Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - Вступ

Реформування сучасного українського суспільства супроводжується загостренням соціальних проблем. В Україні зростає кількість дітей та молоді, які вживають алкоголь, наркотики, ведуть асоціальний спосіб життя, вчиняють злочини, а значна частина тих, хто отримує освіту відчуває труднощі у навчанні та соціалізації в цілому.

Педагоги повинні володіти відповідними знаннями, уміннями і навичками розв'язувати нагальні проблеми дітей та молоді, однак відчувають недостатню підготовку до виконання соціально-педагогічної діяльності. Освітяни загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів на інтуїтивному рівні надають їм допомогу і соціальну підтримку в подоланні існуючих проблем, мінімізують негативний вплив факторів, які призводять до десоціалізації особистості. їм стає дедалі важче самотужки проводити процес виховання учнів і студентів. Саме тому у систему закладів освіти введено посаду соціального педагога як повноцінного суб'єкта соціально-педагогічної діяльності.

Майбутні вчителі та соціальні педагоги мають недостатню базову підготовку до належного виконання соціально-педагогічної діяльності, а серед навчально-методичної літератури українською мовою майже відсутні підручники і посібники, які б розкривали сутність соціально-педагогічної діяльності як навчальної дисципліни і сфери практичної соціально-педагогічної роботи. Означені проблеми спонукали до розробки навчального посібника з курсу "Основи соціально-педагогічної діяльності", який доповнить спеціальні навчальні книги із соціальної педагогіки. Навчальний посібник складається з трьох розділів.

У першому розділі зібрані матеріали лекційного курсу, розкривається сутність соціально-педагогічної діяльності, розглядається соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки, висвітлюються основні засади технологій соціально-педагогічної діяльності.

Другий розділ складається з двох частин: перша - містить зміст і методики проведення практичних занять, які сприяють засвоєнню і розширенню теоретичних знань, формують уміння та навички соціально-педагогічної діяльності; друга - практикум соціально-педагогічної діяльності, спрямований на свідоме засвоєння студентами методів та технік роботи на індивідуально-особистісному рівні. Наводяться приклади і розбираються ситуації при роботі з клієнтами.

Посібник укладено відповідно плану підготовки соціальних педагогів і вчителів початкових класів у вищому навчальному закладі, у якому передбачено курс "Основи соціально-педагогічної діяльності".

Предметом курсу є проблеми, які виникають у дітей в процесі їх розвитку, формування та соціалізації під час навчання і виховання в закладах освіти.

Метою вивчення курсу є підвищення якості підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності. Завданням курсу є: поглибити та розширити знання студентів з теоретико-методологічних засадами соціально-педагогічної діяльності; розкрити сутність змісту основних технологій та методик соціально-педагогічної діяльності; сформувати уміння виконувати обов'язки соціального педагога у загальноосвітній та вищій школі; виховати у магістрів навички відповідального ставлення до виконання соціально-педагогічної діяльності.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

- теоретичні основи соціально-психолого-педагогічного циклу знань;

- методи та засоби соціально-педагогічної діяльності у соціумі;

- соціально-педагогічну роботу з різними категоріями дітей та молоді.

Курс вимагає оволодіти уміннями: проводити соціально-педагогічну діагностику, реалізовувати психотерапевтичні функції, застосовувати різні види консультування, здійснювати превентивну і реабілітаційну роботу, використовувати методи зняття стресових ситуацій, розв'язувати конфліктні ситуації, надавати допомогу у кризових ситуаціях та ін.

Автор висловлює вдячність як зарубіжним, так і вітчизняним вченим і авторам навчальних книг Т.А. Васильковій, Ю.В. Васильковій, О.В. Безпалько, М.А. Галагузовій, І.Д.Звєрєвій, А.И. Капській, Л.Г . Коваль, М.П. Лукашевичу, Р.В. Овчаровій та ін., докладний перелік яких подано у списку використаної літератури.

Матеріали навчального посібника призначені студентам педагогічних факультетів спеціальності 8.010102 "Початкове навчання. Соціальний педагог"(магістр), 8.010102 "Початкове навчання"(магістр), можуть бути корисні учителям загальноосвітніх шкіл, соціальним педагогам психологічної служби, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів і соціальних педагогів.

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Соціально-педагогічна діяльність як засіб реалізації соціальної політики держави
1.2. Компоненти, принципи і функції соціально-педагогічної діяльності
1.3. Технології соціально-педагогічної діяльності
1.4. Методи соціально-педагогічної діяльності
1.5. Форми організації соціально-педагогічної діяльності
1.6. Оцінка ефективності соціально- педагогічної діяльності
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльність соціального педагога
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru