Фінансове право України - Воронова Л.К. - 4. Поточний (модульний) контроль знань студентів

Методи навчання: лекції; практичні заняття.

Методи оцінювання: поточне тестування; оцінювання індивідуальної роботи; підсумковий іспит.

Оцінювання знань студентів із фінансового права здійснюють на основі результатів поточного модульного контролю. Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з курсу фінансового права, засвоєння якої відповідно перевіряється під час поточного модульного контролю.

Завданням поточного модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістового модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані фінансово-правові знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів з фінансового права є: систематичність та активність роботи й успішність на заняттях.

Оцінювання результатів поточного модульного контролю здійснює викладач наприкінці вивчення кожного змістового модулю.

Критерії оцінювання знань студентів з курсу фінансового права

Критеріями оцінювання поточного модульного контролю є:

а) дійсна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність і рівень знань при обговоренні питань), самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань;

б) оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів).

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із яких 50 балів - за поточне тестування та індивідуальну роботу і 50 балів - за результатами підсумкового іспиту.

Відповідно до "Положення про організацію навчального процесу з кредитно-модульної системи підготовки фахівців" індивідуальна робота студентів з фінансового права передбачає: участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) з фінансового права, студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури; переклад іноземних текстів в установлених обсягах та інші форми роботи. Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює на альтернативній основі за власними інтересами, попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від Одо 14 балів.

Оскільки в межах одного семестру мають бути 3 модулі і після кожного з них потрібно провести контрольну роботу, студент може отримати максимальну кількість балів по модулю - не більше 12. При цьому ці 12 балів можуть складатися із:

- максимально можливих 5 балів за виступ і активну участь у заняттях за темами модуля;

- 5 балів - за результатами контрольної роботи (тестування);

- 2 балів - за конспектування усіх тем лекцій до проведення модульного контролю.

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже розглянуті за модулем.

Реферати вони можуть готувати за темами, що зазначені в модулі. Тему реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний обсяг реферату - 15-20 сторінок.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю установлюють під час останнього семінарського заняття відповідного семестру. Результати поточного модульного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності, вони є основою для визначення загальної успішності студента і враховуються (за потреби) при виставленні балів за підсумковий контроль знань.

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача відпрацювати ці завдання.

Підсумковий контроль знань студентів з курсу фінансового права проводять у формі іспиту з вузлових питань, що погребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані фінансово-правові знання з сучасними правовими проблемами. В екзаменаційному білеті зазвичай міститься 3 питання.

Підсумкову оцінку з курсу фінансового права виставляють у залікову книжку за такою шкалою:

Оцінка за шкалою ECTSВИЗНАЧЕННЯЗа національною системоюЗа системою вищого

навчального закладу
АВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок590-100
ВДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками480-89
СДОБРЕ - загалом правильно виконана робота з певною кількістю значних помилок75-79
DЗАДОВІЛЬНО - непогано виконана робота, але зі значною кількістю недоліків370-74
ЕДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії60-69
FXНЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти235-59
FНЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс1-34

Вступ
Розділ І. Вступ до приватного права
Глава 1. Поняття права
1. Класифікація значень права
2. Право як триєдина єдність
3. Загальносоціальне (природне)право
4. Право як спеціально-юридична категорія
5. Ознаки і визначення поняття права
Глава 2. Дуалізм і система права
1. Еволюція дуалізму права
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru