Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - 2. Тематика та методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи є важливим етапом оволодіння новітніми теоретичними знаннями та практичними навичками стратегічного менеджменту організації. Метою курсової роботи є набуття студентами навичок збирання необхідної економічної інформації, її належної обробки, самостійного виконання аналітичних досліджень діяльності організації, вибір стратегії з кількох стратегічних альтернатив, формування механізму її реалізації.

Під час виконання курсової роботи студенти мають:

— обрати тему, а також визначити мету і завдання курсової роботи;

— провести огляд літератури за обраною темою та зібрати необхідну інформацію;

— набути практичних навичок розв'язання стратегічних проблем.

Методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам оптимально організувати свою роботу з вивчення методики аналізу, організації процесу збору й оброблення інформації щодо конкретного об'єкта, набути навичок оформлення його результатів.

Структура курсової роботи.

Курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Титульний аркуш курсової роботи містить найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана курсова робота, спеціальності, дисципліни, з якої вона виконується, тему курсової роботи, прізвище та ініціали студента, курс і групу, відомості про наукового керівника.

Зміст подають після титульного аркуша. Він містить найменування та позначення початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), вступу, висновків, додатків, списку використаної літератури (зразок оформлення змісту курсової роботи наведено наприкінці навчально-методичного комплексу).

Вступ розкриває сутність і стан економічної проблеми та її значущість, актуальність, мету та основні завдання дослідження, предмет і об'єкт аналізу, характеризує структуру курсової роботи та джерела інформації.

Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів. У першому розділі подають огляд літератури за обраною темою курсової роботи. Під час написання цього розділу студент обов'язково має посилатися на авторів та джерела, з яких запозичені матеріали. Загальний обсяг огляду літератури не має перевищувати 30—40 % обсягу основної частини курсової роботи. Другий розділ присвячений проведенню дослідження стану і перспектив розвитку конкретної організації відповідно до теми курсової ро боти на основі зібраної економічної інформації. Джерелом інформації є планові, обліково-звітні та необлікові документи (набір документів, які використовують у процесі написанні курсової роботи, слід подавати в додатку до неї). Розділ повинен містити розрахунки показників, аналітичні таблиці та аргументовані пропозиції відповідно до мети курсової роботи. Третій розділ передбачає обґрунтування пропозицій на основі отриманих результатів аналізу певного об'єкта: порівняння показників аналізованої організації та інших організацій галузі; встановлення тенденцій зміни таких показників в Україні та за кордоном; застосування оригінальної методики діагностики та прогнозування відповідних показників для поліпшення діяльності організації.

Виклад матеріалу підпорядковують меті курсової роботи, чітко визначеній у вступі.

Висновки містять стислий виклад основного змісту курсової роботи, оцінку відповідності проведеного дослідження сформульованим у вступі завданням.

Список використаної літератури слід розміщувати за алфавітом або в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Оформляють цей список відповідно до стандарту.

До додатків доцільно включати планові документи, форми фінансової та статистичної звітності організації, інші матеріали, які використовувалися для написання другого і третього розділів основної частини курсової роботи. Головне призначення додатків — розвантажити змістовну частину наукового дослідження.

Структура курсової роботи.
Вибір теми курсової роботи.
Орієнтовна тематика курсових робіт
Етапи виконання курсової роботи.
Оформлення курсової роботи.
Порядок захисту курсової роботи.
3. Критерії оцінювання знань та вмінь студента
ДОДАТКИ
Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсервіс"
Додаток 2. Портфельний аналіз ВАТ "Карпати" методом Бостонської консалтингової групи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru