Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Функції психолога підприємства

Соціолог підприємства виконує такі функції:

1. Здійснює соціологічні дослідження з метою розробки і впровадження заходів, спрямованих на створення на підприємстві найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які сприяють підвищенню рівня задоволення матеріальних і духовних потреб працівників і продуктивності їх праці.

2. Бере участь у складанні проектів перспективних і річних планів економічного і соціального розвитку, у плануванні коштів на соціально-культурні заходи.

3. Складає програми соціологічних досліджень і контролює їх виконання.

4. Розробляє рекомендації за результатами досліджень щодо удосконалення форм організації праці, її розподілу і кооперації, покращенню умов трудової діяльності.

5. Бере участь у роботі по визначенню перспектив підвищення заробітної плати працівників, удосконаленню систем матеріального та морального стимулювання трудової діяльності працівників, знаходженню можливостей більш повного задоволення потреб членів трудового колективу у житлі та дитячих закладах, покращення організації громадського харчування та побутового обслуговування, розвитку санаторно-курортної мережі і забезпечення медичною допомогою.

6. Разом з психологом та іншими спеціалістами вивчає найбільш актуальні питання і проблеми соціального характеру і шляхи усунення причин, які сприяють плинності персоналу, порушенню трудової дисципліни і т. п.

7. Розробляє заходи, спрямовані на вирішення соціальних проблем із встановленням конкретних строків та виконавців, а також необхідних фінансових коштів, вживає заходів щодо мобілізації трудових колективів на їх виконання.

8. Готує пропозиції по зміцненню трудової дисципліни, удосконаленню соціально-психологічних умов трудової діяльності, організації дозвілля та побуту працівників, підвищенню їх громадської і творчої активності.

9. Організовує пропаганду соціологічних знань, надає методичну допомогу працівникам підприємства при вирішенні соціальних питань.

Функції психолога підприємства

Психолог підприємства виконує такі функції:

1. Вивчає вплив психологічних, економічних та організаційних факторів виробництва на трудову діяльність персоналу підприємства з метою розробки заходів щодо покращення його умов праці і підвищення ефективності роботи.

2. Виконує роботу по складанню проектів планів і програм соціального розвитку, визначенню психологічних факторів, які впливають на працівників.

3. Проводить разом з фізіологом обстеження індивідуальних якостей працівників, особливостей трудової діяльності робітників та службовців різних професій і спеціальностей, а також пов' язані з професійним добором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням інтересів і схильностей, задоволеністю працею.

4. Бере участь у експериментах по визначенню впливу умов праці на психіку працівників.

5. Аналізує трудові процеси і психологічний стан працівника під час роботи.

6. Спільно із соціологом та іншими спеціалістами бере участь у визначенні завдань соціального розвитку.

7. Здійснює відбір найбільш актуальних питань і проблем, які потребують вирішення (плинність кадрів, порушення трудової дисципліни, малоефективна праця), визначає шляхи усунення причин, які їх викликають.

8. Розробляє професіограми і психологічні характеристики професій робітників і посад службовців, які визначаються впливом виробничого середовища на нервово-психічну напругу працівника, дає рекомендації відносно умов оптимального використання можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.

9. Бере участь у здійсненні заходів щодо виробничої та професійної адаптації молодих робітників і спеціалістів.

10. Готує рекомендації та пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у практику, а також заходи по конкретних напрямах удосконалення управління соціальним розвитком, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, встановленню раціональних режимів праці та відпочинку, покращенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини, здійснює контроль за їх виконанням.

11. Аналізує причини плинності персоналу, добір та його розстановку, виходячи із вимог організації праці і управління виробництвом, розробляє пропозиції по забезпеченню стабільності персоналу, прийняттю необхідних заходів щодо адаптації працівників.

12. Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, раціоналізації робочих місць) з урахуванням психологічних факторів та ергономічних вимог.

13. Консультує керівництво підприємства з соціально-психологічних проблем управління і соціального розвитку колективу, а також працівників, які займаються питаннями професійної діяльності.

6.7. Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації
6.8. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації
6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації
Функції заступника директора підприємства по персоналу
6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах
Вимоги до працівників кадрових служб
Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми
Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми
Посадова інструкція менеджера персоналу
РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru