Логістика - Банько В.Г. - 10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"

Науковий підхід до вирішення проблеми логістичного процесу товароруху потребує детальної розробки основних і допоміжних процесів, їх тісного взаємозв'язку. Тільки такий підхід має можливість визначити доцільність застосування тієї чи іншої логістичної картосхеми не з позицій окремих галузей, а всього народного господарства. З цією метою, окрім вибору раціональних варіантів в залежності від всіх факторів, які впливають на характер руху вантажів в контейнерах і на піддонах зроблена спроба визначення народногосподарського ефекту від контейнерного і пакетного способів транспортування консервної продукції та мінеральної води в порівнянні з найбільш розповсюдженими в наш час навальним способом і частковим застосуванням піддонів.

Вирішення цієї задачі можливо тільки при наявності раціональних логістичних варіантів товароруху на основі комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт по всіх ланках транспортного ланцюга.

В зв'язку з цим, розроблені автором, чотири варіанти існуючих — 1і та 2і і рекомендуючих — 1р і 2р, які подані на відповідних картосхемах логістичних процесів руху контейнерів з мінеральною водою і консервів в пакет-піддонах наочно показують перевагу прогресивної технології товароруху.

Проаналізуємо детальніше виконання окремих операцій по вказаним картосхемам.

Аналіз картосхеми 1с свідчить про те, що найбільша трудомісткість приходиться на "вантажні" і "складські"операції (56 люд.-хв. та 28 люд.-хв.). Багато праці і часу витрачається на виконання операцій "пересування", "контрольно-облікових", "допоміжних". Це залежить від того, що в основі логістичного процесу товароруху знаходяться вантажна одиниця — ящик з консервами, розрахована на ручну працю. Тому, всі операції по навантаженню і розвантаженню, пересуванню і таке інше, виконуються вручну робітниками складів ресторану "Спорт" з низькою продуктивністю праці, тобто малокваліфікована нецікава праця.

Розроблений і запропонований автором логістичний процес руху консервів в пакет-піддонах (див. картосхему 1р) являється більш раціональним, тобто прогресивним. При такій технологи товароруху різко понижується трудомісткість виконуваних операцій, практично виключається ручна праця, за виключенням окремих операцій, які не піддаються на сьогоднішній день механізації. Це такі операції як допоміжні і контрольно-облікові, прийомка товарів по кількості і якості.

Так, наприклад, операція розвантаження консервів з автомашини скорочується з 14 люд.-хв. до 0,03, або більше ніж в 450 разів, за рахунок застосування збільшеної вантажної одиниці. Якщо вантажнику на 1т нетто консервів при існуючій технології потрібно виконувати 84 операції, то водію електровантажника — всього лише 3,3 операції, при чому зі значним прискоренням — замість 10 сек. всього лише 5 сек. Значні знижки трудовитрат спостерігаються і по іншим операціям: на пересування до складу від автомашини замість 190 сек. при існуючій технології — 20 сек. при рекомендуючій. Якщо подивитись на операцію "складську" в картосхемі 1і, то неважко помітити, що на тривалість штабелювання (дештабелювання) одного ящика необхідно витратити 10 сек., де маса 12 кг, а на таку ж операцію з пакет-піддоном приходиться лише 7 сек. при масі вантажної одиниці — 300 кг (нетто). Аналогічна картина трапляється і з іншими операціями.

№ варіанту

Варіант

Спосіб затарювання продукції

Підсумкова трудомісткість, люд.-хвил.

Ефективність в разах

Існуючий

Консерви в ящиках

216,25

Рекомендуючий

Консерви в пакет-піддонах

14,85

14,56

Існуючий

Мінеральна вода в ящиках

395,4

Рекомендуючий

Мінеральна вода в тарі-обладнанні

145,38

2,72

Таким чином, аналіз даних розрахунків по операціях в картосхемах 1і і 1р, розроблених автором показує, що прогресивний варіант товароруху вигідніший існуючого, тобто ефективніше в 14,56 рази.

Викликає також інтерес аналіз результатів розрахунків операцій по логістичним картам 2і і 2р руху мінеральної води на складі ресторану "Спорт".

Так, аналіз картосхеми 2і свідчить про те, що найбільша трудомісткість припадає також на операції "вантажні" і "складські" (3,3 люд.-хв.; 4,7 люд.-хв.). Особливо велика трудомісткість припадає на операції "пересування" мінеральної води, а також "контрольно-облікові" операції.

Так, наприклад, для пересування ящиків з мінеральною водою від автомашини до складу необхідно витратити 21,7 люд.-хвилин, хоча при цьому застосовується засіб малої механізації — ручний візок ТГ-400.

При виконанні аналогічних операцій, використовуючи тару-обладнання і електрона ватажу нам в ЕП-0806 ця трудомісткість складає всього 13 люд.-хв., тобто знижується в 1,7 рази.

Значна трудомісткість спостерігається в операціях "контрольно-обліковій" — 10 люд.-хв. (див. операцію 18 в карті 1 і в карті 2р операцію 18). Ця обставина пояснюється тим, що в основі виконання даної операції знаходиться пляшка з мінеральною водою, маса нетто якої — 0,5 кг. Тому і в першій, і в другій логістичній карті ця операція пиляється ручною, оскільки вона не підлягає механізації.

Найбільш велика трудомісткість спостерігається в карті 2і — 200 люд.-хв. Пояснюється це тим, що при перенесенні порожніх ящиків, звільнених від товару витрачається по 2 хвилини на кожний цикл (винесення з роздаткового приміщення, опускання на 1-й поверх ліфтом, перенесення до автомашини, укладання в кузов) і таких ящиків на 1 т (нетто) доводиться проводити 100 операцій в процесі, оскільки маса товару в 1 ящику дорівнює 10 кг (нетто) мінеральної води. Слід відмітити, що в карті 2р така операція відсутня зовсім, так як вона не потрібна при використанні тари-обладнання. Цей приклад наочно показує доцільність і економічну вигоду застосування тари-обладнання.

Таким чином, аналіз розрахунків операцій за існуючим і рекомендуючим варіантами логістичних карт 2і і 2р руху мінеральної води показує істотну різницю між ними. Так, якщо сумарна трудомісткість по карті 2і складає 395, 4 люд.-хв., то по карті 2р вона дорівнює 145,38 люд.-хв., тобто знижується більше чим в 2,7 рази.

Результати розрахунків різноманітних варіантів руху консервів і мінеральної води на складі ресторану "Спорт" зводимо в таблиці 10.2.

Дані таблиці 10.2 свідчать проте, що розроблені і рекомендовані автором логістичні варіанти товароруху вигідно відрізняються від існуючих. Так, наприклад, операції, пов'язані з розвантаженням, пересуванням, складуванням і відпусткою консервів дозволяють понизити підсумкову трудомісткість в 14,56 рази, а мінеральної води — в 2,72 рази.

Цього вдалось досягнути за рахунок застосування звеличених вантажних одиниць - пакет-піддонів і тари-обладнання, які дозволяють механізувати ряд операцій, скоротити простої автотранспорту при навантажувально-розвантажувальних роботах і підвищити культуру виконання складських робіт.

Слід відмітити, що використання вантажного візка ТТ-400 в існуючих варіантах незначно вплинуло на зменшення трудомісткості виконання операцій. Ця обставина пояснюється тим, що вказаний візок (єдиний засіб механізації трудомістких операцій в теперішній час на складах ресторану "Спорт") не має можливості бути елементом комплексної механізації, оскільки на нього необхідно навантажити товар і розвантажити його вручну. Візок лише полегшує, в якійсь мірі, пересування товару.

Таким чином, проведений автором аналіз результатів розрахунків підсумкової трудомісткості виконання операцій, пов'язаних з рухом консервів і мінеральної води по всіх чотирьох різноманітних варіантах доводить доцільність впровадження рекомендованих варіантів, які основані на використанні тари-обладнання і пакетів на піддонах.

Знаючи результати розробок логістичних карт, можливо визначити річний економічний ефект від впровадження рекомендуючих варіантів на конкретному об'єкті дослідження.

Визначення ефективності впровадження рекомендуючих варіантів логістичних процесів руху консервів і мінеральної води на складі ресторану "Спорт"1":

4. Знаходимо частину фонду заробітної платні складських робітників, яка припадає на виконання операцій логістичних процесів з консервами і мінеральною водою при існуючих варіантах і його суму в гривнях

Таким чином, річний економічний ефект від розробленої і рекомендованої технології товароруху за двома групами товарів (консерви і мінеральна вода) складає орієнтовно понад 4000 грн.

Цей ефект може бути значно більшим, якщо впровадити нові раціональні технології логістичних систем також по іншим групам товарів.

Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій
11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення
11.2. Різновиди торговельно-логістичних процесів в магазині туристського комплексу та їх зміст
11.3. Ефективність залучень раціональних логістичних процесів у магазин
11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення
11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу
Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу
12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах
12.2. Немеханічне торговельне устаткування й інвентар
Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru