Психологія праці - Баклицький І.О. - Контрольні завдання І групи складності

Контрольні завдання І групи складності

Що таке "метод наукового дослідження" в психології праці? Які методи належать до групи побудови теорії? У чому суть методу тестів? Що таке "професіограма"?

Що таке "психограма"? Якою є структура психограми? Що таке "номограма"?

Які основні ідеї класифікації професій запропонували психологи? Охарактеризуйте основні фактори мотивації професійного вибору. Хто е автором багаторівневої психологічної класифікації професій? Які є головні ознаки спрямованості працівника? Розкрийте зміст понять: а) "ідеал"; б) "звички". Перелічіть основні необхідні мотиваційні компоненти. Назвіть головні проблеми, якими займається професійна орієнтація. Опишіть процес групової та індивідуальної професійної орієнтації. Охарактеризуйте методи оцінки професійної спрямованості та пізнавальних інтересів октанта.

Які ознаки професійної успішності працівника? У чому суть теорії здібностей Б. М. Теплова?

Опишіть процедуру розроблення системи прогнозування успішності діяльності працівника?

Що таке "професійна педагогіка"?

Яка структура професійної педагогіки?

Як пов'язані між собою виховання та освіта?

Які головні ознаки трудової адаптації працівника?

Як впливає виробниче середовище на рівень соціально-психологічної адаптації працівника?

Перелічіть періоди трудової адаптації молодого працівника?

Які головні ознаки працездатності?

Що таке "мотиваційний стан"? Коли він виникає?

Наведіть приклади афективних станів. Які головні ознаки безпечної праці?

У чому виявляється вплив психічних станів на нещасні випадки?

Назвіть основні аспекти безпеки праці.

Які основні ознаки психічного потенціалу особистості?

Що таке "психотравмуючий фактор"?

Які основні принципи "групи зустрічей"?

За якими ознаками поділяють групи?

У чому полягає суттєва відмінність офіційного та неофіційного лідера групи?

Що означає комунікативна функція спілкування? Чим зумовлена потреба у переговорах? Яка роль невербальної комунікації в переговорах? У чому полягає стратегія переговорів?

Контрольні завдання II групи складності

Які основні групи методів Ви знаєте? Які методи належать до групи конструктивних?

Які вимоги до застосування методу спостереження?

Що для з'ясування психічних явищ дає кількісний аналіз результатів дослідження?

Які є методи вивчення професійної діяльності?

Що таке "структурограма"?

Назвіть складові частини рівняння успішності діяльності?

Назвіть основні підстави класифікації професії. Перелічіть типи професій.

Перелічіть зовнішні мотиваційні фактори.

Назвіть п'ять основних елементів багаторівневої психологічної класифікації.

У чому виявляється потреба в персоналізації і потреба самореалізації працівника?

Що є фундаментальним рушієм людської активності? Назвіть основні етапи трансформації мотивів. Перелічіть основні етапи становлення професійної орієнтації. Які Ви знаєте форми проведення професійної консультації? Розкрийте можливості й особливості професійного консультування. Як співвідносяться поняття "психологічний відбір" і "розміщення кадрів"? Як пов'язані між собою психологічний відбір і атестація кадрів через центри оцінки?

Назвіть шість основних елементів системи атестації кадрів. У чому виявляється суть освіти?

Які головні компоненти педагогічного процесу? Які цілі навчання?

Які Ви знаєте критерії соціально-психологічної адаптації? Які головні методи дослідження соціально-психологічної адаптації працівника?

Назвіть основні фактори, які впливають на адаптацію молодого працівника?

У чому виявляється зв'язок працездатності та психічних станів? Які ви знаєте прямі й опосередковані показники працездатності? Охарактеризуйте стан монотонії.

У чому виявляється вплив людського фактора на безпеку праці? Як впливають індивідуально-психологічні якості на нещасні випадки? Як співвідносяться між собою поняття "нещасний випадок" і "аварійна ситуація"?

У чому відмінність між психологічним і акмеологічним консультуванням?

Які основні елементи техніки "групи зустрічей"?

Які обов'язкові ознаки психологічних ігор?

Яка група може постати для особистості як референтна?

Чим визначається статус особистості в колективі?

Яка роль у спілкуванні належить невербальній комунікації?

Яку роль відіграє психологія у проведенні переговорів?

У чому полягає суть вербальної комунікації у переговорному процесі?

Які Ви знаєте підходи до переговорів?

Контрольні завдання III групи складності

Які основні групи методів Ви знаєте? Які методи належать до групи професійної психодіагностики? У чому суть методу експерименту?

Що дає для з'ясування психічних явищ якісний аналіз результатів дослідження?

Яка структура професіограми? Для яких цілей використовують про-фесіограми?

Які основні цілі психологічного професіографування? Як співвідносяться між собою структурограма й індивідуальна структурограма? Чи тотожні ці поняття?

Дайте визначення таким поняттям: "професія", "трудовий пост", "спеціальність"?

Назвіть відомі Вам класи професій. Перелічіть й охарактеризуйте відділи професій.

Охарактеризуйте основні внутрішні мотиваційні фактори.

Назвіть п'ять основних елементів багаторівневої психологічної класифікації.

Що означає поняття "мотив"? Дайте визначення поняттю "мотивація". Назвіть основні цілеутворюючі компоненти. Назвіть основні методи вивчення мотивів.

Що означає термін "професіографія"? Що означає термін "професійне самовизначення"?

Охарактеризуйте п'ятикрокову композицію бесіди з октантом.

Охарактеризуйте побудову стратегічного плану трудової кар'єри працівника.

Яка структура системи прогнозування успішності діяльності? Дайте якомога повнішу характеристику психологічному відбору працівників?

Дайте визначення поняттю "центр оцінювання". Охарактеризуйте цілі та зміст роботи центру оцінювання працівників.

Як співвідносяться між собою поняття "навчання", "виховання", "освіта"? Які Ви знаєте підходи до навчання в освіті? В чому суть цільового підходу? Які Ви знаєте методи навчання?

У чому виявляється суть соціально-психологічної адаптації працівника? Яка структура соціально-психологічної адаптації?

Як впливає система норм і цінностей у колективі на індивідуальну адаптацію працівника?

Перелічіть основні ефекти соціально-психологічної адаптації.

Як виявляються закономірності змін працездатності? Назвіть основні фази?

Які ви знаєте праксичні стани?

Які ви знаєте стани свідомості? Які головні ознаки сенсорної депривації?

Як співвідносяться між собою поняття "діяльність" і "безпека праці"?

Назвіть тимчасові та стійкі фактори безпеки праці?

Які головні фактори безпеки праці? В чому виявляється вплив мотивації на безпеку праці?

Як співвідносяться між собою поняття "психологічний тренінг" і "ней-ролінгвістичне програмування"?

Які основні функції керівника Т-групи?

На чому ґрунтується нейролінгвістичне програмування?

Якими ознаками характеризуються групи різної міри організації?

Яку роль відіграє спілкування у суспільному житті? У чому полягає суть інтерактивної сторони спілкування?

Які умови ефективного спілкування?

У чому полягає суть переговорного процесу?

У чому полягає суть вербальної комунікації у переговорному процесі? Перелічіть основні методи ведення переговорів.

Контрольні завдання II групи складності
Контрольні завдання III групи складності
ГЛОСАРІЙ
1. Психологія сексуальності як наука
1.1. Предмет психології сексуальності
1.2. Методи психологічного дослідження сексуальності
1.3. Технічне забезпечення психологічних досліджень сексуальності
1.4. Етичні особливості досліджень сексуальності
1.5. Міждисциплінарні зв'язки психології сексуальності
Висновки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru