Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - ТЕМА2. Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 2

Тема лекції № 2: Ситуації кризи в соціально-економічному розвитку. Тенденції виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ № 2 ТА №3

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань Основні аспекти теми: сутність та класифікація ситуацій соціально-економічного розвитку, керовані та некеровані процеси, розвиток процесів управління в процесах розвитку виробництва, фактори ефективності ситуаційного менеджменту

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати та розуміти: сутність керованих та некерованих процесів, сутність розвитку процесів управління в процесах виробництва, сутність кризових явищ у розвитку організації. Класифікацію ситуацій, поняття ефективності ситуаційного менеджменту, фактори й критерії ефективності ситуаційного менеджменту, сучасні тенденції розвитку організації: поняття мистецтва управління підприємством, сутність, закономірність та види економічних криз, причини економічних циклів і криз, фази циклу, теорії циклів і криз

мати навички та вміти: класифікувати ситуації, розрізняти керовані та некеровані процеси на підприємстві, визначати етап розвитку процесів управління в процесах розвитку виробництва, визначати фактори ефективності ситуаційного менеджменту, оцінювати ефективність ситуаційного управління за основними критеріями.

При розгляді зазначеної теми доцільно виокремити такі категорії, як ситуація і криза. При цьому, особливу увагу слід звернути на кризові ситуації, визначити їх місце у ситуаційному менеджменті і виділити фактори ризикового впливу. Саме тут важливим є усвідомлення можливості ситуаційного управління: свідома діяльність людини дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з різних ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найскладніших проблем, використовувати нагромаджений досвід, пристосовуватися до ситуацій, що виникли. Класифікацію ситуацій слід проводити за наступними ознаками:

1) рівнем керованості;

2) змістом;

3) складністю;

4) повторюваністю;

5) наслідками;

6) ступенем передбачуваності;

7) причиною виникнення.

Рекомендується не залишати без уваги основні фактори, які визначають ефективність ситуаційного менеджменту: професіоналізм і спеціальне навчання, мистецтво управління, дане природою і спеціальною підготовкою, методологія розробки ризикових рішень, науковий аналіз ситуацій, корпоративність, лідерство, оперативність та гнучкість управління, стратегія і якість існуючих програм, людський фактор, система моніторингу. Розуміння, диференціація та використання цих факторів дозволить успішно здійснювати ситуаційне управління.

Процесів, що підлягають управлінню та не підлягають йому (керовані та некеровані процеси), слід розглянути в контексті розвитку управління в процесі життєдіяльності організації, акцентуючи увагу на співвідношенні керованих і некерованих процесів, що є показником досконалості та мистецтва управління.

При дослідженні тенденцій виникнення і можливості розв'язання проблемних економічних ситуацій доцільно розглянути сутність, закономірність та види економічних криз, а також причини економічних циклів і ситуацій криз. З'ясуванню їх змісту допоможе поетапний розгляд фаз циклу та характерні особливості макро- і мікрокриз.

1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку
2.Сутність та види економічних криз
3. Керовані та некеровані процеси. розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва
ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту
1. Поняття динаміки та статики менеджменту
2. Поняття диверсифікації та типології управління. типи управління
3.Тенденції циклічного розвитку організації
4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу
Довідкова інформація життєвий цикл організації
ТЕМА 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru