Психологія праці - Баклицький І.О. - 1.3. Зв'язок психології праці з іншими науками

За кордоном психологію праці інколи називають "прикладною" або "практичною" психологією. З цим погодитися не можна. Кожна наука й окремі їх галузі, в тому числі і психологія праці, мають теоретичні та практичні дослідження. Практика психології праці збагачує не тільки її власну теорію, але і теорію загальної психології, а також інших галузей непсихологічних конкретних наук, які так чи інакше пов'язані з психологією праці, а також галузі психологічної науки.

Зв'язки психології праці з непсихологічними конкретними науками можна згрупувати в такі три категорії:

1. Науки, які мають безпосередній зв'язок з психологією праці, — економіка праці, соціологія праці, фізіологія праці та частина медицини, яка пов'язана з аналізом професійних захворювань, з питаннями експертизи працездатності, професійна педагогіка (педагогіка профтехнічної школи, середньої спеціальної та вищої шкіл), окремі методики професійної школи. Також історія техніки та палеоантропологія, а саме ті її частини, які присвячені аналізу засобів праці й реконструкції, аналізу, оцінці відповідної діяльності людини [5; 8; 19].

Межі психології праці і згаданих наук не чіткі, тому важко відповісти на запитання, з якої галузі ті чи інші терміни, проблеми, методи. Наприклад, метод спостереження та деякі методи функціональної діагностики досить вільно переходять із науки в науку. Так само і проблеми працездатності, профілактики травматизму, втоми, покращення професійної адаптації, питання професійного відбору, формування навиків тощо. Зрозуміло, різні науки своєрідно інтерпретують факти, мову. З цього випливає, що межі, які обговорюють обов'язково повинні бути чіткими, а галузі знання — повністю взаємовиключними. Навпаки, загальновизнано, що "стики" наук — це точки, зони їхнього зростання.

2. Науки посередньо пов'язані з психологією праці — це галузі технічного знання, предметом яких є оснащення знаряддями трудових процесів, — теорія, розрахунок і конструювання машин, приладів. Психологія праці повинна враховувати тенденції технічного прогресу, орієнтуватися в світі технічних засобів праці, використовуючи інформацію, яку застосовують технічні науки. Ідеальним є такий стан, коли спеціаліст-психолог може бути корисним у справі проектування нових технічних засобів.

3. Науки посередньо пов'язані з психологією праці — об'єктивні системи, які є галуззю об'єктів людської діяльності, тобто про ті системи біологічних, технічних, неживих природних систем, об'єктивні, соціальні, соціально-історичні, соціально-економічні процеси, знакові системи (математика, математична логіка, семіотика), мистецтвознавство. Психологія черпає інформацію для правильного розуміння трудової діяльності відповідних професіоналів, для складання професіограм [5].

Зв'язок психології праці з психологічними науками. Психологія праці тісно пов'язана з педагогічною психологією у питаннях виховання особистості, політехнічного і професійного навчання; в опрацюванні проблем здібностей у цілому і зокрема питань оцінки та шляхів формування здібностей до навчання у різних видах професійної діяльності; в уточненні загальних законів і конкретних прийомів формування навиків.

У питаннях виробничого навчання підлітків психологія праці стикується з дитячою психологією; у виявленні загальних закономірностей формування якостей особистості тощо. Вона пов'язана з психологією спорту в розвитку рухових навиків, впливу емоційно-вольових рис особистості на результат діяльності; використання фізичної підготовки для оцінки і формування професійних здібностей. З психологією мистецтв вона має спільні поняття — розуміння праці як творчості і творчості як праці, проблеми, які швидко розвиваються, технічної естетики та дизайну.

Соціальна психологія з психологією праці спільно вивчають малі групи і колективи. У будь-якій трудовій групі між людьми виникають відповідні міжособові відносини, які є об'єктом вивчення тієї та іншої галузі психології. Дуже актуальними є питання психологічної сумісності різних людей у процесі колективної праці.

З воєнною психологією психологія праці пов'язана у всіх тих випадках, коли така є "психологією воєнної праці", а не тільки специфікою "психології бою". Найтісніше пов'язана воєнна психологія з психологією праці в авіаційній психології, оскільки вона відповідає на запити практики цивільного і воєнного повітряного флоту, "психології бою", "психології воєнної праці".

Психологія праці має зв'язок з різними галузями юридичної психології. З кримінальною психологією вона стикується в проблемі помилкових дій з особливостями особистості; з оперативною і судовою психологією вона пов'язана у всіх тих випадках, коли вивчають або оцінюють різні види праці оперативного працівника, слідчого судді з виправно-трудовою психологією.

Психологія праці та медична психологія дуже тісно взаємодіють, коли треба вирішити питання трудової експертизи, професійної орієнтації (яка поділяється на професійну освіту з професійною пропагандою, адаптацією, консультацією) психологічним професійним відбором, працевлаштуванням інвалідів, працетерапією, вивченням причин нещасних випадків на виробництві, їхніх наслідків і розроблення профілактики, порушення дієздатності в екстремальних умовах, що зумовлюють порушення психічних функцій (гарячі цехи, шум, гіноксемія тощо); питання професійної втоми; питання психопрофілактики і психотерапії в умовах виробництва і в системі лікарсько-трудової експертизи тощо.

З організацією виробництва і технічним нормуванням психологія праці має спільне в питаннях організації робочого місця та функціональних відносин у колективі, керівництва виробництвом, визначення оптимального вимушеного темпу роботи, організації режиму праці та відпочинку, нормуванням праці і багатьох проблем наукової й організації, які тісно пов'язані з гігієною праці та професійною патологією. Психологія праці та гігієни є психопрофілактикою науки про збереження психологічного здоров'я і психогігієни, завдання якої часто повністю збігається з завданнями психології праці. З методикою виробничого навчання психологію праці пов'язують проблеми психологічного обґрунтування ефективності нових методів навчання для перевірки теоретично-психологічних гіпотез, які покладені в її основу: питання формування майстерності тощо [5; 11; 13].

1.4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна
Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
2.1. Початок формування психології праці
2.2. Виникнення прикладної психології праці. Психотехніка та наукова організація праці
2.3. Сучасний стан психології праці
Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ
3.1. Поняття ергатичної системи "людина — праця — професійне середовище"
3.2. Трудовий пост і його структура
3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста
Вимоги до фізичних факторів робочого середовища
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru