Фінансове право України - Воронова Л.К. - 17.2. Система цін

Ціни регулюють процеси обміну товарів, робіт, послуг, виконують об’єктивно властиві їм функції за певною системою взаємозв’язків. Ціни не можна встановлювати ізольовано, незалежно одну від одної, вони мають функціонувати в певних економічно обґрунтованих співвідношеннях. Тільки за таких умов можливий пропорційний розвиток окремих галузей господарства, певне прогнозування господарських і соціальних процесів. Публічно-правове регулювання цієї сфери є життєво важливим, оскільки співвідношення між різними видами цін, реалізація певних товарів, робіт, послуг за державними фіксованими цінами становлять певну частину державних гарантій для соціально незахищених верств населення.

Залежно від сфери застосування розрізняють ціни:

Оптові - застосовують переважно у відносинах між виробниками, постачальниками, виконавцями й покупцями, замовниками. Це оптові ціни промисловості, оптові ціни підприємства, закупівельні піни.

Роздрібні - формуються на основі оптової ціни і торгової надбавки. Застосовують їх роздрібні організації, що реалізують товари населенню.

Кошторисні - регулюють ціноутворення на будівельну продукцію, роботи, послуги і включають компенсацію витрат підрядника та його прибуток.

Тарифи - різновид цін, що регулюють обіг специфічних товарів, послуг. За характером послуг, специфікою організації сфери обслуговування розрізняють тарифи оптові й роздрібні.

Зовнішньоторговельні — застосовують при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій

Відповідно до ст. 6-11 Закону України "Про ціни і ціноутворення" в Україні застосовують вільні ціни й тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи.

Вільні ціни й тарифи встановлюються на всі види продукції, товари і послуги, за винятком тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів. Вільні ціни установлюються за угодою осіб, які вступають у договірні відносини, і визначаються волею сторін.

Альтернативою вільним є регульовані ціни. Однак слід розрізняти два варіанти регульованих цін: сформовані на основі угоди сторін і не можуть перевищувати або бути нижче певного рівня, визначеного компетентним державним органом (індикативне регулювання); 2) установлені державою фіксовані ціни є остаточним варіантом рівня ціни, і ні продавець, ні покупець не мають права відхилятися від них (імперативне державне регулювання).

За державного регулювання цін і тарифів установлюються:

- державні фіксовані ціни (тарифи);

— граничні рівні цін (тарифів) або граничні відхилення від державних фіксованих цін і тарифів.

За надмірного зростання цін, раніше виведених з-під контролю за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) рад, допускається тимчасове повернення до державного регулювання цін і тарифів. Державні фіксовані й регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, що впливають на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, які мають визначальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне положення на ринку. Державні фіксовані й регульовані ціни і тарифи встановлюють державні органи України. Ціни й тарифи на житлово-комунальні послуги (у тому числі на електроенергію, природний газ для комунально-побутових потреб населення України), послуги суспільного транспорту і зв’язку встановлюються Кабінетом Міністрів України за узгодженням з Верховною Радою України. Рівень державних фіксованих і регульованих цін і тарифів на окремі види продукції, товарів, робіт і послуг має змінюватись у порядку і в строки, які визначаються органами, що затверджують чи регулюють ціни (тарифи).

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про ціни і ціноутворення" особливим є режим ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних операцій. Так, за безпосередніх розрахунків із закордонними партнерами зовнішньоторговельного посередника застосовують контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку. Регулювання внутрішнього ціноутворення на експортну й імпортну продукцію (послуги) здійснює Кабінет Міністрів України.

З метою стабілізації цін на внутрішньому ринку, посилення боротьби з монопольними проявами і захисту інтересів вітчизняного виробника й населення Постановою Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку формування цін" від 18.12.1998 р. №1998 установлено, що формування й використання суб’єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється винятково в національній грошовій одиниці. Облік витрат у доларовому еквіваленті при формуванні цін є обґрунтованим тільки в частині імпортної складової структури ціни.

17.3. Органи ціноутворення
ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ
1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права
2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій
3. Література
4. Поточний (модульний) контроль знань студентів
Вступ
Розділ І. Вступ до приватного права
Глава 1. Поняття права
1. Класифікація значень права
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru