Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - 2.Предмет, об'єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв'язок з іншими

Вітчизняні вчені В.О. Василенко, В.І. Шостка, О.М. Клейменков зазначають, що об'єктом ситуаційного менеджменту є одночасно всі елементи діяльності підприємства: засоби виробництва, робоча сила, праці й управління, фінанси, інвестиції, зовнішнє і внутрішнє середовище. Тобто, це вид комплексного управління підприємством. Особливістю ситуаційного менеджменту є те, що предметом управління виступають лише профілактичні заходи певного плану, тобто вибір дій, що запобігають появі критичних ситуацій на підприємствах, а не його розвиток. Інакше кажучи, застосування цього виду менеджменту полягає у підготовці місця і створенні умов для наступного вдосконалювання діяльності господарюючого суб'єкта. Це своєрідна сполучна ланка між усіма видами, методами та ієрархією менеджменту взагалі, що є необхідною умовою для підвищення ефективності діяльності соціально-економічної системи.

Основним завданням ситуаційного менеджменту в системі стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємства є перенесення коригувальних дій у напрямі розвитку підприємства та розподілу ресурсів, які забезпечують реалізацію стратегічних цілей. Крім того, практичне значення ситуаційного менеджменту полягає у тому, що він:

o запобігає появі проблемних ситуацій;

o сигналізує про можливість появи небажаних проблемних ситуацій;

o виявляє проблеми в діяльності підприємства;

o визначає ступінь загрози проблем, що з'явилися;

o виділяє пріоритетність проблем;

o виступає засобом виживання у важкий період;

o сприяє мобілізації, раціональному розподілу і використанню ресурсів;

o знижує ризик банкрутства і ліквідації підприємства;

o координує діяльність підприємства в цілому;

o допомагає подолати невизначеність ринкового середовища;

o сприяє переходу на нову сходинку циклічного розвитку підприємства.

Таким чином, поєднуючи всі види управління, ситуаційний менеджмент вносить гнучкість і динамізм, рухливість в усі елементи системи управління підприємством, змушуючи її удосконалюватися і розвиватися. Як складова управління ситуаційний менеджмент є системою елементів, які збігаються за змістом з елементами системи управління підприємства в цілому. До їх складу входять:

o ільова підсистема - сукупність стратегічних, тактичних і оперативних цілей функціонування підприємства, досягнення яких забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції;

o функціональна підсистема - розробка, організація і здійснення управлінського процесу. Підсистема реалізується на базі основних функцій управління: аналізу, прогнозування і планування, мотивації й організації, обліку і контролю, регулювання і координації, керівництва;

o забезпечувальна підсистема - склад, якість і організація забезпечення системи управління всіма необхідними ресурсами для її нормального функціонування;

середовище - фактор макро- і мікросередовища підприємства, які впливають на зміст і якість управлінського рішення;

o сукупність вимог до якості керівництва, системи прийняття управлінських рішень та організації процесу управління персоналом для досягнення цілей і завдань системи;

o зворотний зв 'язок - інформація, яка надходить від виконавців і споживачів до джерела прийняття рішень.

Головною проблемою управління всередині організації, підприємства стає адекватність стимулів і форм взаємодії параметрів об'єкта і суб'єкта управління умовам і методам розв'язання завдань виробництва, його ефективності [3, с.20-22].

Таким чином, головною метою ситуаційного менеджменту є дослідження методологічного інструментарію для ефективного його застосування при управлінні соціально - економічними системами відповідно до ситуації.

До основних завдань ситуаційного менеджменту як дисципліни належать:

1) освоєння категоріального апарату курсу;

2) розгляд класифікації ситуацій та типології управління;

3) здобуття навичок діагностики ситуацій;

4)ознайомлення з ситуаціями в системі державного регулювання;

5) з'ясування ролі стратегії та тактики в ситуаційному менеджменті;

6) розгляд технології ситуаційного менеджменту;

7) розгляд інновацій як заходу ситуаційного менеджменту;

8) вивчення питань комерційної таємниці та безпекаи підприємства під час ситуаційного управління.

Об'єктом курсу "Ситуаційний менеджмент" є процес управління соціально - економічними системами.

Предметом курсу "Ситуаційний менеджмент" є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов'язаних з управлінням соціально - економічними системами у певній ситуації.

3. Сучасні концепції ситуаційного менеджменту: можливість, необхідність та проблематика
ТЕМА2. Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій
1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку
2.Сутність та види економічних криз
3. Керовані та некеровані процеси. розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва
ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту
1. Поняття динаміки та статики менеджменту
2. Поняття диверсифікації та типології управління. типи управління
3.Тенденції циклічного розвитку організації
4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru