Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - ДОДАТКИ

Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсервіс"

*: {Використано матеріал, зібраний С. М. Герегою.}

ВАТ "Автодорсервіс" засновано у 2000 р. з метою сприяння мобільності населення України та розвитку автомобільного туризму. Головними напрямами діяльності "Автодорсервіс" є надання послуг комплексної оперативної дорожньої допомоги українським та іноземним автотуристам в Україні, а також розповсюдження спеціальних документів (туристичних карнетів), що забезпечують супровід автотуристів як в Україні, так і на території всієї Європи.

Діагностика середовища ВАТ "Автодорсервіс" здійснюється з метою формування відповідної реакції товариства на зміну певних чинників для досягнення сформульованих цілей. Дослідження середовища проводиться за такими складовими: зовнішнє, яке охоплює макро- і мезооточення, та внутрішнє середовище.

1. Аналіз зовнішнього середовища ВАТ "Автодорсервіс"

Аналіз макрооточення. Аналіз макрооточення ВАТ "Автодорсервіс" виконується з метою визначення рівня впливу на товариство таких компонент: демографічної, економічної, технологічної, політико-правової та соціально-культурної. Характеристика макрооточення ВАТ "Автодорсервіс" у розрізі основних компонент і чинників подана в табл. 1.

Таблиця 1. Діагностика макрооточення ВАТ "Автодорсервіс"

Компонента, чинник

Стан чинника

Тенденції розвитку

Характер впливу на товариство

1

2

3

4

Демографічна

Розміщення населення на території країни

Нерівномірне

Збереження

нерівномірного

розселення

Чітке позиціювання за регіонами країни

Міграційні тенденції

Високі темпи еміграції

Подальше зменшення населення країни

Підвищення попиту на послуги на території зарубіжних країн

Економічна

Купівельна спроможність населення

Середня

Можливе підвищення

Стимулює зростання обсягів надання послуг дорожньої допомоги

Рівень інфляції

Низький

Незначне зростання

Впливає неістотно

Фінансово-кредитна політика

Високі відсотки за кредити, обмежений до них доступ

Поліпшення ситуації

Обмежує розвиток товариства

Система оподаткування

Високі ставки оподаткування

Можливе зниження

Зменшення власних коштів на розширення діяльності товариства

Зміни в структурі споживання громадян

Значні

Зростає зацікавлення до отримання послуг дорожньої допомоги як у межах країни, так і за кордоном

Дає змогу збільшити обсяги надання послуг

Технологічна

Темпи технологічних змін

Досить швидкий розвиток нових способів надання послуг

Незначне зростання

Потреба швидкого вдосконалення відповідно до вимог часу

Інноваційний потенціал галузі

Високий

Інтенсивне

впровадження

інновацій

Посилення модернізації та розроблення нових видів послуг

Політико-правова

Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

Задовільний

Можливе поліпшення

Діє протягом досить тривалого часу

Державна економічна політика

Структурні зрушення в економіці країни незначні

Тенденції не визначені

Не стимулює подальший розвиток видів діяльності товариства

Зовнішньополітичні акції

Недостатній рівень відкритості економічної системи країни

Тенденції не визначені

Можливий притік іноземного капіталу

Соціально-культурна

Рівень освіти населення

Достатньо високий

Подальше зростання

Підвищення культурного рівня населення

Ставлення людей до праці

Переважає бажання працювати та творчо мислити

Подальше поліпшення

Підвищення відповідального ставлення до праці

З результатів проведеного аналізу випливає, що демографічна, технологічна, політико-правова, соціально-культурна ситуація в Україні задовільна і загалом сприяє підвищенню конкурентоспроможності ВАТ "Автодорсервіс", використанню можливостей правового простору, забезпеченню його кваліфікованим персоналом, котрий належним чином виконуватиме поставлені перед ним завдання.

Поглиблена характеристика виявлених у макрооточенні ВАТ "Автодорсервіс" основних можливостей та загроз наведена у табл. 2.

Таблиця 2. Характеристика можливостей та загроз у макрооточенні ВАТ "Автодорсервіс" (фрагмент)

Можливості/ загрози

Основні елементи потенційної можливості, загрози

1 Питання або проблема, яких вони стосуються

Можливі дії товариства

1

2

3

4

Можливості

Підвищення купівельної спроможності населення

Рівень доходів населення, рівень вимог до пропонованих послуг

Забезпечення оптимальних обсягів надання послуг

Збільшення обсягів збуту пропонованих послуг

Розширення інноваційного потенціалу галузі

Маркетингові та технологічні нововведення

Раціональне використання практичних знань, ефективний збут послуг

Інтенсивне використання інноваційного потенціалу у своїй діяльності

Зростання рівня освіти

Рівень кваліфікації працівників (самоосвіта, досвід роботи, ставлення до праці)

Посилення творчого характеру праці та зацікавленості працівників

Підвищення кваліфікації персоналу, забезпечення належних умов праці

Загрози

Змінюваність орієнтирів державної економічної політики

Фінансово-кредитна та податкова політика

Інвестування коштів у розширення діяльності товариства

Адаптація до існуючого стану, необхідність удосконалення

Високі темпи технологічних змін у галузі

Нові технології, застосування нових матеріалів

Ефективне та швидке реагування на зміни ринку

Відстеження ринкових "сигналів" і вчасне реагування з метою збереження конкурентних позицій; розширення асортименту послуг

Вплив зовнішньополітичних акцій

Іноземні інвестиції, зовнішні ринки збуту

Вихід на зовнішній ринок, несприятлива зовнішня та внутрішня "правова" ситуація

Запровадження моніторингу можливих змін законодавства, пошук партнерів у країнах зі сприятливим правовим кліматом

Аналіз безпосереднього оточення. В останні роки парк автомобілів в Україні "помолодшав", але, незважаючи на це, власники автомобілів часто стикаються з проблемами, які виникають під час руху автомобіля. В зв'язку з цим виникає потреба надання оперативної технічної допомоги безпосередньо на дорозі та забезпечення можливості доїхати до найближчої станції техобслуговування (СТО) чи евакуації з наступним стаціонарним ремонтом. ВАТ "Автодорсервіс" надає комплексну допомогу автомобілю з метою забезпечення безпечного руху після відновлення його нормальної роботи.

Ринок послуг дорожньої допомоги є досить привабливим, тобто існує істотний розрив між абсолютним потенціалом ринку і поточним попитом. Конкуренти не особливо агресивні і чітко розмежовують свої території впливу.

Ринок стаціонарного ремонту є більш заповнений. На даний час в Україні існує відносно достатня кількість СТО, проте попит споживачів все ще задоволений неповністю. Це частково можна пояснити недовірою власників автомобілів до певної частини існуючих СТО.

До потенційних конкурентів належать ТзОВ "Автостоп", але з ним планується налагодити співпрацю. Будучи надійними партнерами, можна спрямовувати до них при необхідності своїх клієнтів.

Результати діагностики ринку (конкурентів, які діють у межах однієї галузі; потенційних конкурентів, які можуть вийти на ринок; споживачів; постачальників-організацій та індивідуальних підприємців, які забезпечують виробників необхідними ресурсами) подано в табл. 3.

Таблиця 3. Діагностика мезооточення ВАТ "Автодорсервіс"

Компонента, чинник

Тенденції розвитку

Вплив на товариство

Характер впливу на товариство

1

2

3

4

Конкуренти

Галузеві конкуренти, які надають аналогічні послуги на тому ж ринку

Зниження цін на послуги, розширення їх спектра, поліпшення якості, оперативність надання

Зниження конкурентоспроможності продукції, скорочення обсягів надання послуг

Розширення номенклатури продукції, гнучка цінова політика, підвищення якості обслуговування

Потенційні конкуренти

Розширення діяльності

Послаблення конкурентних позицій на ринку

Пошук нових ринкових можливостей

Споживачі

Географічне розміщення

Реалізація наданих послуг в інших областях України та за кордоном

Збільшення витрат, ризики, пов'язані з перетином кордону

Створення філій, спільних підприємств

Демографічні характеристики (сфера діяльності)

Збільшення кількості покупців

Орієнтація на певні сегменти ринку

Рекламні заходи, пропаганда, організація спеціалізованих програм

Постачальники

Гарантія якості матеріалів та засобів

Удосконалення механізму співпраці

Забезпечує впевненість у надійності та якості використаних матеріалів

Налагодження

довготривалої

співпраці

Пунктуальність

виконання

замовлення

Можливе покращання

Незадовільна дисципліна постачальників призводить до несвоєчасного виконання замовлення

Укладення угод з чіткою регламентацією умов постачання та вартості

Вартість матеріалів та засобів

Можливе зниження вартості матеріалів та засобів

Зниження собівартості наданих послуг

Ймовірний пошук нових постачальників

Проведений аналіз мезооточення ВАТ "Автодорсервіс" свідчить, що необхідно стежити за діяльністю як потенційних, так і наявних Уданій галузі конкурентів з метою підтримання конкурентних позицій на ринку (розширення номенклатури, гнучка цінова політика тощо). Споживачами продукції товариства є фізичні та юридичні особи, що знаходяться на території України. Однак спостерігаються тенденції до розширення діяльності за межами країни та до закріплення позицій в інших регіонах України, що може призвести до зростання витрат. Оптимальним вирішенням цієї проблеми буде створення філій та відділень товариства в цих регіонах країни. Виникла потреба також переглянути умови співпраці з наявними постачальниками.

Детальна характеристика виявлених у мезооточенні можливостей та загроз подана в табл. 4.

Таблиця 4. Аналіз можливостей та загроз у мезооточенні ВАТ "Автодорсервіс"

Можливості/ загрози

Основні елементи потенційної можливості, загрози

Питання або проблема, яких вони стосуються

Можливі дії товариства

Можливості

Розширення географії надання послуг в Україні та за кордоном

Обсяг реалізації, транспортні витрати

Ефективний збут послуг

Створення філій, налагодження взаємовигідних партнерських відносин

Збільшення кількості споживачів

Підвищення попиту

Оптимальні обсяги забезпечення надання послуг

Збільшення обсягів надання послуг за рахунок розширення автомобільного парку спеціальних автомобілів та виділення коштів на рекламу

Зниження вартості запасних частин

Витрати на закупівлю

Собівартість послуг

Можливість економії витрат та використання їх на інші потреби

Підвищення пунктуальності виконання замовлення, зобов'язань

Надійність та своєчасність постачання, дотримання терміну виконання умов

Безперебійність функціонування

Укладення угод з жорстко закріпленими умовами постачання

Загрози

Зміцнення позицій наявних у галузі конкурентів

Зниження цін

на послуги

конкурентів,

розширення

асортименту,

покращення

якості

Перевага у конкурентній боротьбі

Розширення асортименту послуг, гнучка цінова політика, модифікація товару

Розширення діяльності потенційних конкурентів

Масштаби

розширення

діяльності

Утримання конкурентних позицій на ринку

Формування заходів відповідно до масштабів загрози

Рангуванпя можливостей і загроз зовнішнього середовища ВАТ "АвтодорсервісВиявлені у макро- і мезооточенні можливості та загрози проранговані експертами (табл. 5) шляхом призначення оцінки їх вагомості за шкалою: важливе значення — 3, помірне — 2, неістотне —1, а також впливу на товариство: сильний вплив — З, помірний — 2, слабкий —1, відсутність впливу — 0. Напрям впливу: позитивний — (+1) і негативний — (-1). Рівень важливості чинника визначається як добуток цих трьох експертних оцінок.

Таблиця 5. Оцінка можливостей і загроз зовнішнього середовища ВАТ "Автодорсервіс"

Чинник середовища

Вагомість чинника

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості чинника

1

2

3

4

б

Макрооточення

Підвищення купівельної спроможності населення

3

3

+1

+9

Позитивний вплив зовнішньополітичних акцій

3

3

+1

+9

Розширення інноваційного потенціалу галузі

3

2

+1

+6

Зростання рівня освіти населення

2

3

+1

+6

Посилення міграційних тенденцій

2

2

+1

+4

Позитивні зміни в структурі споживання громадян

2

2

+1

+4

Поліпшення ставлення людей до праці

2

2

+1

+4

Переваги розміщення населення на території країни

2

1

+1

+2

Змінюваність орінтирів державної економічної політики

3

2

-1

-6

Високі темпи технологічних змін у галузі

2

3

-1

-6

Недоліки системи оподаткування

2

2

-1

-4

Нестабільний стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

2

2

-1

-4

Незбалансована

фінансово-кредитна

політика

2

2

-1

-4

Незначний рівень інфляції

2

1

-1

-2

Загальний рівень впливу макрооточення

+18

Мезооточення

Розширення географії надання послуг в Україні та за кордоном

3

3

+1

+9

Збільшення кількості споживачів

3

3

+ 1

+9

Підвищення пунктуальності виконання замовлення, зобов'язань

2

2

+1

+4

Гарантія якості матеріалів та засобів

2

2

+1

+4

Зміцнення позицій наявних у галузі конкурентів

3

3

-1

-9

Розширення діяльності потенційних конкурентів

3

2

-1

-6

Підвищення вартості необхідних запасних частин

2

2

-1

-4

Загальний рівень впливу мезооточення

+7

Проведене рангування чинників зовнішнього середовища ВАТ "Автодорсервіс" свідчить, що оточення є досить сприятливим, містить істотні можливості для подальшого його розвитку. Загальна оцінка впливу макрооточення (+18) значно переважає вплив мезооточення (+7), що є наслідком впливу макроекономічних показників на діяльність товариства та незначного рівня конкурентної боротьби за ринки збуту. Серед перелічених чинників негативний вплив справляють: стан законодавства, яке регулює господарську діяльність, та зміцнення позицій галузевих і можлива поява нових конкурентів. Хоча не слід ігнорувати вплив і решти загроз.

Умовою ефективного та успішного функціонування на ринку ВАТ "Автодорсервіс" є подальше вивчення діяльності потенційних конкурентів, тому що ринок надання евакуацій достатньо насичений. Товариство вже раніше запровадило тарифи на послуги, які диференційовані залежно від часу доби, коли надається послуга, та способу оплати за надану послугу.

2. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Автодорсервіс"

Дослідження маркетингової діяльності. Діяльність товариства на ринку надання послуг з ремонту транспортних засобів направлена на пошук шляхів і форм залучення споживачів, швидкого досягнення беззбитковості та виходу на відносно оптимальну величину рентабельності. Мета аналізу полягає в оптимізації обсягу та номенклатури надання послуг товариства для задоволення попиту, максимального використання виробничого потенціалу і досягнення стабільних результатів господарської діяльності. Результати аналізу обсягів реалізованої продукції ВАТ "Автодорсервіс" за два останні роки подано у табл. б.

Аналіз динаміки обсягів реалізованої продукції ВАТ "Автодорсервіс" свідчить, що вони збільшились на 1422,1 тис. грн або 26,73 %.

В обсязі доходів товариства значну питому вагу займає надання послуг з подальшою тенденцією до зростання (в попередньому році — 87,73 %, а в звітному — 97,43 %). Основними видами діяльності ВАТ "Автодорсервіс" є: надання технічної допомоги; оформлення та видача туристичного карнету; здійснення евакуацій та перевезень на території України та за її межами; стаціонарний ремонт.

Надання технічної допомоги потребує значних капіталовкладень в обладнання спеціальних транспортних засобів, в той час як потік грошових коштів від нього у порівнянні з іншими видами діяльності невеликий, хоча на ринку існує значний попит на цей вид послуг. Він сприяє також залученню споживачів до використання інших видів послуг, що надаються товариством.

Оформлення та видача туристичного карнету є досить прибутковим видом діяльності. Незважаючи на скорочення темпів приросту, його питома вага залишається досить великою в загальному обсязі реалізації. Зменшення попиту на цей вид послуг зумовлений як зовнішньоекономічною ситуацією, так і міжпартнерськими відносинами.

Евакуація та перевезення на території України та за її межами як вид діяльності характеризується повільними темпами зростання та недостатньо сильною конкурентною позицією. Ринок його функціонування досить насичений на обласному та державному рівнях, хоча міждержавне функціонування характеризується незадоволеним попитом, тому в подальшому може розвиватися корпоративна співпраця.

Стаціонарний ремонт транспортних засобів потребує значних капіталовкладень. Враховуючи, що він безпосередньо пов'язаний з іншими видами, спостерігається синеричнии ефект від такого способу ділової активності.

Таблиця 6. Динаміка обсягів надання послуг ВАТ "Автодорсервіс"

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури, %

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

4666,9

87,73

6568,2

97,43

+1901,3

+40,74

+9,70

Інші операційні доходи

652,6

12,27

173,4

2,57

-479,2

-73,43

-9,70

Разом

5319,5

100,00

6741,6

100,00

+1422,1

+26,73

0

Передбачається також розширення діяльності шляхом використання наявної ліцензії на право проводити туристичну діяльність.

Аналіз виробництва продукції. На результати діяльності товариства істотно впливає рівень забезпечення основними засобами та ефективність їх використання. ВАТ "Автодорсервіс" має в своєму розпорядженні спеціальні транспортні засоби оперативної допомоги і доставки несправних (аварійних) транспортних засобів та надає цілодобову допомогу на території всієї України та деяких європейських країн з дотриманням двох головних принципів допомоги — якість та оперативність. Відповідну якість послуг дорожньої допомоги забезпечує кваліфікований персонал, який використовує спеціально обладнані транспортні засоби, необхідні інструменти та засоби зв'язку. Оперативність послуг передбачає цілодобову роботу всіх підрозділів служби, наявність спеціалізованих патрульних і чергових автомобілів, альтернативних систем зв'язку (міська телефонна мережа, спеціальний прямий номер мобільного зв'язку UMC, транкінговий радіозв'язок) і зручне місцезнаходження опорних пунктів дорожньої допомоги. Результати аналізу забезпечення товариства основними засобами подано в табл. 7.

Аналіз динаміки основних засобів ВАТ "Автодорсервіс" свідчить, що вартість основних засобів за звітний рік зросла на 2867,2 тис. грн, або більш ніж у п'ять разів, зокрема основні виробничі засоби основного виду діяльності зросли з 424,05 тис. грн до 2923,83 грн, тобто на 2499,78 тис. грн або 589,5 %. При цьому частка основних виробничих засобів у попередньому році становила 76,2 %, а у звітному — 85,4 %.

Аналіз ефективності використання основних фондів свідчить про різке зниження фондовіддачі основних засобів: у попередньому році з однієї гривні основних виробничих засобів отримано 10,84 грн продукції, а у звітному — 1,97 грн, тобто у звітному році кожна гривня основних виробничих засобів створила в 5,5 разів менше кінцевого продукту, ніж у попередньому.

Узагальнюючим показником діяльності товариства є витрати на виробництво і реалізацію послуг. Динаміка витрат за економічними елементами на виконання робіт та надання послуг ВАТ "Автодорсервіс" подана в табл. 8.

За аналізований період витрати на виробництво зросли на 311,9 тис. грн або 12,32 %. Особливо різке зростання відбулося внаслідок зміни витрат на оплату праці і відрахувань на соціальні заходи.

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури, %

Основні

виробничі засоби основного виду діяльності

424,05

76,20

2923,83

85,40

+2499,78

+589,5

+9,20

Основні

виробничі засоби інших галузей

66,78

12,00

350,86

10,25

+284,08

+425,4

-1,75

Основні

невиробничі

засоби

65,67

11,80

149,01

4,35

+83,34

+126,9

-7,45

Разом вартість основних засобів

556,50

100,00

3423,70

100,00

+2867,20

+515,2

0

Таблиця 8. Динаміка витрат на виконання робіт та надання послуг ВАТ "Автодорсервіс"

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

абсолютне, тис. гри

відносне, %

структури, %

Матеріальні витрати

131,2

5,18

130,1

4,57

-1.1

-0,84

-0,61

Витрати на оплату праці

852,9

33,68

1068,1

37,55

+215,2

+25,23

+3,87

Відрахування на соціальні заходи

299,3

11,82

398,2

14,00

+98,9

+33,04

+2,18

Амортизація

160,8

6,35

198,1

6,96

+37,3

+23,20

+0,61

Інші операційні витрати

1088,4

42,97

1050,0

36,92

-38,40

-3,53

-6,05

Разом

2532,6

100,00

2844,5

100,00

+311,90

+12,32

0

У цей період спостерігалися незначні зміни у складі і структурі витрат за економічними елементами. Зросла питома вага витрат на оплату праці (на 3,87 %), відрахування на соціальні заходи (на 2,18 %), амортизацію (на 0,61 %) при одночасному зменшенні інших операційних (на 6,05 %) і матеріальних (на 0,61 %) витрат.

Аналіз фінансово-майнового стану. Аналіз майна товариства передбачає вивчення трьох його груп відповідно до розділів активу балансу: необоротні активи, оборотні активи і витрати майбутніх періодів (табл. 9).

Майно ВАТ "Автодорсервіс" збільшилося за рік на 1001,2 тис. грн або на 24 %, що, в першу чергу, зумовлено придбанням двох транспортних засобів, один з яких вже з вересня функціонує як спеціальний. Відбулося значне збільшення дебіторської заборгованості: на 22,2 тис. грн за товари, роботи, послуги та на 43,65 тис. грн за розрахунками.

За рівнем приналежності майно товариства поділяється на власні кошти (власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів) і позикові, які, у свою чергу, складаються з довгострокових і поточних зобов'язань та доходів майбутніх періодів. Аналіз структури власних та позикових коштів дає змогу оцінити рівень раціональності формування джерел фінансування діяльності товариства та його ринкової стійкості (табл. 10).

За аналізований період відбулося збільшення як власних, так і позикових коштів. Власний капітал зріс на 353,4 тис. грн, або на 9,33 % за рахунок нерозподіленого прибутку. Однак позикові кошти зростали швидшими темпами — 168,4 %. Однією з причин цього є здешевлення міжнародних супровідних документів та повернення у зв'язку з цим коштів клієнтам.

Аналіз фінансової стабільності ВАТ "Автодорсервіс" дає змогу визначити його залежність від зобов'язань (табл. 11).

Таблиця 9. Структура і динаміка майна ВАТ "Автодорсервіс"

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури, %

1. Необоротні активи

2963,7

71,04

4043,9

78,17

+1080,2

+36,45

+7,13

1.1. Нематеріальні активи

21,5

0,52

10,5

0,20

-11,0

-51,16

-0,32

1.2. Основні засоби

556,5

13,34

3423,7

66,18

+2867,2

+515,20

+52,84

2. Оборотні активи

1197,0

28,69

1119,7

21,65

-77,3

-6,46

-7,04

2.1. Запаси

167,3

4,01

72,3

1,40

-95,0

-56,78

-2,61

2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

109,0

2,62

131,2

2,54

+22,2

+20,37

-0,08

2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками

170,4

4,08

214,0

4,14

+43,6

+25,59

+0,06

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти

424,1

10,17

54,4

1,05

-369,7

-87,17

-9,12

3. Витрати майбутніх періодів

11,1

0,27

9,4

0,18

-1,7

-15,32

-0,09

Майно разом

4171,8

100,00

5173,0

100,00

+1001,2 J +24,00

0

Таблиця 10. Динаміка та структура джерел майна ВАТ "Автодорсервіс"

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури, %

1. Власний капітал

3787,1

90,78

4140,5

80,04

+353,4

+9,33

-10,74

1.1. Статутний капітал

2200,0

52,73

2200,0

42,53

-10,20

1.2. Резервний капітал

179,4

4,29

179,4

3,47

-0,82

1.3. Нерозподілений прибуток

1313,1

31,47

1664,2

32,17

351,1

+26,74

+0,70

2. Забезпечення наступних витрат та платежів

3. Довгострокові зобов'язання

4. Поточні зобов'язання

384,7

9,22

1032,5

19,96

647,8

+168,39

+10,74

5. Доходи майбутніх періодів

__

Джерела майна разом

4171,8

100,00

5173,0

100,00

1001,2

+24,00

0

Таблиця 11. Показники фінансової стабільності ВАТ "Автодорсервіс"

Показники

Нормативне значення

На початок року

На кінець року

Відхилення

Коефіцієнт автономії

>0,5

0,9

0,8

-од

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1,0

9,8

4,0

-5,8

Показник фінансового левериджу

Зменшення

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

>1,0

0,69

0,09

-0,6

Робочий капітал, тис. грн

Розрах. середньогалузеве

812,3

87,2

-725,1

Маневреність робочого капіталу

Незначне збільшення

0,21

0,83

+0,62

Коефіцієнт покриття

>1,0

3,11

1,08

-2,03

Аналіз показав, що рівень фінансової стабільності товариства задовільний. Коефіцієнт автономії свідчить, що власні кошти становлять понад 80 % від загальних джерел майна. Коефіцієнт фінансової стабільності, який характеризує співвідношення власних і позикових коштів, вказує на те, що товариство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх джерел. Водночас величина робочого капіталу різко зменшилася, тобто скоротилися фінансові ресурси для розширення діяльності товариства та інвестування.

Оборотність оборотних активів тісно пов'язана з їх віддачею і є одним з найважливіших показників, які характеризують інтенсивність використання оборотних засобів та його ділову активність. Основні показники оборотності оборотних активів зведені в табл. 12.

Спостерігається сповільнення обороту оборотних активів на кінець звітного періоду та збільшення часу здійснення одного обороту оборотних активів. Одночасно позитивною тенденцією є пришвидшення оборотності запасів, оскільки робочий капітал менше відволікається на їхню закупівлю та, як наслідок, зменшується час, необхідний для одного обороту запасів.

Таблиця 12. Показники оборотності оборотних активів ВАТ "Автодорсервіс"

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення (+, —)

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

4,98

3,47

-1,51

Коефіцієнт оборотності запасів

7,37

15,58

+8,21

Час обороту оборотних активів, Дні

72,29

103,75

+31,46

Час обороту запасів, дні

48,85

23,11

-25,74

Аналіз платоспроможності дає змогу оцінити і спрогнозувати фінансову діяльність товариства, а також є необхідним для зовнішніх інвесторів чи банків. Оцінка рівня платоспроможності ВАТ "Автодорсервіс" подана в табл. 13.

Таблиця 13. Аналіз платоспроможності ВАТ "Автодорсервіс"

Показники

Нормативне значення

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Абсолютний коефіцієнт ліквідності

0,2—0,35

1,62

0,26

-1,36

Проміжний коефіцієнт ліквідності

0,8—0,9

2,7

1,02

-1,68

Загальний коефіцієнт ліквідності

>1,0

3,14

1,09

-2,05

Значення коефіцієнтів ліквідності значно перевищують встановлені нормативні значення, але мають тенденцію до зниження. Однак навіть за таких умов вони свідчать про надто високу ліквідність товариства, що може бути результатом нераціонального використання оборотних активів.

Прибутковість товариства характеризує сума отриманого прибутку та рівень рентабельності. У процесі аналізу визначають, як змінюються протягом певного періоду сума виручки від реалізації продукції та окремі види прибутку, розглядають чинники, що спричиняють ці зміни. Результати розрахунків подані у табл. 14.

Прибуток від операційної діяльності та прибуток від звичайної діяльності зменшилися відповідно на 1326,9 тис. грн та 868,9 тис. грн. Спостерігається значне збільшення адміністративних витрат (на 194,2 тис. грн) та собівартості реалізованої продукції — на 105,6 тис. грн.

Таблиця 14. Рівень та динаміка фінансових результатів ВАТ "Автодорсервіс"

Показники

Значення показника

Відхилення

за попередній період

за звітний період

абсолютне, тис. грн

відносне, %

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

4666,9

6568,2

+1901,3

+40,74

Податок на додану вартість, тис. грн

777,8

604,6

-173,2

-22,27

Акцизний збір, тис. грн

Інші вирахування з доходу, тис. грн

2611,0

2611,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

3889,1

3352,6

-536,5

-13,79

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

1126,8

1332,4

+105,6

+9,37

Валовий прибуток (збиток), тис. грн

2762,3

2120,2

-642,1

-23,24

Інші операційні доходи, тис. грн

652,6

173,4

-479,2

-73,43

Адміністративні витрати, тис. грн

994,2

1188,4

+194,2

+19,53

Витрати на збут, тис. грн

14,7

6,0

-8,7

-59,18

Інші операційні витрати, тис. грн

404,0

424,1

+20,1

+4,97

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн

2002,0

675,1

-1326,9

-66,28

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності, тис. грн

1313,1

444,2

-868,9

-66,17

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

1313,1

444,2

-868,9

-66,17

Зменшення інших операційних доходів на 479,2 тис. грн. та збільшення витрат практично за всіма статтями зумовило зменшення прибутку від звичайної діяльності і (за відсутності прибутку від надзвичайних подій) відповідно чистого прибутку на 868,9 тис. грн. або 66,17 %.

Аналіз кадрів товариства. Якість послуг дорожньої допомоги за

Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсервіс"
Додаток 2. Портфельний аналіз ВАТ "Карпати" методом Бостонської консалтингової групи
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Концепція стратегічного менеджменту
1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту
2. Сучасна концепція стратегічного менеджменту та її значення
3. Послідовність переходу підприємства до стратегічного управління
Тема 2. Зміст стратегічного менеджменту
1. Суть та принципи стратегічної діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru