Політична економія - Ніколенко Ю.В. - Міжнародні валютні відносини. Сутність світової валютної системи

Інтернаціоналізація економіки, розвиток зовнішньої торгівлі та вивозу капіталу сприяють розширенню валютних відносин між країнами. Міжнародні валютні відносини являють сукупність відносин, пов'язаних із функціонуванням грошей як світових грошей. Гроші як світові гроші обслуговують зовнішню торгівлю товарами та послугами, міграцію капіталів, перевід прибутків у інвестиції, надання позик, науково-технічний обмін, державні та приватні грошові перекази тощо.

Валютні відносини реалізуються на національному та міжнародному рівнях - національні та міжнародна валютні системи. Первинно виникла національна валютна система, як форма організації валютних відносин країни, що склалась історично і закріплена національним законодавством, а також нормами міжнародного права. До основних функцій національної валютної системи відносяться:

o формування та використання валютних курсів;

o забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків країни;

o забезпечення оптимальних умов функціонування національних господарств.

Перехідною ланкою між національними та міжнародною валютною системами є валютний курс та паритет. Валютний курс - це співвідношення між валютами окремих країн, або "ціна" валюти даної країни, що виражена у валютах інших країн. Паритет - це співвідношення між валютами. Паритет лежить в основі курсу валют, але курс валюти практично ніколи не збігається з паритетом.

Міжнародна валютна система (МВС) являє собою форму організації валютних відносин у межах світового господарства. Вона виникла в процесі еволюції світового господарства і юридично закріплена міждержавними угодами. Основними елементами міжнародної валютної системи виступають:

o національні і колективні резервні валюти;

o механізм валютних паритетів та курсів;

o умови конвертації валют;

o режим міжнародних валютних ринків та ін.

Міжнародна валютна система (МВС) формується на регіональному та світовому рівні. Регіональна валютна система - форма організації валютних відносин ряду держав певного регіону, яка закріплена в міжнародних угодах і у створених міждержавних фінансово-кредитних інститутах (найбільш яскравий приклад - Європейська валютна система). Світова валютна система - глобальна форма організації валютних відносин у межах світового господарства, закріплена багатосторонніми міждержавними угодами, яка регулюється міжнародними валютно-кредитними і фінансовими організаціями.

Основними функціями МВС є:

o опосередкування міжнародних економічних зв'язків;

o забезпечення платіжно-розрахункового обігу в межах світового господарства;

o регламентування та координація режимів національних валютних систем;

o забезпечення необхідних умов для нормального відтворюваль-ного процесу і безперебійної реалізації вироблених товарів;

o уніфікації та стандартизації принципів валютних відносин.

Головне завдання міжнародної валютної системи - регулювання міжнародних розрахунків та валютних ринків для підтримки рівноваги зовнішньоекономічного обміну, стримування інфляції. МВС є одним з найбільш важливих механізмів, який може сприяти розширенню або обмежувати міжнародні економічні відносини.

Сучасна МВС не є відокремленою системою, а формується, виходячи зі взаємозв'язків та взаємодії національних і міжнародних валютних систем. З поглибленням інтернаціоналізації господарського життя межі між цими системами поступово розмиваються. Розбалансування окремої національної валютної системи може негативно вплинути на регіональну та світову валютні системи, або реформування регіональної валютної системи веде до серйозних змін як в різних національних системах, так і у світовій валютній системі в цілому (наприклад, введення євро).

Еволюція світової валютної системи
§ 3. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Особливості зовнішньоекономічного сектору в трансформаційних економіках
Загальні міжнародні умови формування зовнішнього сектора
Природні порівняльні переваги України
Економічні проблеми, отримані у спадок
Набуті порівняльні переваги України на світовому ринку
Сутність механізму зовнішньоекономічних зв'язків
Основні складники зовнішньоекономічної політики України
Зовнішня торгівля України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru