Психологія праці - Баклицький І.О. - Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ

3.1. Поняття ергатичної системи "людина — праця — професійне середовище"

Праця — це цілеспрямована діяльність, яка зорієнтована на створення вартостей, зумовлених потребами людини; один із основних видів активності людини поряд з грою, пізнанням, спілкуванням. Праця — конкретна різновидність діяльності [3; 12].

Якщо є праця, то повинна бути і взаємодія людини з деякою об'єктивною реальністю. Інакше кажучи, виникає деяка система "суб'єкт — об'єкт" або детальніша система "суб'єкт праці — людина (трудовий колектив) — предмет праці — засоби праці — виробниче середовище", або "людина — техніка — середовище" тощо. Таку систему називають ергатичною (від старогрецького кореня "ерг" — справа, робота). Треба розрізняти поняття про фізичну одиницю заміру роботи відповідної сили на деякому шляху. У нашому випадку система виконує не саму роботу у її фізичному значенні, а "вартість, зумовлену потребами" — те, в чому люди чи суспільство відчувають потребу. Це може бути речовий предмет і корисна інформація (наукова, художня), кращий хід соціальних процесів, будь-який функціональний "ефект корисності", наприклад, захищеність кордонів країни.

Слово "ергатична" стосовно теми не є зайвим. Систему неможливо назвати трудовою, оскільки деякі суттєві процеси, які ведуть до мети, покладені на технічні засоби праці. Про засоби можна говорити у переносному значенні, що вони працюють. Бо можуть виникнути складності й протиріччя в розумінні багатьох положень, починаючи з таких, як "праця створила людину", і закінчуючи пунктами Кодексу законів про працю [3, с. 4].

Поряд з поняттям ергатична система вживають термін "ергатична функція". Цей термін свідчить про те, що функція має стосунок до роботи людини, але водночас нагадує, що потрібно конкретно розібратися, "чия" це функція в конкретному випадку. Із загальним поняттям логічно пов'язані два вужчі: "трудова функція" (людини) і "функція засобів праці".

Функцію засобів праці можна визначити так: зняття обмежень і збільшення можливостей людини (або групи) як суб'єкта праці при досягненні цілей у відповідних обставинах. Під ергатичною функцією розуміють зменшення невизначених зв'язків елементів всередині ергатичної системи і її зв'язок із зовнішніми обставинами, які розглядаються з огляду на ті цілі, заради досягнення яких ця система створена. Іншими словами, ергатичною вважають будь-яку функцію (трудову або функцію засобів праці), яка характеризує цю ергатичну систему.

Коротко охарактеризуємо основні ергатичні функції (табл. 3.1):

Таблиця 3.1. Перелік ергатичних функцій

№ з/пРізновид, назва, характер функційПідсумкова подія, стан ергатичної системи та її складових
123
А. Функції духовного виробництва
1.Побудова ідеологіїМисленнєва картина (ретроспективна, актуальна і прогнозна) існування і розвитку людини, її спільності в конкретних умовах
2.Побудова ближніх перспектив спільностіВиділені первинні потреби
3.ЦілепокладанняПобудований конкретний мисленнєвий образ (система образів) бажаного майбутнього, об'єкта, зумовленого потребами
4.Накопичення істинних знаньВідомі властивості матеріалу, засобів і умов праці е знання про здібності суб'єкта праці досягнення мети в розумінні терміну
5.Накопичення емоційного досвідуУсвідомлено стан підйому почуттів від успішного процесу і результату праці, його ритму, звуків, які його супроводжують, позитивних соціальних оцінок
6.Побудова змісту трудової діяльностіАктивна позитивна мотивація суб'єкта праці в період від початку до кінця роботи як мінімум
Б. Функції упорядкованості соціальних процесів
7.Побудова суспільних норм, правилЗагальновизнані норми, які підтримують члени спільноти, уявлення про відповідний спосіб життя, діяльність, поведінку, про необхідність суспільно корисної діяльності, про запобігання дармоїдства та ін.
8.Побудова соціальної комунікації і засобів впливу на членів спільнотиЗасоби вербального і невербального спілкування, зовнішньої фіксації цілей, стимули потрібної поведінки, ритуали, ритуальні дії, які зорієнтовані на створення необхідних настроїв, станів суб'єкта праці
9.Побудова стратегічних (загальних) планів діяльностіУ суб'єкта праці є мисленнєва картина, яка узагальнено відображає хід роботи, має відбутися (як взагалі може бути виконана, в якому порядку, в яких умовах)
10.Побудова тактичних оперативних планівУ суб'єкта праці будується мисленнєва картина кожної чергової дії в умовах, які складаються
11.Побудова охорони, захисту ергатичної системи від перешкод, відхилення, руйнуванняV суб'єкта праці є усвідомлення захищеності колективом від різних посягань
В. Функції виробництва корисних дій обслуговування та самообслуговування
12.Побудова життєзабезпечення суб'єкта праціУ суб'єкта праці є засоби існування, які нормальні для цієї спільноти
13.Побудова засобів стабілізації, відновлення, розвитку:

а) вибір побудови режиму роботи;

б) інструктаж, навчання, самонавчання;

в) самоорганізація внутрішніх засобів;

г) лікування, самолікування;

д) ремонтне обслуговування засобів;

е) удосконалення ергатичної системи

Безпечні умови праці і відпочинку для відновлення і розвитку дієздатності.

Прищеплення знань, навиків, досвіду

Засоби вольової або іншої регуляції стану суб'єкта праці, підтримання стану працездатності.

Надають допомогу при травмах, порушеннях стану здоров'я суб'єкта праці.

Знаходять, визначають несправності в предметній частині системи й усувають (заміна або виправлення засобів праці, відкидання або виправлення бракованого продукту).

Збільшується рівень упорядкованості елементів системи відповідно до її цілей.
Г. Функції матеріального виробництва
14.Оперативно-гностичні:

а) "приймання" інформації (спостереження, пошук, знаходження, випробування);

б) "перероблення" інформації (порівняння, класифікація" оцінювання, узагальнення, запам'ятовування,

побудова

прогнозів,

проміжних цілей);

в) прийняття відповідних рішень

(кінцевий вибір

предмета праці,

засобів, умов, способів дій, висновки

про досягнення

мети праці, про

звертання за

допомогою)

В оперативній пам'яті суб'єкта праці є знання про актуальний стан системи

Дані про прийняття відповідних рішень суб'єктом праці Прийняті рішення
15.Оперативно-

практичні:

а) організація пред-

метного середови-

ща і зовнішніх

засобів у зоні ро-

боти;

б) організація без-

посереднього

соціального

середовища;

в) оперативна само-

організація

суб'єкта праці за

конкретних

обставин;

г) переміщення пред-

мета і засобів праці

(транспортування);

д) прикладання

фізичних зусиль

(енергетична

функція);

е) управління засо-

бом, предметом

праці, обставина-

ми в зоні роботи;

є) взаємодія засобів

і предметів праці

(технологічна

функція) [4]

Оснащення робочого місця

Налагоджені контакти і взаєморозуміння суб'єкта праці з ближнім соціальним оточенням

Суб'єкт праці приймає і підтримує робочу ноту,

концентрує увагу на потрібних об'єктах, регулює свої

рухи, стани

Предмету і засобам праці надають потрібне положення

Стан об'єкта праці

Стан об'єкта праці змінюється стосовно його мети

Результат праці

3.1. Поняття ергатичної системи "людина — праця — професійне середовище"
3.2. Трудовий пост і його структура
3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста
Вимоги до фізичних факторів робочого середовища
Вимоги до хімічних факторів робочого середовища
Розділ 4. СУБ'ЄКТ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
4.1. Природні властивості індивіда
4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта праці
Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта діяльності
Психомоторні властивості.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru