Логістика - Банько В.Г. - Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

Перехід України до ринкової економіки суттєво змінив соціально-економічні умови розвитку туризму і готельного господарства, висунув ряд нових вимог до підготовки фахівців. Економічна стратегія туристського комплексу спрямована сьогодні на перебудову та ефективний розвиток всієї системи обслуговування туристів, на перехід до ринкових стосунків. Робота туристського комплексу в нових умовах господарювання, широке впровадження економічних методів управління, вдосконалення організації обслуговування туристів, впровадження прогресивних технологій вимагають глибоких знань з цих проблем від спеціалістів. Уряд України ставить перед вищою школою завдання корінного покращення їх підготовки.

Реалізація цього завдання буде залежати від вивчення наукових дисциплін серед яких особлива роль належить також дисципліні "Логістика". Певну допомогу студентам в опануванні цими знаннями мають надати тести з дисципліни "Логістика". Тестування розкриває глибину змісту основних понять дисципліни, її сучасний стан, проблемний підхід до вирішення тих чи інших ситуацій.

За побудовою тести розподіляються по темам згідно з навчальним та робочим планами дисципліни.

17.1. Тема: "Предмет, завдання логістики, основні поняття"

Тест 1.1.

Яке із наведених визначень відповідає поняттю "логістика" взагалі? Можливі відповіді:

1. Це дії, направлені на поліпшення естетичного вигляду підприємств.

2. Це сукупність дій, які направлені на вдосконалення взаємовідносин між різними підприємствами.

3. Це наука з раціональної організації виробництва і розподілу.

4. Це комплекс заходів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств.

Тест 1.2.

Якою із відповідей, на вашу думку, можливо визначити термін "Туристська логістика"?

Можливі відповіді:

1. Вміння планувати різні процеси в туристській галузі.

2. Прогнозування роботи підприємств, їх можливі дії.

3. Вчення про раціональність і точні розрахунки.

4. Наука про порядок обробки статистичних матеріалів роботи підприємства.

Тест 1.3.

Яке із наведених визначень "Логістика в туристському комплексі" ви вважаєте вірним? Можливі відповіді:

1. Сукупність найбільш доцільних методів впливу засобів праці на предмети праці з метою одержання певного результату.

2. Технологічні процеси пов'язані з обробкою та продажу товарів туристам.

3. Комплекс технологічних операцій, пов'язаних з продажем товарів і обслуговуванням туристів.

4. Планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними операціями, які здійснюються в процесі доведення сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача, а також передачі інформації.

Тест 1.4.

Які із перелічених операцій характерні для логістики в туристському комплексі?

Можливі відповіді:

1. Операції, пов'язані зі зміною праці.

2. Транспортування товарів від постачальників до споживачів.

3. Підготовка та комплектування партій товарів і раціональна організація товаропостачання.

4. Переміщення, розвантаження, навантаження, зберігання, розміщення, продаж товарів і розрахунок з покупцями.

17.2. Тема: "Система логістичних операцій з товарними і інформаційними потоками"

Тест 2.1.

Яке із наведених визначень "Товарорух в логістичних системах" є вірним?

Можливі відповіді:

1. Система заходів по доведенню товарів від виробника до роздрібної торговельної мережі в достатній кількості і асортименті, що відповідає попиту покупців.

2. Процес транспортування товарів від постачальників до споживачів.

3. Просторове переміщення товарів (літаком, автомобілем, залізничним вагоном та ін.) від постачальників до споживачів, що включає навантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські (НРТС) операції на оптових, роздрібних та інших перевалочних пунктах.

4. Комплекс заходів, необхідних при доведенні товарів до покупців.

Тест 2.2.

Які характерні риси притаманні товарорухові на відміну від товаропостачання в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Складання графіків завезення, розробка маршрутів доставки. Оцінюються безперебійною доставкою товарів в магазини, їх наявністю.

2. Фізичне переміщення товарів (матеріально-речовий потік). Оцінюються народногосподарськими витратами на одну тону товару (нетто).

3. Система інформаційно-документального обігу товарів.

4. Розрахункові обсяги товарів, які постачаються.

Тест 2.3.

Які фактори впливають на вибір форм товароруху в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Економічні, організаційно-комерційні, обліково-фінансові.

2. Виробничі, транспортні, торговельні, соціальні.

3. Технічні, технологічні, експедиційні, інформаційні.

4. Експлуатаційні, конструктивні.

Тест 2.4.

Що слід розуміти під логістичною ланкою товароруху? Можливі відповіді:

1. Доведення товарів народного споживання від постачальника до споживача, обминаючи посередницькі ланцюги.

2. Кількість транспортно-логістичних операцій, що виконуються з товаром на шляху його просування від постачальника до споживача.

3. Кількість посередницьких ланок на шляху руху товарів від постачальника до споживача.

4. Кількість механізмів та їх продуктивність.

Тест 2.5.

Які елементи забезпечать єдиний логістичний ланцюг товароруху? Можливі відповіді:

1. Наявність кількості під'ємно-транспортного та інших видів торговельно-технологічного обладнання.

2. Застосування спеціалізованого автотранспорту, вагонів, універсальних великотоннажних контейнерів тощо.

3. Використання предметів праці, засобів праці і робочої сили.

4. Наявність товарів в торговельному підприємстві в достатній кількості і відповідному асортименті, який відповідає попиту туристів.

Тест 2.6.

В чому сутність прогресивної технології товароруху в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Своєчасне доведення товарів від постачальника до споживача.

2. Збільшення кількості обслугованих клієнтів, надання їм послуг.

3. Раціональне формування асортименту товарів, відповідно до попиту туристів.

4. Формування збільшених вантажних одиниць (контейнери, пакети на піддонах) на початковій стадії товароруху.

Тест 2.7.

В чому основні переваги прогресивної технології товароруху в логістиці?

Можливі відповіді:

1. Збільшення кількості засобів механізації.

2. Розширення питомої ваги логістичних операцій в загальному їх обсязі торговельно-логістичного процесу.

3. Зниження трудомісткості, скорочення простою транспорту, витрат на виготовлення тари; підвищенні продуктивності праці.

4. Зменшення кількості учасників товароруху.

Тест 2.8.

Які фактори відносяться до технічних проблем, що впливають на впровадження прогресивної технології товароруху в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Розширення обсягу постачання товарів у тарі-обладнанні і налагоджуванні взаєморозрахунків.

2. Збільшення контейнерного парку, уніфікація тари-обладнання, засобів механізації і ефективність їх використовування.

3. Збільшення питомої ваги фасованих товарів.

4. Збільшення тари-обладнання, яка знаходиться в експлуатації.

Тест 2.9.

За якими критеріями оцінюється ефективність товароруху в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Кількістю обслужених покупців і проданих товарів.

2. Надійністю функціонування процесу товароруху.

3. Народногосподарськими витратами в гривнях на одну тону (нетто) доставлених товарів.

4. Показником продуктивності праці.

17.1. Тема: "Предмет, завдання логістики, основні поняття"
17.2. Тема: "Система логістичних операцій з товарними і інформаційними потоками"
17.3. Тема: "Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів в туристському комплексі"
17.4. Тема: "Логістика операцій з тарою та упакуванням товарів для туристів"
17.5. Тема: "Контейнеризація і пакетизація при русі товарних потоків в логістичних системах"
17.6. Тема: "Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах"
17.7. Тема: "Розвантажувально-навантажувальні роботи та механізми в логістичних операціях туристського комплексу"
17.8. Тема: "Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах"
17.9. Тема: "Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантажені, зберіганні та реалізації її туристам
17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru