Психологія праці - Баклицький І.О. - 2.3. Сучасний стан психології праці

Розвиток науково-технічної революції спонукав до практичного застосування психологічних знань. У психології праці сформульовано теоретичні проблеми, вирішення яких повинно бути науковим обґрунтуванням практичних висновків. Найважливіші з них — психологічні закономірності формування конкретних форм трудової діяльності і ставлення людини до праці; закономірності оволодіння професійною майстерністю, закони перебудови трудових навиків, закони зміни професійно важливих властивостей людини. Розроблено теоретичні та методичні основи психології праці. Побільшало кваліфікованих кадрів психологів-експериментаторів. Прикладні дослідження розпочались на новому рівні.

Характерною особливістю психології праці було подолання суто прикладного її характеру. "Психологія праці перестає бути тільки спеціальною гілкою психології, її теоретичні проблеми стають також важливими проблемами загальної психології людини" [1].

Розроблення теорії особистості в психології привело до глибокого проникнення в психологію праці особистісного підходу з позиції системного аналізу. Суб'єкт праці розглядають як сплав властивостей індивіда й особистості [2].

Об'єкт дослідження психології праці — діяльність індивіда у виробничих умовах відтворення його робочої сили. Сучасна психологія праці відмовилась від уявлень про існування двох розімкнутих циклів: виробництва і споживання, в яких людина поперемінно і незалежно виступає спочатку як виробник, а потім як споживач. З позиції психології праці робочий і вільний час індивіда тісно взаємопов'язаний, як умови праці та відтворення робочої сили.

Психологія праці, подолавши еклектичність свого полімодального спадку, виділила свій предмет і дала імпульс новим напрямам у вивченні праці — інженерна, авіаційна, космічна психологія, ергономіка, психологія управління. Основні завдання психології праці на сучасному етапі безпосередньо пов'язані з суспільним завданням удосконалення виробничих відносин і підвищення якості, організації праці, поліпшення умов життя, усунення аварійних ситуацій, демократизації та формування психологічного типу працівника, який відповідає вимогам суспільства, що розвивається.

Отже, психологія праці як галузь психологічної науки вивчає психологічні особливості різних видів трудової діяльності у взаємозалежності демократизації і формування психологічного типу працівника, який відповідає суспільно-історичним вимогам і конкретним виробничим умовам, методам навчання та психологічним якостям особистості.

Проблеми, які вивчає психологія праці на сучасному етапі, такі:

1. Методологія психології праці.

2. Психологічна професіографія.

3. Історія психології праці.

4. Психологічна трудова експертиза: а) прогностична — професіональна орієнтація, психологічний професійний відбір; б) ретроспективна — вивчення ролі особистісного фактора в травматизмі і браку.

5. Психологія професійної освіти: а) психологія трудового виховання; б) психологія трудового навчання; в) психологія тренування і тренерів; г) психологія підготовки до різних видів праці.

6. Психологія організації праці: а) раціоналізація робочого місця і виробничих зв'язків; б) режим праці та відпочинку; в) профілактика втоми; г) боротьба з монотонією; ґ) управління міжособовими відносинами та психологічним кліматом.

7. Психологія пристосування умов праці до вимог людини: а) раціоналізація фізичного та соціального середовища; б) пристосування знарядь праці до особистості; в) психологічні проблеми дизайну і технічної естетики.

Отже, психологія праці пройшла коротку, але повну драматичних поворотів історію. Подолавши плоский емпіризм психотехніки, вона укріпила свої теоретичні позиції й утвердила принцип гуманізму як основний принцип вирішення прикладних завдань. її інтенсивний розвиток в останні десятиріччя свідчить про невичерпні можливості росту й велике суспільне значення цієї галузі психологічної науки.

Ключові поняття теми

Психотехніка, прикладна психологія, профорієнтація, профвідбір, тести, втома, здібності, організація робочого місця, професіографія, трудова мотивація, трудова експертиза, особистісний фактор.

Формалізована структура змісту теми

Початок формування психології праці: вивчення та проектування окремих пізнавальних процесів:

Становлення психології праці як науки

Узагальнення та використання накопичених наукових фактів у практиці: виникнення психотехніки, профорієнтації і профвідбору.

Формування наукової дисципліни "Психологія праці": теоретичні та практичні основи психології праці.

Запитання для самостійного опрацювання

1. В який період почала формуватися психологія праці як наука?

2. Хто у вітчизняній психології вперше почав розробляти практичні завдання психології праці?

3. Які психічні явища стали об'єктом дослідження на початку формування психології праці?

4. В який період почала формуватися психотехніка як прикладна психологічна дисципліна?

5. Хто був засновником психотехнічного напряму?

6. Поясніть термін "професіографія".

7. Назвіть і поясніть основні напрями роботи психотехніки.

8. У чому полягала обмеженість психотехнічного напряму?

9. Які характерні особливості розвитку психології праці на сучасному етапі формування?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні Ви, що всю різноманітність психічних явищ у трудовій діяльності можна звести до трьох груп: особистість, праця, профсередовище?

2. Чим принципово відрізняються підходи до вивчення психічних явищ, які виявляються в праці на першому, другому і третьому етапах розвитку психології праці?

3. Чи можна стверджувати, що розвиток психології праці пов'язаний з вимогами практики та суспільства, що розвивається?

4. Чи правильно названо послідовність етапів розвитку психології праці: профорієнтація і профвідбір, конструювання пізнавальних процесів, дослідження ергатичної системи "людина — праця — профсередовище"?

Завдання та проблемні ситуації

1. Поясніть, у чому полягає суттєва відмінність між поняттями "суб'єкт праці", "особистість" й "індивідуальність"?

2. Які об'єктивні та суб'єктивні чинники можуть негативно впливати на ефективність ергатичної системи "людина - праця - профсередовище"?

3. Аналізуючи проблеми суб'єкта праці, як можна дійти висновку про

рівень його професійної свідомості? 4. Які об'єктивні та суб'єктивні чинники можуть позитивно впливати на ефективність пізнавальних процесів у трудовій діяльності?

Література

1. Дмитриева М.А., Крылов А. А, Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. — Л.: ЛГУ, 1979.

2. Лоос В. Г. Промышленная психология. — К., 1974.

3. Мюнстенбере Г. Основи психотехніки. — Ч. I, II, III, IV. — СПб.: Алетейя, 1996.

4. Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологии. — М.: Педагогіка, 1970.

5. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История психологии. — М 1994.

6. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. — 2-е изд. — М.: Медицина, 1970.

7. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. — 2-е изд. — М., 1974.

Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ
3.1. Поняття ергатичної системи "людина — праця — професійне середовище"
3.2. Трудовий пост і його структура
3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста
Вимоги до фізичних факторів робочого середовища
Вимоги до хімічних факторів робочого середовища
Розділ 4. СУБ'ЄКТ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
4.1. Природні властивості індивіда
4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта праці
Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru