Психологія праці - Баклицький І.О. - 1.2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці

Наукові проблеми психології праці. Теоретичний фундамент для розв'язання прикладних завдань — дослідити галузі таких основних наукових проблем.

1. Вивчення шляхів становлення гармонії між людиною та її професією. Іншими словами, вивчення закономірностей становлення динамічної рівноваги системи "суб'єкт праці — професійне середовище".

2. Вивчення структури та динаміки професійно значимих властивостей індивіда й особистості.

3. Вивчення структури умінь і навиків, що забезпечує вирішення професійних завдань в оптимальних і екстремальних умовах, а також чинників, які визначають стійкість і динаміку цієї структури.

4. Вивчення структури трудових установок і мотивів трудової діяльності, закономірності формування і перебудови цієї структури.

5. Вивчення структури станів працівника на роботі та закономірності динаміки цих станів.

6. Вивчення взаємозв'язків індивідуальних властивостей, відносин особистості та психічних станів як фактора успішності та безпеки праці.

Перелічені завдання пов'язані з психологією праці, що має всі передумови для їхнього вирішення. Проте в психології праці є ще багато окремих невирішених проблем. Коротко розглянемо кожну з них.

1. Проблема психологічного професіографування. Це психологічне вивчення професій як шлях до побудови "психологічної картини" світу праці, а також необхідна інформаційна основа для розв'язання завдань дослідження і практики в психології праці. Іншими словами, вивчення закономірностей становлення динамічної рівноваги системи "суб'єкт праці — професійне середовище".

2. Проблеми дослідження людини як суб'єкта праці. Вивчення структури та динаміки професійно значимих властивостей індивіда й особистості. Психологічні регулятори праці. Огляд основних груп психічних регуляторів праці (образ об'єкта, образ суб'єкта, образ суб'єктно-об'єктних і суб'єктно-суб'єктних відносин). Самосвідомість професіонала, ЇЇ структура, умови формування, роль самоорганізації трудової діяльності у професійному становленні особистості. Мотиви та стимули праці, їхня класифікація. Вивчення структури трудових установок і мотивів трудової діяльності. Закономірності формування та перебудови цієї структури.

3. Проблеми вивчення структури умінь і навичок, що забезпечує вирішення професійних завдань в оптимальних і екстремальних умовах, а також факторів, які визначають стійкість і динаміку цієї структури. Проблема професійного навчання та виховання. Активних методів навчання, навиків саморегуляції, можливостей формування системи професійних цінностей, інтересів, спрямованості особистості, розроблення методів діагностики і корекції "важких" підлітків (які навчаються), розроблення принципів і методів оцінки рівня професійної кваліфікації, професійних досягнень тощо.

4. Проблема індивідуальних відмінностей у психології праці. Рівні дослідження індивідуальності. Онтогенез інтегральної індивідуальності. Принципи і методи професійної психодіагностики індивідуальних відмінностей на різних рівнях інтегральної індивідуальності. Шляхи і способи встановлення відповідності людини вимогам професії.

5. Психологічні проблеми вивчення й оптимізації структури психологічних станів у праці та закономірності динаміки цих станів. Фактори, які впливають на їхнє виникнення. Розроблення психологічних методів корекції несприятливих функціональних станів, які виникають у процесі трудової діяльності, принципів і методів організації, кімнат психологічного розвантаження.

6. Проблема вивчення взаємозв'язків індивідних властивостей відносин особистості та психічних станів як фактора успішності і безпеки праці. Особистісний фактор у травматизмі, аварійності, зниженні якості роботи. Розробка методів вивчення шляхів травматизму, уникнення аварій, браку в психології праці.

7. Проблеми професіональної консультації. Розроблення психологічних аспектів профконсультації. Вивчення основних емпіричних феноменів профконсультації: орієнтованість, орієнтування, консультування, робота в контактних групах і на рівні невидимих спільнот. Опрацювання принципів і методів роботи психолога-практика як профконсультанта. Аналіз можливостей і обмежень у відношенні точності і дальності профконсультивного прогнозу. Аналіз професійної долі (станів) тих, кого консультували, як шлях перевірки якості заключения (висновків) профконсультанта.

8. Проблеми психологічних аспектів відбору прийому на роботу, атестації і розстановки кадрів. Кваліфіковане і всебічне обстеження кандидата, його індивідуальних здібностей, можливостей, ставлення до праці, мотивація та прагнення, надійність, які потрібні для керування сучасною технікою. Визначення особистісних характеристик, які вимагаються для посад керівників на всіх рівнях управління.

Правильне визначення відповідної роботи для людини на підприємстві, в установі — основна умова її високої продуктивності праці, задоволення діяльністю.

9. Соціально-психологічні проблеми взаємовідношень у трудовому колективі. Дослідження конфлікту, його структури, причин виникнення. Розроблення методів дослідження і способів оптимізації соціально-психологічного клімату в трудовому колективі [4; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 18].

1.3. Зв'язок психології праці з іншими науками
1.4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна
Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
2.1. Початок формування психології праці
2.2. Виникнення прикладної психології праці. Психотехніка та наукова організація праці
2.3. Сучасний стан психології праці
Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ
3.1. Поняття ергатичної системи "людина — праця — професійне середовище"
3.2. Трудовий пост і його структура
3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru