Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - Етап 1. Створення інформаційної бази масиву даних

Це досить витратний і трудоємний етап. На даному етапі фірма проводить роботи по створенню інформаційної бази, яка включає в себе:

o масив даних про ринкову кон'юнктуру;

o кількість реальних і потенційних постачальників і покупців;

o науково-технічні довідкові дані про стан якості, технічні характеристики пропонованих товарів та товарів, що купуються, робіт, послуг та їх рівні на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Рис 6.2. Методика розробки стратегічного плану інноваційної діяльності /45, с 111]

Необхідно провести ретельне відслідковування вітчизняних і світових тенденцій розвитку науки і техніки, то відповідають напрямам діяльності фірми. Для цього застосовують сучасні методики опрацювання великих масивів науково-технічної документації [37].

Метод структурно-морфологічного аналізу Полягає у фіксації появи принципово нових технічних ідей, розробок, проектів, визначення предметної галузі і точок прикладання інноваційної діяльності фірми. Цей метод визначає інноваційну стратегію на підгалузевому рівні.

Метод визначення характеристик публікаційної активності Виходить із аналізу інформаційного потоку, який розглядається як організована система. Відслідковуючи публікації, можна визначити, на якому етапі життєвого циклу розвитку знаходиться предметна галузь в тій чи іншій країні. Цей метод визначає формування інноваційної політики на галузевому рівні.

Метод визначення груп патентів із сімейством патентів-аналогів

Він базується на тому, що фірми патентують за кордоном тільки ті інноваційні ідеї, які мають практичну значущість. Метод дозволяє визначити спрямованість інноваційної діяльності провідних світових фірм у розвитку виробничого потенціалу.

Метод термінологічного і лексичного аналізу

Він виходить із припущення про заміну термінологічного апарату при використанні дослідниками теорій, ідей, знань з інших галузей техніки і науки. Термінологічний аналіз дозволяє виявити зародження перспективних інновацій на ранніх етапах і спрогнозувати спрямованість очікуваних структурних змін у тій чи іншій галузі.

Метод показників

Даний метод базується на аналізі показників технічних систем. Кожна технічна система описується певним набором показників. З розвитком науково-технічного прогресу вони удосконалюються, що відбивається в технічній документації. Дослідження змін у характеристиках показників технічних об'єктів дає достатньо повну уяву про тенденції виконання наукового пошуку і спрямувань інноваційних процесів у світовій і вітчизняній практиці.

Загальний порядок виконання робіт по першому етапу наведений в табл. 6.1 /21, с. 207].

Етап 2. Аналіз внутрішньо-фірмових переваг і недоліків

Даний етап полягає в точному визначенні і оцінці що було і що повинно бути, тобто в оцінці внутрішньофірмових можливостей з наявності і перспективного стану фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. Приймаються до уваги: а) результати робіт з визначення структури управління розробкою нового виробу, б) оцінка динамічності і мобільності сталої організаційної структури управління, в) культури організації і психологічної взаємодії* г) рівня загального стану мікроклімату в колективі.

Таблиця 6.1. Зміст процесу підготовки масивів вихідної інформації для прийняття рішень по формуванню інноваційної діяльності фірми

Етап підготовки масиву вихідної інформації при формуванні інноваційної політики

Основний зміст робіт

Розробка морфологічної класифікації предметної галузі діяльності фірми.

Розробляється формалізована таблиця, в якій технологічний цикл виробництва розділяється на окремі ланки (склад операції, фізичний зміст операції, набір інструментів і матеріалів та ін.)

Розробка рубрикатора предметної галузі в термінах Міжнародної патентної класифікації (МПК) чи з допомогою УД К.

Формування для кожної конкретної ланки варіантів технічних рішень. Формулювання теми дослідження. Виділення ключових понять. Пошук ключових понять в алфавітно-предметному каталозі. Запис номера УД К. Пошук у каталозі УДК номера розділу. Пошук розділу в систематичному каталозі. Відбір матеріалів для бланка даних.

Інформаційний пошук вихідної інформації по об'єкту інновації.

Проведення цілеспрямованого пошуку вихідної інформації по різним масивам науково-технічної документації.

Узагальнення і аналіз результатів отриманої інформації.

Узагальнюється і аналізується отримана

інформація.

Складаються рубрики.

Складання рекомендацій по формуванню інноваційної . політики фірми для осіб, які приймають рішення.

Визначаються рекомендації по формуванню науково-технічної політики фірми.

Етап 2. Аналіз внутрішньо-фірмових переваг і недоліків
Етап 3. Аналіз зовнішніх факторів і врахування їх впливу на інноваційні процеси
Етап 4. Вибір пріоритетних напрямів інноваційної політики фірми
Етап 5. Механізм оцінки реалізації і контролю реалізації інноваційних процесів
Підприємницька ідея
Підприємницький задум
Бізнес-оцінка інноваційного проекту
Розробка плану виробництва нового товару
Розробка плану випуску нового товару на ринок
6.3. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru