Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 8.6. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства

Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створює методичні труднощі їх системного розгляду. Розходження у призначенні показників ускладнює вибір кожним учасником товарного обміну тих з них, які найбільшою мірою задовольняють його потреби в інформації про реальний стан підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить кількість отриманого прибутку і його структура, фактори, що впливають на його величину. Податкові інспекції зацікавлені в одержанні достовірної інформації про весь склад доходу діяльності підприємства. Аналіз кожного показника, з якого складається прибуток, має цілком конкретний характер, тому що дає змогу засновникам і акціонерам вибрати значимі напрямки активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз прибутку допомагає виробити необхідну стратегію поводження, спрямовану на мінімізацію втрат і фінансового ризику.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства містить такі обов'язкові елементи дослідження:

- зміни кожного показника за поточний аналізований період ("горизонтальний аналіз");

- структури відповідних показників і їхніх змін ("вертикальний аналіз");

- динаміку зміни показників фінансових результатів за кілька звітних періодів ("трендовий аналіз").

Для аналізу Рґ оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається таблиця (табл. 8.1), у якій використовуються дані звітності підприємства.

Таблиця 8.1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Дані таблиці 8.1 свідчать, що у звітному періоді підприємство досягло кращих результатів, ніж у попередньому.

Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибутку від операційної діяльності підприємства за кожним фактором.

8.7. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства

Прибуток від операційної діяльності в загальному вигляді залежить від впливу таких факторів, як зміна обсягу реалізації, структури продукції, відпускних цін на реалізовану продукцію, цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на електроенергію і перевезення, рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів.

Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від операційної діяльності.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку (АР) від операційної діяльності:

де РІ - прибуток звітного року;

Р0 - прибуток попереднього року.

2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (АР,)

де ^{ = ХРіУі ~ реалізація у звітному році в цінах звітного року [р- ціна виробу; п- кількість виробів);

МрІ0 = Х/у7/ ~ реалізація у звітному році в цінах попереднього року.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі реалізованої продукції (АР):

2 а І 0 0' / "

де Р0- прибуток попереднього року;

- коефіцієнт збільшення обсягу реалізації продукції;

де $ - фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції за звітний період у цінах і тарифах попереднього періоду;

.У - витрати на виробництво і реалізацію продукції попереднього року.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, зумовлених змінами у структурі продукції (АР):

Де Д()2- коефіцієнт збільшення обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами;

де №І0 - реалізація у звітному періоді за цінами попереднього періоду; N0 - реалізація у попередньому періоді.

5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (АР):

де і?!, - собівартість реалізованої продукції звітного періоду в цінах і умовах попереднього періоду; 5; - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних змін у складі продукції (АР):

де V.. - обсяги реалізації продукції у звітному періоді за цінами попереднього періоду;

V - виручка від реалізації продукції за попередній період.

Окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку визначається вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (АР ), а також економії, викликаної непередбачуваними факторами господарської діяльності (АР7). Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку

де АР- загальна зміна прибутку; ЛР. - зміна прибутку за рахунок і-го фактора.

У таблиці 8.2 наводяться вихідні дані і цифровий приклад факторного аналізу прибутку від операційної діяльності.

Визначимо ступінь впливу на прибуток кожного з факторів.

А. Зміна відпускних цін на продукцію. Розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції в діючих цінах і реалізацією у звітному році в цінах базисного року. У нашому прикладі вона дорівнює 3185 тис. грн. (24385 - 21200.) (див. табл. 8.2).

Таблиця 8.2. Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на прибуток підприємства

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на прибуток підприємства

Додатковий прибуток (3185 тис. грн.) отримано переважно внаслідок інфляції. Аналіз даних бухгалтерського обліку покаже причини і величину завищення цін у кожному конкретному випадку.

Б. Зміна цін на матеріали, тарифів на енергію і перевезення, тарифних ставок (окладів) оплати праці. Для цього використовують дані про собівартість продукції. У наведеному прикладі ціни на матеріали, тарифи на енергію і транспортування були підвищені на 1000 тис. грн., оплата праці - на 991 тис. грн., що зумовило зниження прибутку на 1991 тис. грн.

В. Збільшення обсягу продукції в оцінці за базисною повною собівартістю (власне обсягу продукції). Розраховують коефіцієнт збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю. У нашому прикладі він дорівнює

1,21043 (15168 :12531)

Потім коригують базисний прибуток і віднімають від нього базисну величину прибутку:

3270 o 1,21043 - 3270 = 688 тис. грн.,

Збільшення обсягу продукції за рахунок структурних зміну складі продукції. Підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю.

Результат розрахунку:

3270 o (21200:15801) - (15168 :12531) = 428 тис грн. Д. Зменшення витрат на 1 грн. продукції. Дорівнює різниці між базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, обчисленою з урахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси і причин, пов'язаних з порушеннями господарської дисципліни. У нашому прикладі цей вплив становить 16 тис. грн. (15168 - 15152 ) (див. табл. 6.2).

Е. Зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Обчислюється порівнянням базисної повної собівартості, скоригованої на коефіцієнт збільшення обсягу продукції, з базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції:

12531 o1,341624-15168 =1644 тис грн.

Загальне відхилення від прибутку становить

3971 тис. грн. (7241 - 3270), що відповідає сумі факторних впливів.

Результати розрахунків подано за результатами впливу чинників на прибуток від реалізації продукції.

Показник Сума, тис. грн.

Відхилення прибутку - разом 3971 в тому числі за рахунок факторів:

зміни цін на продукцію 3185

зміни цін на матеріали і тарифів . -1991

зміни обсягу продукції 688

зміни структури продукції 428

зміни рівня витрат 16

зміни структури витрат 1644

8.7. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства
8.8. Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства
Показники ефективності використання капіталу
Показники ринкової ціни
8.9. Особливості фінансового управління в ринковій економіці
Розділ 9. Страховий менеджмент
9.1. Сутність та функції страхового менеджменту
9.2. Основні функції страхового менеджменту
9.3. Класифікація страхування
9.4. Система показників страхової діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru