Загальна психологія - Скрипченко О.В. - Метод самоспостереження, або інтроспекції

На зорі виникнення психології він вважався єдиним, а потім основним. Метод спостереження емпіричних психологічних даних при спостереженні:

o людини за самою собою;

o за внутрішнім планом власних психічних явищ, власного психічного життя.

Цей метод побудований на здатності людини усвідомлювати свою особистість, тому застосування його зумовлене рівнем розвитку в особистості самосвідомості. Цей метод можна застосувати до людей, які спроможні зробити самозвіт про зміст власних уявлень, думок тощо. Від дослідника, який користується методом самоспостереження вимагається наявність здатності виконувати діяльність в умовах, які впливають на його емоційну сферу. Дослідник має бути емоційно і соціально зрілою особистістю.

Метод інтроспекції використовують при дослідженні інтересів, уявлень, почуттів (психологічних станів, настроїв), у вивчені працездатності, професійної продуктивності тощо. Метод відіграє важливу роль серед інших прийомів у формуванні самосвідомості особистості. Самоспостереження як метод не є однорідним. Деякі психологи виділяють в ньому декілька методів, наприклад, феноменологічне самоспостереження - це метод інтроспекції, розроблений представниками гештальтпсихології.

Деякі психологи диференціюють цей метод, виділяючи окремо самоспостереження та інтроспекцію, вказуючи при цьому на різницю функцій, яку виконує експериментатор і піддослідний, а також підкреслюючи, що саме метод інтроспекції є суб'єктивним.

Г.І. Челпанов, котрий тривалий час працював у Києві і створив тут психологічну лабораторію, рекомендував широко використовувати метод самоспостереження. Він та інші психологи розробили вимоги до використання цього методу: 1) особлива підготовка дослідника; 2) вміння добре розподіляти увагу. Складність застосування методу самоспостереження в тім, що він вимагає від дослідника бути одночасно і суб'єктом, і об'єктом дослідження.

Тепер цей метод часто використовують як допоміжний поряд з іншими. Наприклад, при психологічній підготовці спортсмена разом з використанням спеціальних приладів, що фіксують стан спортсмена, пропонують йому розповісти про самопочуття, уявлення про дії перед їхнім виконанням тощо. Метод самоспостереження може набувати форми самозвіту. Деякі психологи вважають самозвіт і похідний від нього метод анамнезу окремими методами. Розглянемо їх.

Метод самозвіту

Деякі психологи слушно зауважують, що жодна наукова робота, в якій досліджуються індивідуальні відмінності особистості, не буде повною без урахування результатів, одержаних за допомогою опитувального самозвіту. У більшості випадків експериментатори виготовляють бланки з питаннями, які стосуються особливостей здібностей, мотивів, почуттів, характеру, темпераменту, інтересів тощо. Виконуючи завдання експериментатора, обстежуваний прямо повідомляє дані про себе, відповідаючи на певні запитання. Зразків бланків для самозвіту вироблено багато. Наведемо приклад: 1) Я почуваю себе погано, коли одержую незадовільну оцінку:

2) У конфліктних ситуаціях з ровесником я намагаюся контролювати свої емоції (обведіть колом відповідь):

Ніколи. Рідко. Інколи. Часто.

Метод анамнезу (анамнез від грец. - спомин, нагадування). Широко використовується у клінічній медицині з метою діагностики і лікування людей, які мають психічні проблеми. Цей метод застосовують і психологи. Так, 3. Фройд та його послідовники вивчали окремі клінічні випадки різноманітних проявів поведінки (спогади раннього дитинства, сновидіння, фантазії, вияви любові та ненависті до окремих осіб тощо). Метод анамнезу був використаний американським психологом К. Роджерсом (1902-1987) при дослідженні особистості. Г. Мюррей та його колеги з Гарвардської психологічної клініки вивчали протягом кількох років групу чоловіків-студентів коледжу. Наприкінці багаторічного експерименту Г. Мюррей і його співробітники на "виробничій нараді" висловили свою думку про кожного студента коледжу. Застосований метод анамнезу ці дослідники визначали як лонгітюдний. В таких формах метод анамнезу поєднується з лонгітюдним (1874-1917).

Метод самозвіту
Природний експеримент
Метод тестів
Метод запитань
Соціометричний і референтметричний метод
Метод соматичного радикала
Проективний метод
Порівняльний метод
3.4. Статистичний метод у психології
3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru