Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 7.5.2. Розробка бізнес-плану

Одним з основних документів, що потрібні для роботи, є бізнес-план. Його можуть складати окремі підприємці чи управлінський персонал фірми або групи фірм, які планують здійснювати інвестиційну діяльність, а також спеціалізовані консультаційні фірми. Останні можуть виконувати весь обсяг робіт зі створення зазначеного документа або надавати спеціалістам підприємств конкретну допомогу у формуванні структури бізнес-плану, розрахунку окремих показників тощо.

Якщо бізнес-план підприємство розроблює самостійно, його підготовка може включати кілька етапів.

На першому етапі видається наказ по підприємству чи приймається рішення зборів засновників, які визначають загальні напрямки майбутніх інвестиційних програм, склад робочої групи і конкретних виконавців, календарні терміни підготовки бізнес-плану, осіб, які здійснюють загальне й методичне керування роботою.

Загальне керування розробкою перспективного плану інвестиційної діяльності здійснює керівник підприємства, методологічне - його заступник з економічних питань або консультант. До складу робочої групи входять провідні спеціалісти таких служб і відділів: планово-економічного, маркетингу, юридичного, фінансового, бухгалтерії, головного технолога, праці та заробітної плати, відділу кадрів та ін.

Основні функції робочої групи:

- визначення напрямків і загального обсягу робіт зі складання бізнес-плану;

- визначення функцій конкретних виконавців і розподіл робіт між ними;

- доведення форм документів, таблиць, схем, графіків, за якими конкретні виконавці повинні готувати й подавати інформацію;

- вирішення питання про координацію дій між окремими виконавцями;

- визначення календарного плану зі встановленням термінів виконання робіт і подання готових результатів.

На другому етапі кожний відділ і кожний працівник робочої групи визначають обсяг своєї роботи, добирають необхідну інформацію, виконують необхідні розрахунки, оформлюють табличний матеріал і текстову частину до нього.

Розробка бізнес-плану пов'язана з використанням великої кількості інформації. її повнота і якість істотно впливають на можливість досягнення тих цілей, які стоять при складанні бізнес-плану. Недостатнє висвітлення окремих його розділів через обмеженість інформації може викликати в інвесторів сумніви щодо доцільності виділення коштів.

Тому важливо знати, які дані потрібні для складання бізнес-плану і де їх можна знайти.

Характер та джерела інформації, а також підрозділи, що відповідають за її підготовку, наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1. Джерела вихідної інформації для складання бізнес-плану

п/п

Назва розділу бізнес-плану

Джерела вихідної інформації

Підрозділи, що відповідають за підготовку інформації

1

Характеристика об'єкта інвестування

Статут підприємства, установчий договір

Юридичний відділ

2

Оцінювання галузі

Щорічні зведення (довідники) техніко-економічних показників підприємств галузі (підгалузі); статистичні довідники, підготовленні органами статистики

Планово-економічний відділ

3

Характеристика продукції

Паспорт виробу

Відділ головного технолога

4

Аналіз ринку

Дані досліджень ринку, включаючи інформацію, одержану під час проведення анкетування

Відділ маркетингу

5

Аналіз конкурентів

Щорічні зведення (довідники) техніко-економічних показників підприємств тих галузей (підгалузей), до яких входять конкуренти; статистичні довідники, підготовлені органами статистики; газети, журнали (галузеві)

Планово-економічний відділ, відділ маркетингу

6

Маркетинг

Дані маркетингових досліджень

Відділ маркетингу

7

План і структура виробництва

Схеми виробничих потоків; баланси виробничих потужностей; відомості про

технологічне устаткування; укладені договори про постачання матеріально-технічних ресурсів; кошторис витрат на виробництво

Відділи головного технолога, матеріально-технічного постачання, технічного контролю, планово-економічний відділ, бухгалтерія

8

Організаційний план і управління

Організаційна схема управління підприємством; план щодо праці й заробітної плати; план розстановки кадрів, листки обліку кадрів

Відділ праці та заробітної плати; відділ кадрів

9

Юридичний план

Статут підприємства; установчий договір

Юридичний відділ

10

Оцінювання ризиків

Різні документи, у яких зафіксовані втрати (звіти, пояснювальні записки, доповідні записки, акти, протоколи нарад тощо)

Підрозділи підприємства, що мають відношення до управління даним видом ризику

11

Фінансовий план і стратегія фінансування інвестиційного проекту

Розрахунок обсягу грошових потоків;

баланс підприємства; кошторис витрат на виробництво; розрахунок собівартості; розрахунок прибутку та його розподілу

Бухгалтерія; фінансовий і планово-економічний відділи

Певна частина інформації міститься в опублікованих наукових джерелах. Для її пошуку використовують енциклопедичні словники, статистичні збірники, реферативні журнали, моніторинги. Опрацьовують необхідні відомості за допомогою сучасних засобів механізованої обробки інформації.

У розвинених країнах ринкової економіки є ряд фірм, які спеціалізуються на збиранні й акумулюванні інформації щодо стану та перспектив розвитку ринку. Використання інформації під час розробки бізнес-плану дає змогу підвищити рівень обґрунтованості тих його розділів, які стосуються оцінювання ринку, маркетингової діяльності та конкурентів.

В Україні вивченням ринку інвестицій, визначенням його пріоритетів займається ряд державних і приватних фірм. Серед них вирізняється Українська державна кредитно-інвестиційна компанія, яка аналізує інвестиційну ситуацію в Україні у щоквартальному збірнику-огляді "Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні".

Третій етап розробки бізнес-плану передбачає узагальнення в цілому по підприємству матеріалів, одержаних від різних служб і виконавців, уточнення й встановлення зв'язку між ними, оформлення остаточного варіанта, підписання й затвердження бізнес-плану.

Заключний етап - презентація бізнес-плану, тобто доведення основ­них його положень до зацікавлених сторін.

У процесі виконання робіт підприємство передає виконавцю необхідні матеріали, документацію, розрахунки, а також забезпечує необхідні умови праці для спеціалістів.

Після завершення робіт засновник оцінює їх якість, вносить додаткові корективи до попередньо поставленого завдання, приймає й оплачує виконані роботи. Розроблений сторонньою організацією бізнес-план підписує керівник консультаційної фірми і затверджує керівник підприємства-замовника.

7.6. Складові інвестиційного проекту
7.7. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції, та аналіз ринку
7.8. Забезпечення виробництва основних видів ресурсів
7.9. Методи розрахунку ресурсів
7.10. Визначення виробничих потужностей
7.11. Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування
7.12. Припинення інвестиційного проекту
7.13. Графік беззбитковості
7.14. Стратегія фінансування інвестиційного проекту
7.15. Визначення ефективності інвестиційного процесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru