Облік у зарубіжних країнах - Губачова О.М. - РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

3.1. Склад грошових коштів, порядок відображення їх у фінансовій звітності, організація внутрішнього контролю.

3.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на банківських рахунках.

3.3. Облік грошових коштів у касі.

Метою вивчення даного розділу є формування знань щодо складу грошових коштів та їх еквівалентів, порядку відображення їх у фінансовій звітності та ведення синтетичного і аналітичного обліку касових операцій, грошових коштів на банківських рахунках, а також набуття практичних навичок документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з руху грошових коштів та їх еквівалентів, використання облікової інформації в управлінні грошовими потоками.

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ, ВИ ПОВИННІ ВМІТИ:

o розкрити склад грошових коштів та їх еквівалентів;

o розкривати інформацію про грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності з урахуванням особливостей різних країн;

o організувати документальне оформлення та синтетичний і аналітичний облік касових операцій і операцій з руху грошових коштів на банківських рахунках із застосуванням передового зарубіжного досвіду;

o організувати облік короткострокових фінансових інвестицій та відображати їх у фінансовій звітності;

o створити систему внутрішнього контролю за збереженням грошових коштів, їх обліком та відображенням у звітності;

o виявити відмінності національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку стосовно обліку грошових коштів та їх еквівалентів у порівнянні з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

3.1. Склад грошових коштів, порядок їх відображення у фінансовій звітності, організація внутрішнього контролю

Успішна діяльність підприємства можлива лише за наявності необхідної кількості грошових коштів. З них починається і ними закінчується операційний цикл діяльності будь-якого підприємства (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Операційний цикл діяльності підприємства

Грошові кошти називають джерелом життєвої сили фірми, їх повинно вистачати для:

o створення запасів сировини і незавершеного виробництва у розмірах, що забезпечать безперебійну діяльність;

o підтримки достатнього рівня запасів готової продукції, що гарантує стабільність продаж;

o можливості надання кредитів покупцям.

Крім того, необхідно завжди мати певну суму грошових коштів для виплат за поточними зобов'язаннями.

Інформація про наявність та рух грошових коштів є корисною для користувачів фінансової звітності для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, часу такого генерування і впевненості в ньому, а також потреб підприємства щодо використання цих грошових коштів, вона дає можливість оцінити ліквідність та платоспроможність підприємства.

Грошові кошти є найбільш-ліквідними активами, ними можна відразу оплатити заборгованість. Враховуючи важливість цього елемента оборотних активів, грошові кошти відображаються у Балансі окремими статтями, про рух грошових коштів складається окрема форма фінансової звітності.

МСБО І "Подання фінансових звітів" рекомендує відображати грошові кошти у Балансі, як мінімум, у статті "Грошові кошти та їхні еквіваленти", а їхні визначення розкривати у Примітках до фінансових звітів.

Визначення грошових коштів та їхніх еквівалентів наведено у МСБО 7, відповідно до якого грошові кошти складаються із готівки в касі і депозитів до запитання. Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні інвестиції ЯКІ ВІЛЬНО конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким властивий незначний ризик зміни вартості.

У Балансі грошові кошти відображаються у розділі "Поточні активи" ("Сиггепі assets"). Баланси компаній США, як і операційний цикл діяльності підприємства, починаються з грошових коштів. Ця стаття має назву "Cash" (готівка). Компанії Франції, Великої Британії, Австралії відображають грошові кошти у статті "Cash in bank and in hand" (готівка у банку і в касі). Зміна стану грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відображається у Звіті про рух грошових коштів (Cash Flow Statement).

Готівка надзвичайно вразлива до шахрайства і крадіжок, тому система внутрішнього контролю повинна забезпечити її збереження, ретельний облік і звітність. Уникненню як навмисних, так і ненавмисних викривлень в обліку запобігає такий розподіл обов'язків, який забезпечує виконання трьох правил:

1. Розподіл матеріальної відповідальності і бухгалтерського обліку. Якщо одна особа є матеріально відповідальною за активи і здійснює їх бухгалтерський облік, то існує ризик того, що вона використає ці активи для власної вигоди і відкоригує бухгалтерські записи, щоб уникнути відповідальності.

2. Розподіл санкціонування операцій і матеріальної відповідальності за пов'язані з цими операціями активи. Порушення цього правила підвищує ймовірність зловживань.

3. Розподіл відповідальності за здійснення господарських операцій і за відображення їх в обліку. Щоб забезпечити одержання неупередженої інформації, ведення обліку доручають окремому структурному підрозділу, яке очолює головний бухгалтер.

Ефективне управління грошовими коштами також передбачає:

o впевненість у тому, що готівки вистачить для поточних операційних потреб і для своєчасних розрахунків за зобов'язаннями компанії;

o розміщення зайвої, тимчасово вільної готівки з метою отримання доходу. Такі грошові кошти можуть інвестуватися у цінні папери і зберігатися у такій формі до виникнення потреби в них.

Загальна сума надходжень, видатків та залишків готівки відображається на синтетичному рахунку "Грошові кошти" (рис. 3.2).

Грошові кошти

Дебет

Кредит

Початкове сальдо

Надходження

Видатки

Кредит рахунків:

Дебет рахунків:

"Виручка від реалізації"

"Розрахунки з персоналом"

"Рахунки до отримання"

"Рахунки до сплати"

"Аванси отримані"

"Надлишки чи нестачі грошо-

"Надлишки чи нестачі грошо-

вих коштів"

вих коштів"

та ін.

Рис. 3.2. Схема рахунка "Грошові кошти"

Конкретні операції з руху грошових коштів групуються в спеціальних журналах грошових надходжень та грошових виплат.

3.1. Склад грошових коштів, порядок їх відображення у фінансовій звітності, організація внутрішнього контролю
3.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках у банках
3.3. Облік грошових коштів у касі
РОЗДІЛ 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ
4.1. Класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та облік рахунків до отримання
4.2. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів
4.3. Методика розрахунку та облік резерву сумнівних боргів
4.4. Облік отриманих векселів
4.5. Облік дисконтованих векселів
РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru