Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 4.3. Сучасний стан та шляхи удосконалення системи управління підприємницькою діяльністю в Україні

Розвиток підприємництва в умовах ринкової трансформації України має стати одним із важливих чинників соціально-економічного зростання. Проте, як засвідчує аналіз господарської діяльності, рівень управління підприємництвом та його державна підтримка є ще недостатніми і не відповідають можливостям вітчизняної економіки. Так, в Україні внесок малих підприємств у валовий внутрішній продукт складає лише 10 відсотків, це у 3-4 рази нижче, ніж у більшості європейських країн.

Особливо негативним явищем стало те, що значна кількість зареєстрованих малих підприємств не діє а більша частина діючих займається такими швидкоприбутковими видами господарської діяльності, як торгівля та посередницькі послуги. Це пояснюється тим, що суб'єкти малого підприємництва розвиваються в умовах несприятливого інвестиційного клімату, що робить невигідним довгострокові виробничі вкладення.

Аналіз стану управління підприємницькою діяльністю в Україні показує, що сектор малого і середнього бізнесу потребує ефективної фінансової підтримки як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.

Світова практика розвитку та захисту підприємництва свідчить, що доступним джерелом фінансування малого бізнесу є надання урядом гарантій повернення позик у разі неплатоспроможності малих підприємств. Це зменшує кредитні ризики і усуває головну перешкоду на шляху до надання позик суб'єктам малого підприємництва, особливо початківцям малого бізнесу. Але для цього необхідні відповідні кредитні ресурси банків. На жаль, кредитні ресурси в Україні для малого підприємництва дуже обмежені. Для більшості суб'єктів підприємницької діяльності банківський кредит залишається недоступним через надто високі відсоткові ставки. Це пояснюється тим, що в українській економіці фактично не діє механізм гарантування кредитів.

Негативно впливають на розвиток підприємництва часті зміни у регулюванні підприємницької діяльності та неоднозначність тлумачення і нормативних актів а також обмеженість інформаційного та консультаційного забезпечення.

Однією з вагомих перепон на шляху до розвитку вітчизняного підприємництва є складність чинної податкової системи та надмірний податковий тиск, які зумовлюють зростання обсягів реалізованої продукції, прихованої від оподаткування.

Негативно впливають на розвиток підприємництва складні та довготривалі після реєстраційні процедури суб'єктів господарювання, надмірне втручання органів державної влади в їх діяльність та інше.

З метою подолання зазначених недоліків та удосконалення управління підприємницькою діяльністю та Україні необхідно передбачити такі заходи:

1) подальше удосконалення законодавчої та нормативної баз щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;

2) удосконалення фінансово-кредитної політики, а саме: організація державних кредитних установ з метою пільгового кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, особливо початківців малого бізнесу;

3) удосконалення податкової політики, тобто забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування з наданням переваги єдиному податку та забезпечення права задіяних у секторі малого підприємництва на соціальне і пенсійне забезпечення;

4) подальше посилення державної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва (фінансово-кредитної, майнової та кадрової). Створення та забезпечення діяльності мережі бізнес центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

5) забезпечення виконання заходів щодо створення єдиної автоматизованої системи державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

6) здійснення заходів щодо поетапного створення при центрах зайнятості мережі навчальних центрів з підготовки підприємців з-поміж числа безробітних;

7) посилення відповідальності органів виконавчої влади, державних службовців за виконання відповідних законів щодо розвитку підприємницької діяльності, зокрема малого бізнесу;

8) посилення стимулювання розвитку підприємницької діяльності в галузях, що забезпечують найвищу ефективність виробництва та його конкурентоспроможність завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, випуску принципово нових видів продукції, ресурсозберігаючих технологій;

9) поліпшення інформаційного та кадрового забезпечення найбільш перспективних напрямів підприємницької діяльності;

10) посилення стимулювання зовнішньоекономічної діяльності всіх суб'єктів підприємництва.

Можливості подальшого розвитку підприємницької діяльності, розв'язання вищезазначених проблем відкриваються на основі Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (набув чинності з 15 січня 2004 р.), Указу Президента України "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" від 12 травня 2005 р.

Таким чином, державне управління та регулювання підприємницької діяльності - комплекс конкретних форм, методів і засобів державного впливу на діяльність суб'єктів господарювання з метою створення нормальних умов їх функціонування і розвитку, послаблення негативних тенденцій від такої діяльності.

4.4. Підприємство - основний суб'єкт господарювання у системі ринкових відносин
4.4.1. Сутність підприємства, його функції та принципи підприємницької діяльності
4.4.2. Види підприємств у ринковій системі управління
4.4.3. Організаційні форми підприємств, їх економічна характеристика та механізми управління
4.4.3.1. Державні та комунальні унітарні підприємства, особливості управління їх господарською діяльністю
4.4.3.2. Господарські товариства, їх характеристика та особливості механізму управління
4.4.3.3. Кооперативні та орендні підприємства, принципи їх діяльності у ринковій системі управління
4.4.4. Об'єднання підприємств, їх форми, принципи діяльності та управління
4.4.5. Матеріальна основа виробничої діяльності підприємства
4.4.6. Показники господарської діяльності підприємств у ринковій системі управління
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru