Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації

Система управління персоналом організації складається із таких функціональних підсистем (рис. 6.4).

Функціональні підсистеми відділу персоналу

Основними функціями функціональних підсистем управління персоналом організації є:

Таблиця 6.2

ФУНКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ

Функціональна підсистема

Функції

Планування, прогнозування та маркетинг персоналу

1. Розробка стратегії УП.

2. Аналіз кадрового потенціалу.

3. Аналіз ринку праці, планування та прогнозування потреби у персоналі.

4. Організація реклами.

5. Планування кадрів.

6. Взаємозв'язок із зовнішніми джерелами, що забезпечують організацію кадрами.

7. Оцінка кандидатів на вакантну посаду.

8. Поточна періодична оцінка персоналу.

Оформлення та обліку кадрів

1. Оформлення та облік приймання, переміщення, звільнення персоналу.

2. Інформаційне забезпечення системи кадрового управління.

3. Професійне орієнтування.

4. Забезпечення зайнятості.

Розвитку кадрів

1. Технічне та економічне навчання.

2. Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

3. Робота з кадровим резервом.

4. Планування і контроль ділової кар' єри.

5. Професійна і соціально-психологічна адаптація нових працівників.

Умов праці

1. Дотримання вимог психології та фізіології праці.

2. Дотримання вимог ергономіки праці

3. Дотримання вимог технічної естетики.

4. Дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки.

5. Дотримання вимог охорони оточуючого середовища.

Трудових відносин

1. Аналіз та регулювання групових та особистіс-них взаємовідносин.

2. Аналіз та регулювання взаємовідносин керівництва.

3. Управління виробничими конфліктами та стресами.

4. Соціально-психологічна діяльність.

5. Дотримання етичних норм у взаємовідносинах.

6. Управління взаємодією з профспілками.

Закінчення табл. 6.2

Функціональна система

Функції

Стимулювання праці

1. Нормування і тарифікація трудового процесу.

2. Розробка системи оплати праці.

3. Використання засобів морального заохочення.

4. Розробка форм участі у прибутках і капіталі.

5. Управління трудовою мотивацією.

Юридичних послуг

1. Вирішення правових питань трудових відносин.

2. Узгодження розпорядчих документів з управлінню персоналом.

3. Вирішення правових питань господарської діяльності.

Соціальної інфраструктури

1. Організація громадського харчування.

2. Управління житлово-побутовим обслуговуванням.

3. Розвиток культури і фізичного виховання.

4. Забезпечення охорони здоров'я та відпочинку.

5. Забезпечення дитячими закладами.

6. Управління соціальними конфліктами і стресами.

7. Організація продажу продуктів харчування.

Розробка оргструктури управління

1. Аналіз діючої оргструктури.

2. Розробка нової оргструктури.

3. Розробка штатного розкладу.

6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації

У структурі служб відділів управління персоналом в залежності від чисельності працівників і виконуваних завдань можуть створюватися такі підрозділи:

o сектори;

o бюро;

o групи, функції яких виконують окремі виконавці.

До складу відділів персоналу можуть входити менеджери та інспектори по кадрах, інженери з підготовки кадрів, соціологи, психологи, фізіологи та інші спеціалісти.

Чисельність працівників, необхідних для виконання всіх робіт з комплектування та обліку персоналу, визначається такими показниками: загальна трудомісткість робіт, розрахована за типовими нормами за рік (квартал), чисельність персоналу в організації і фонд оплати праці на утримання відділу персоналу.

Діяльність працівників відділу персоналу регламентується посадовими інструкціями, що розробляються у відповідності з Кваліфікаційним довідником посад службовців і затвердженим керівником організації або структурного підрозділу.

Розподіл робіт між виконавцями здійснюється в залежності від їх кваліфікації, досвіду роботи і ділових якостей.

На рис. 6.5-6.8 наведені організаційні структури управління персоналом різних організацій.

Організація управління персоналом малої фірми

Організаційна структура управління персоналом холдингової компанії

Підрозділи кадрової служби в системі комерційної фірми

Рис. 6.8. Організаційна схема управління персоналом виробничої фірми

Функції заступника директора підприємства по персоналу

1. Організовує управління формуванням, використанням і розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

2. Очолює роботу по формуванню кадрової політики, визначенню її основних напрямів у відповідно до стратегії розвитку підприємства і заходів по її реалізації.

3. Бере участь у розробці бізнес-планів підприємства в частині забезпечення його трудовими ресурсами.

4. Організовує проведення досліджень, розробку і реалізацію комплексу планів та програм по роботі з персоналом з метою залучення і закріплення на підприємстві працівників необхідних спеціальностей і кваліфікації на основі використання наукових методів прогнозування і планування потреб у кадрах, з урахуванням збалансованості розвитку виробничої і соціальної сфер, раціонального використання кадрового потенціалу з урахуванням перспектив його розвитку і розширення самостійності у нових економічних умовах.

5. Проводить роботу по формуванню і підготовці резерву кадрів для висування на керівні посади на основі політики планування кар' єри, створення системи безперервної підготовки персоналу.

6. Організовує і координує розробку комплексу заходів щодо підвищення трудової мотивації працівників всіх категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, покращення умов праці, підвищення її змістовності та престижності, раціоналізації структур і штатів, зміцнення дисципліни праці.

7. Визначає напрями роботи по управлінню соціальними процесами на підприємстві, створенню сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, стимулюванню та розвитку форм участі працівників в управлінні виробництвом, створенню соціальних гарантій, умов для ствердження здорового образу життя, підвищення змістовності використання вільного часу працівників з метою підвищення їх трудової віддачі.

8. Забезпечує організацію і координацію проведення досліджень по створенню нормативно-методичної бази управління персоналом, вивченню та узагальненню передового досвіду в галузі нормування і організації праці, оцінки персоналу, профвідбору і профорієнтуванню, впровадження методичних і нормативних розробок у практику.

9. Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом.

10. Консультує вище керівництво, а також керівників підрозділів по всіх питаннях відносно персоналу.

11. Забезпечує періодичну підготовку і своєчасне подання аналітичних матеріалів по соціальних і кадрових питаннях на підприємстві, складання прогнозів розвитку персоналу, виявлення виникаючих проблем і підготовку можливих варіантів їх вирішення.

12. Забезпечує постійне удосконалення процесів управління персоналом підприємства на основі впровадження соціально-економічних і соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення і ведення банку даних персоналу, стандартизації і уніфікації кадрової документації, використання засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв' язку.

13. Здійснює методичне керівництво і координацію діяльності структурних підрозділів підприємства, які забезпечують управління персоналом.

14. Організовує проведення необхідного обліку і складання звітності.

Функції заступника директора підприємства по персоналу
6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах
Вимоги до працівників кадрових служб
Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми
Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми
Посадова інструкція менеджера персоналу
РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях
7.1. Сутність, цілі і завдання кадрового планування в організації
7.2. Джерела залучення персоналу
7.3. Сутність і принципи маркетингу персоналу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru