Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Оформлення курсової роботи.

Текст курсової роботи роздруковують за допомогою принтера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 12.

Обсяг основного тексту курсової роботи має становити 25—30 аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — 20 мм, праве — 10 мм, верхнє —20 мм, нижнє — 20 мм. Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин роботи "Зміст", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використаних джерел", "Додатки" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або декількох речень, їх відокремлюють крапкою. Заголовки пунктів друкують рядковими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці впідбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого впідбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати двом — трьом інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів і підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). В тому ж рядку розміщують заголовок підрозділу.

Ілюстрації (рисунки, схеми тощо) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Схеми і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на наступний аркуш слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і зазначають номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Формули в курсовій роботі (якщо їх декілька) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул зазначають з правого боку аркуша в круглих дужках, наприклад: (3.1) — перша формула третього розділу.

При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на використані джерела інформації. їх зазначають порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у посібнику [1]". Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)". На всі таблиці повинні бути посилання у тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл. 1.3".

Список використаної літератури. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: за порядком появи посилань у тексті (найзручніший для користування) або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назви праць.

Додатки. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи у вигляді окремої частини, розміщуючи їх за порядком появи посилань у тексті. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі маленькими літерами (перша літера — велика), симетричний стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами (перша — велика) друкуються слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною друкують великими літерами слово "Додатки".

Порядок захисту курсової роботи.

Курсова робота виконується протягом семестру і захищається до складання іспиту з дисципліни "Стратегічний менеджмент". Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу керівнику, який рецензує та оцінює її.

У разі негативної оцінки науковий керівник повертає курсову роботу студентові, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень. Після цього доопрацьований варіант студент подає науковому керівнику для повторної оцінки.

Якщо оцінка за виконання позитивна, то курсова робота допускається до захисту. Захист відбувається на засіданні комісії. На захист запрошуються інші студенти, які можуть брати участь в обговоренні.

Тези виступу на комісії студент готує заздалегідь. Доповідь має бути змістовною і тривати 5—10 хв. У доповіді необхідно назвати тему курсової роботи, довести її актуальність і значення, сформулювати основну мету і завдання дослідження, стисло розкрити зміст роботи, викласти результати дослідження, висновки і пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання. У процесі захисту курсової роботи студенту ставлять 3—5 запитань. У випадку, коли студент бажає поліпшити результат захисту, йому можуть бути поставлені додаткові запитання для уточнення рівня знань.

Порядок захисту курсової роботи.
3. Критерії оцінювання знань та вмінь студента
ДОДАТКИ
Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсервіс"
Додаток 2. Портфельний аналіз ВАТ "Карпати" методом Бостонської консалтингової групи
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Концепція стратегічного менеджменту
1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту
2. Сучасна концепція стратегічного менеджменту та її значення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru