингу змінюються.

Таким чином, стратегія маркетингу уявляє собою систему заходів у галузі виробництва і збуту продукції, які мають довгострокову цільову спрямованість і передбачають конкретніші форми і методи виробничо-збутової діяльності. Важливо помітити, що цільові установки і основні довгострокові напрями діяльності розробляються, виходячи з пріоритету збутових задач над виробничими. Це значить, що стратегічні рішення відносно вдосконалення виробництва, його технології, споживчих характеристик продукції на ринку визначає виробничу політику підприємства.

Збутова функція — ця піл функція маркетингу включає в себе все те, що відбувається з товаром у проміжку часу після його виробництва і до початку споживання. Система товароруху забезпечує підприємству (і споживачу) створення таких умов, щоб товар був там, де він потрібен, в той час, коли він потрібен, в тій кількості, в якій він потрібен і тої якості (мається на увазі зберегти за період транспортування), на яку розраховує споживач.

У піл функцію товароруху, окрім транспортно-експедиторських послуг, входить організація оптимального складського господарства і створення реалізаційної мережі як оптової, так і роздрібної.

Товарорух має змогу помітно впливати на розміри і структуру витрат. Таким чином, тактика і статегія маркетингу тісно пов'язані з процесами товароруху, що має важливе значення у вдосконаленні логістичних процесів.

10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах
10.6.3. Дослідження існуючої технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її недоліки
10.6.3.1. Існуюча технологія товароруху та її недоліки
10.6.3.2. Вибір і обґрунтування методики визначення раціональних логістичних варіантів
10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт
10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність
10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"
10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"
Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій
11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru