Фінансове право України - Воронова Л.К. - 17.3. Органи ціноутворення

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих і регульованих цін і тарифів. При цьому контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Контроль за дотриманням державної дисципліни цін здійснюють органи, на які ці функції покладені Урядом України. Подібний контроль здійснюється у взаємодії з профспілками, товариствами споживачів та інших громадських організацій. Державні органи, що здійснюють контроль за цінами, їх посадові особи мають права, виконують обов’язки І несуть відповідальність, що передбачені Законом "Про державну податкову службу в Україні", за винятком повноважень, що регулюють спеціальну податкову правосуб’єктність.

Основним органом організації ціноутворення в Україні є Кабінет Міністрів. Ст. 4 Закону України "Про ціни і ціноутворення" визначено такі його спеціальні повноваження у цій сфері:

- забезпечення здійснення державної політики цін;

- визначення переліку продукції, товарів і послуг, державних фіксованих і регульованих цін, що затверджуються відповідними органами державного управління;

- визначення повноважень органів державного управління в сфері встановлення і застосування цін (тарифів), а також контролю за цінами (тарифами).

Координують роботу із здійснення політики цін, проведення економічного аналізу рівня і динаміки цін, вжиття заходів щодо регулювання цін і тарифів відповідні державні органи та їх структурні підрозділи. Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування в будівництві, контроль за дотриманням замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями й іншими учасниками інвестиційної діяльності в нормативних документах і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ і організацій, покладено на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування й архітектури.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)" від 25.12.1996 р. №1548 з метою вдосконалення системи державного регулювання цін (тарифів) було уточнено повноваження:

- у сфері регулювання (встановлення фіксованих і граничних рівнів цін (тарифів) торгових (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності, впровадження обов’язкового декларування змін) цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг - центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- щодо кошторисної нормативної бази і порядку її застосування в будівництві - Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики;

- у сфері регулювання заставних цін на скляну тару - Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- у сфері регулювання переліку вітчизняних та імпортних лікарських коштів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, - Міністерства охорони здоров’я за узгодженням з Міністерством економіки і з питань європейської інтеграції. Додатком до Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)" були деталізовані повноваження центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих Рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг.

Відповідальність за порушення державної дисципліни цін визначена ст. 14 Закону України "Про ціни і ціноутворення". Відповідно до закону, вся необґрунтовано отримана підприємством, організацією сума виторгу внаслідок порушення державної дисципліни цін і чинного порядку визначення вартості будівництва, здійснюваного із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ, організацій підлягає вилученню в доход відповідного бюджету незалежно від підпорядкованості підприємства або організації. Крім того, до позабюджетних фондів місцевих рад стягується штраф у подвійному розмірі необґрунтовано отриманої суми виторгу. Зазначені суми списуються з рахунків підприємств і організацій у банківських установах за рішенням суду.

Ціни і тарифи, затверджені з порушенням законодавства з ціноутворення, скасовуються Комітетом цін при Кабінеті Міністрів України. Особи, винні в порушенні порядку встановлення і застосування цін і тарифів, залучаються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Контрольні запитання

1. Поняття ціни. Якими є її функції?

2. Якими є методи державного регулювання цін і тарифів?

3. Якою є структура ціни?

4. Які є види цін?

5. Які органи займаються ціноутворенням?

Нормативні акти і література

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4.12.1990 р. (в ред. від 24.12.1993 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№15.-Ст. 84.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. (в ред. від 22.05.1997 р.) // Там само. - 1997. - №27. - Ст. 181.

Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3.12.1990 р. // Там само. - 1990. -№52.-Сг.650.

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів): постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. №1548 // Зібрання Постанов Уряду України. - 1996. - №21. - Ст. 596.

Про удосконалення порядку формування цін: постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. №1998 // Офіц. вісн. України. - 1998. - №51 -Сг. 1878.

Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць-кий; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ
1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права
2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій
3. Література
4. Поточний (модульний) контроль знань студентів
Вступ
Розділ І. Вступ до приватного права
Глава 1. Поняття права
1. Класифікація значень права
2. Право як триєдина єдність
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru