Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Етапи виконання курсової роботи.

Курсова робота передбачає оцінювання господарської діяльності на матеріалах конкретної організації та пошук шляхів її вдосконалення. Тему курсової роботи студент обирає з наведеної нижче тематики, враховуючи власну зацікавленість та можливий інтерес з боку керівництва організації, результати якої досліджуватимуться. Крім того, студент може самостійно запропонувати тему курсової роботи, яка обов'язково має бути погоджена з науковим керівником.

Орієнтовна тематика курсових робіт

1. Управління організацією шляхом ранжування стратегічних завдань.

2. Управління організацією в умовах стратегічних несподіванок.

3. Оцінка нестабільності середовища та вибір моделі стратегічного планування в організації.

4. Стратегічне управління організацією як реалізація цільового підходу.

5. Визначення напряму розвитку організації: встановлення цілей.

6. Стратегічний аналіз середовища організації при формуванні стратегії.

7. SWOT-аналіз інноваційних можливостей організації.

8. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання організації.

9. Оцінка стратегічного потенціалу організації.

10. Аналіз конкурентного середовища організації.

11. Оцінка конкурентоспроможності продукції організації.

12. Оцінка конкурентоспроможності організації.

13. Стратегічний аналіз конкурентної позиції організації.

14. Вибір позиції організації в конкурентній боротьбі.

15. Генерація стратегічних альтернатив організації методом Бостонської консалтингової групи.

16. Генерація стратегічних альтернатив організації методом "Дженерал Електрік — Мак-Кінсі"

17. Формування "стратегічного набору" організації.

18. Обґрунтування загальної стратегії розвитку організації.

19. Обґрунтування конкурентної стратегії організації.

20. Формування та реалізація бізнес-стратегії розвитку організації.

21. Формування та реалізація маркетингової стратегії розвитку організації.

22. Формування та реалізація виробничої стратегії розвитку організації.

23. Формування та реалізація фінансової стратегії розвитку організації.

24. Формування та реалізація кадрової стратегії розвитку організації.

25. Формування та реалізація інноваційної стратегії розвитку організації.

26. Стратегії розвитку малого бізнесу.

27. Стратегії виживання організації в умовах кризи.

28. Розроблення стратегічного плану розвитку організації.

29. Стратегічна програма як інструмент реалізації стратегії організації.

30. Організаційне забезпечення стратегічного менеджменту.

31. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління організацією.

32. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління організацією.

33. Роль людського фактора в реалізації стратегії організації.

34. Управління опором змінам у процесі реалізації стратегії організації.

35. Реалізація стратегії й контроль за її виконанням.

Етапи виконання курсової роботи.

Курсова робота виконується в певній послідовності. На першому етапі студент обирає тему курсової роботи та узгоджує її з науковим керівником. На другому етапі відбувається пошук, аналіз та узагальнення інформації, що міститься в літературі (підручниках, навчальних посібниках, монографіях, статистичних збірниках, наукових статтях тощо) відповідно до обраної теми. На основі проведеного огляду літератури студент розробляє план курсової роботи із зазначенням основних розділів і підрозділів. План погоджується з керівником і затверджується ним.

На третьому етапі студент здійснює спробу обґрунтувати актуальність теми, сформулювати мету та основні завдання курсової роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження; визначається з інформаційним забезпеченням виконання курсової роботи. Надалі окремі складові вступу можуть доопрацьовуватися й уточнюватися відповідно до змісту курсової роботи. Обсяг вступу до курсової роботи має становити не більше двох-трьох сторінок тексту.

На четвертому етапі студент вивчає спеціальну літературу та пише кваліфікований огляд, в якому визначає основні напрями дослідження певної управлінської проблеми та методику їх проведення.

На п'ятому етапі реалізують методику дослідження господарської діяльності конкретної організації щодо обраної теми. Для цього застосовують методи, які мають відповідати складності економічної проблеми і сформульованій меті курсової роботи.

Найвідповідальнішим моментом є обґрунтування конкретних пропозицій за результатами проведеного дослідження.

Оформлення курсової роботи.
Порядок захисту курсової роботи.
3. Критерії оцінювання знань та вмінь студента
ДОДАТКИ
Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсервіс"
Додаток 2. Портфельний аналіз ВАТ "Карпати" методом Бостонської консалтингової групи
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Концепція стратегічного менеджменту
1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru