Фінансове право України - Воронова Л.К. - 2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій

Анулювання - повна відмова держави від своїх боргових зобов’язань (внутрішніх, зовнішніх, по всьому державному боргу в цілому).

Банківське регулювання - одна з функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства.

Банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на дотримання в процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.

Банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів

Бюджет: 1) як економічна категорія - сукупність економічних відносин, що пов’язані з формуванням, розподілом, використанням певних централізованих грошових фондів для фінансування завдань державних та адміністративно-територіальних утворень і виконання функцій відповідних органів влади; 2) як правова категорія - правовий акт, основний фінансовий план утворення, розподілу та використання централізованого грошового фонду держави або територіальної громади.

Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване групування доходів, видатків (у тому числі кредитування, крім погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України і міжнародних стандартів.

Бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких пропонує і здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;

Бюджетна система України - сукупність державного бюджету і місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевою самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів і є неприбутковою.

Бюджетне асигнування — повноваження, надане розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Бюджетне зобов’язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.

Бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпорядникові бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетне регулювання - надання коштів із загальнодержавних джерел, що закріплені за бюджетом вищого рівня, бюджетами нижчих рівнів з метою збалансування їх на рівні, необхідному для здійснення відповідних повноважень, виконання планів економічного і соціального розвитку на певній території.

Бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, який містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для Його діяльності на наступний бюджетний період.

Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ЇЇ ланками.

Бюджетний період - проміжок часу, що становить один календарний рік і починається з 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

Бюджетний процес - сукупність дій уповноважених органів держави та місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, а також складання, розгляду і затвердження звіту про їх виконання, здійснюваних на підставі норм бюджетного права.

Бюджетний розпис - документ, у якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Бюджетний цикл — проміжок часу від початку формування бюджету на рік, що планується, до затвердження звіту про його виконання.

Бюджетні повноваження - права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин.

Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах.

Валютне регулювання — спеціальний правовий режим реалізації валютних відносин, який передбачає комплекс здійснюваних уповноваженими державними органами заходів, спрямованих на організацію функціонування внутрішнього валютного ринку в державі та визначення порядку проведення валютних операцій.

Валютний контроль - комплекс здійснюваних спеціальними уповноваженими державними органами та іншими суб’єктами заходів, спрямованих на забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного законодавства України при проведенні валютних операцій.

Валютні обмеження — система державних заходів щодо встановлення порядку проведення валютних операцій.

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Видатки розвитку - це витрати на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладів виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, субвенції й інші витрати, пов’язані з розширеним відтворенням.

Витрати бюджету - видатки бюджету і кошти на погашення основної суми боргу.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства - форма реалізації державно-владного примусу, що виникає в разі вчинення порушення приписів фінансово-правових норм і полягає в застосуванні спеціально уповноваженими державними органами до правопорушника передбачених законом санкцій.

Внутрішній державний борг- термінові боргові зобов’язання Уряду України в грошовій формі.

Грошова система держави - 1) сукупність державних грошових знаків та організація їх обігу; 2) сукупний процес функціонування грошового обороту на території держави.

Грошовий оборот - врегульована правовими нормами сукупність суспільних відносин, у межах яких відбувається безперервний процес руху грошей у готівковій та безготівковій формах.

Державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування) - загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов’язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами або зобов’язань, що виникають на підставі законодавства чи договору.

Державні витрати - планова діяльність органів держави і місцевого самоврядування щодо цільового використання коштів публічних фондів.

Державні доходи - частина внутрішнього валового продукту, що надходить у вигляді різних грошових платежів і надходжень у власність держави для використання їх компетентними державними органами для забезпечення цілей і завдань, що стоять перед державою.

Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами.

Джерела фінансового права - форма вираження правотворчої діяльності держави з приводу прийняття компетентними державними органами нормативних актів, що встановлюють норми фінансового права.

Дотація - виділення коштів з бюджету для покриття запланованих збитків чи збалансування нижчих бюджетів підприємств і організацій.

Дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, що його отримує.

Доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Єдиний казначейський рахунок — це рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного банку України.

Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

Закріплені доходи — доходи, які постійно чинними нормативними актами віднесені до дохідної частини бюджетів певного рівня на невизначений у часі строк у розмірі територіального надходження повністю або у твердо фіксованому розмірі (нормативі).

Залишок бюджетних коштів — обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету та розпорядників коштів цього бюджету наприкінці дня.

Запозичення - операції, пов’язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.

Зведений бюджет — сукупність бюджетних показників усіх бюджетів, що існують на відповідній території.

Зовнішній державний борг - борг іноземним державам, організаціям та особам.

Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Казначейське зобов’язання України - це державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання, дає право на одержання грошового доходу.

Коефіцієнт вирівнювання - коефіцієнт розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Конверсія позики - зміна первинних умов позики щодо прибутковості.

Консолідація позики - зміна строків дії раніше випущених позик.

Кошик доходів місцевого самоврядування - податки і збори, що закріплені Бюджетним кодексом України на постійний основі за бюджетами місцевого самоврядування і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Кошторис — основний плановий документ бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

Кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов’язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов’язання перед бюджетом, та операції, пов’язані з поверненням цих коштів до бюджету.

Методи фінансової діяльності держави - способи, прийоми, за допомогою яких уповноважені державою органи беруть участь в мобілізації, розподілі та використанні грошових коштів публічних фондів.

Міжбюджетні відносини - відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, потрібними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Міжбюджетні трансферти - кошти, які безповоротно й безоплатно передаються з одного бюджету в інший.

Місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети органів місцевого самоврядування.

Муніципальні доходи — частина внутрішнього валового продукту, що надходить у вигляді платежів і надходжень до місцевих бюджетів і слугує вирішенню різних питань, що стоять перед органами місцевого самоврядування.

Надходження до бюджету- доходи бюджету й кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов’язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

Новація позики — угода між позичальником і позивачем щодо заміни зобов’язання за зазначеною фінансовою позикою іншим зобов’язанням.

Облігації внутрішніх державних позик України — державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов їх розміщення.

Облігації зовнішніх державних позик - державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.

Одержувачі бюджетних коштів - юридичні та фізичні особи, що не мають статусу бюджетної установи, а саме: 1) державні (комунальні) організації, установи та підприємства; 2) юридичні особи інших форм власності; 3) фізичні особи, в тому числі фізичні особи - підприємці.

Податкова система - 1) сукупність податків, зборів, платежів і 2) сукупність податків, зборів і платежів, законодавчо закріплених у певній державі; принципи, форми і методи їх установлення чи зміни, скасування; дії, що забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податок - форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, які реалізують свій податковий обов’язок, у державну чи комунальну власність. Вноситься до бюджету відповідного рівня (або цільового фонду) на підставі закону (чи акта органа місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж.

Поточні видатки - витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, які діють на початку бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку.

Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками.

Регулюючі доходи -передбачені Законом про Державний бюджет або рішенням про бюджет місцевих органів доходи, надходження яких щорічно визначаються і перерозподіляються між різними ланками бюджетів.

Рефінансування позики - випуск нових позик з метою покриття раніше випущених боргових зобов’язань.

Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження, відповідно, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.

Страхування - система відносин із формування та використання централізованих і децентралізованих фондів, необхідних для фінансування непередбачених потреб суспільства і його членів, відшкодування шкоди, що виникла унаслідок стихійного лиха та інших подібних подій.

Субвенція - форма фінансової допомоги держави місцевим органам, що надається на реалізацію ними конкретних заходів чи програм за умови пайового фінансування.

Субсидія - форма фінансової допомоги, що надається державою, юридичною чи приватною особою іншим особам (юридичним чи фізичним), а також іншим державам і має цільовий характер.

Тип грошової системи - характер зв’язку між загальним еквівалентом і грошима, що перебувають в обігу, який спочатку складається стихійно, а пізніше закріплюється законодавчим рішенням.

Трансферт - кошти, отримані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав чи міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі.

Уніфікація позики - поєднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених позик обмінюються на облігації нової позики, що передбачає зменшення кількості видів цінних паперів, які перебувають в обігу одночасно.

Управління державним боргам — сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, визначення умов і випуску нових державних цінних паперів.

Фінансова дисципліна - це чітке дотримання закріплених нормами права розпоряджень, якими регулюються порядок формування, розподілу й використання публічних грошових фондів.

Фінансова діяльність держави - діяльність держави з формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих публічних грошових фондів з метою забезпечення здійснення функцій держави, завдань соціально-економічного характеру, управління, обороноздатності, діяльності державних органів.

Фінансова система - це 1) сукупність взаємозалежних, взаємодіючих фінансових інститутів, що опосередковують формування та використання публічних грошових фондів; 2) сукупність державних органів і установ, що здійснюють фінансову діяльність.

Фінансове право як галузь права - сукупність правових норм, якими регулюються суспільні відносини у сфері формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів держави і територіальних громад.

Фінансове право як навчальна дисципліна - охоплює вивчення правових норм, передбачає навчання фінансового права.

Фінансове право як наука - сукупність знань, категорій, положень, що відображають зміст фінансово-правових норм, особливості їх застосування на практиці.

Фінансовий контроль — особлива сфера державного контролю, здійснювана фінансовими органами щодо виявлення порушень законності, фінансової дисципліни та доцільності при формуванні, розподілі й використанні державних і муніципальних грошових фондів.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою у межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансові правовідносини - урегульовані нормами фінансового права економічні відносини, що виникають, змінюються і припиняються в процесі мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів і мають державно-владний та майновий характер.

Фінансово-правова норма - встановлене державою і забезпечене її примусовою силою загальнообов’язкове правило поведінки суб’єктів суспільних відносин, що виникають і розвиваються в процесі мобілізації, розподілу й витрачання централізованих і децентралізованих фондів, установлює права та обов’язки їх учасників і має імперативний характер.

Фінансування - безоплатне й безповоротне виділення коштів з державних або муніципальних фінансових фондів на публічні потреби.

Фінансування бюджету - надходження і витрати у зв’язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.

Цільові облігації внутрішніх державних позик України — цінні папери, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу

3. Література
4. Поточний (модульний) контроль знань студентів
Вступ
Розділ І. Вступ до приватного права
Глава 1. Поняття права
1. Класифікація значень права
2. Право як триєдина єдність
3. Загальносоціальне (природне)право
4. Право як спеціально-юридична категорія
5. Ознаки і визначення поняття права
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru