Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 7.5. Інвестиційний проект та структура інвестиційного бізнес-плану

Розвиток інвестицій постійно потребує мобілізації й розподілу фінансових коштів.

Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння грошима, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їх власником. Крім того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також передання грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Відповідно до законів України можуть випускатися такі види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі та ін.

Акція - це цінний папір без встановленого строку обігу, який засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним дає його власникові право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Облігації засвідчують внесення їх власником коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів у передбачений строк з виплатою відсотків (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Казначейські зобов'язання - це цінні папери на пред'явника, які поширюються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником коштів до бюджету й дають право на одержання фінансового доходу.

Ощадний сертифікат - це письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після встановленого строку депозиту й відсотків по ньому.

Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселеотримувачу).

7.5. Інвестиційний проект та структура інвестиційного бізнес-плану

Інвестиційний проект - це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних у країні законів.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих зацікавлених сторін; партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів.

7.5.1. Опис інвестиційного проекту

Короткий опис

До 4 сторінок стислого конкретного викладу суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

Продукція:

- опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

- характеристика якості продукції, обґрунтування конкуренто­спроможності;

- умови гарантійного обслуговування продукції;

- умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції. Ринок та організація збуту продукції:

- обґрунтування прогнозованої ціни на продукцію чи послуги;

- обсяги можливої реалізації продукції;

- споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);

- порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

- аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

- стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг):

- номенклатура продукції та послуг;

- обсяг продажу;

- календарний графік виробництва (за місяцями) на наступні два-три роки, що розроблюється помісячно або в тижневому режимі;

- забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання);

- система контролю якості продукції;

- місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

- умови зберігання готової продукції;

- навантаження на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо впливу на нього, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання:

- організаційна схема управління підприємством, перелік усіх підрозділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної;

- керівники, їхня службова характеристика та об'єктивні дані;

- штатний розпис, посадові обов'язки, вимоги до кваліфікації та спеціальності працівників, розподіл відповідальності;

- посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати;

- потреба у навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на підвищення кваліфікації працівників;

- умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

Організаційний план (опис питань, пов'язаних з реалізацією інвестицій):

- обсяги та структура інвестиційних витрат;

- кошторис витрат;

- технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;

- джерела фінансування інвестицій;

- обсяг і структура основних фондів;

- юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди. Фінансовий план:

- витрати на виробництво;

- очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг;

- обсяги доходів і витрат підприємства;

- зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бухгалтерського балансу підприємства);

- обсяги та напрямки використання прибутку;

- порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту;

- терміни та графік повернення позик;

- пропозиції щодо умов можливої угоди на отримання необхідної позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов'язаннями.

Оцінювання ризику та заходи зі страхування:

- опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість;

- аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, врахованих у розрахунку ефективності проекту;

- план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своєчасного страхування від наслідків негативних дій;

- оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого найсприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл ймовірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту:

- календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів);

- організація моніторингу за відхиленням від плану робіт;

- плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів;

- критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

Економічна ефективність:

- розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої приве­деної вартості, рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат.

Якість і обґрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають об'єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність розробника проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розробка такого проекту є методом аналізу та прогнозування роботи підприємства.

Проект має бути простим і зрозумілим, стислим (до 10 сторінок) і добре оформленим, містити тільки конкретні твердження, показники й розрахунки.

7.5.1. Опис інвестиційного проекту
7.5.2. Розробка бізнес-плану
7.6. Складові інвестиційного проекту
7.7. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції, та аналіз ринку
7.8. Забезпечення виробництва основних видів ресурсів
7.9. Методи розрахунку ресурсів
7.10. Визначення виробничих потужностей
7.11. Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування
7.12. Припинення інвестиційного проекту
7.13. Графік беззбитковості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru