Регіональна економіка - Качан Є.П. - Поняття про територію, регіон, район

4.1. Поняття про регіон

Поняття про територію, регіон, район

Територія — одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні води тощо. Тобто територія — це певний площинний або об'ємний простір, заповнений різноманітними об'єктами.

Регіон (від лат. regio — область): 1) те саме, що район; 2) територія, акваторія, часто велика за розмірами, яка не обов'язково пов'язана з таксономічними одиницями виміру у системі будь-якого територіального членування, наприклад, Азіатський регіон, південний регіон [4,260],

Район (від франц. rayon — промінь, радіус): 1) територія (акваторія), яка відокремлюється за сукупністю будь-яких взаємопов'язаних ознак або явищ; таксономічна одиниця у будь-якій системі територіального членування; 2) у географії — цілісна територія (акваторія), що характеризується, як правило, спільністю генезису і взаємозалежністю компонентів географічної оболонки або суспільного відтворення (ці ознаки відрізняються від тих, що спостерігаються на сусідніх територіях) [4,257].

Застосування понять "регіон" і "район" у такому класичному для вітчизняної науки розумінні сумнівів зазвичай не викликає. Проте, як тільки ми додаємо до них прикметник — економічний, виникає низка непорозумінь.

По-перше, регіоналістика проникла до нас із західної англомовної науки, де слово "район" відсутнє, а є лише "регіон". Це зумовлює однозначність понять "економічний район" і "економічний регіон".

По-друге, у нас поняття "економічний район" використовується, з одного боку, як синонім "економічного регіону" — будь-якої територіальної одиниці економічного простору від локальної до великомасштабної, що може охоплювати не тільки регіони країни, а й світу. З іншого боку, в економічній географії категорія "економічного району" має чітке визначення як елемент економічного районування. Тому часто економічними регіонами вважають лише такі великі економіко-географічні райони, як, наприклад, Донецький, Подільський, Причорноморський та ін. На нашу думку, поняття економічного регіону можна застосовувати у двох значеннях, але там, де йдеться про економіко-географічні райони, треба окремо підкреслювати цей особливий аспект дослідження.

Поняття про таксони

Поняття території, району, регіону можна використовувати для вивчення будь-яких об'єктів — фізико-географічних, суспільних, економічних, політичних, історичних та багатьох інших. Для визначення специфічного змісту цих категорій впроваджено поняття таксонів. Таксони — територіальні одиниці, що мають особливі кваліфікаційні ознаки. Таксонування — один із основних методичних прийомів і методологічних підходів у географії, яка взагалі оперує не абстрактними територіями, а такими, що мають чіткі класифікаційні й типологічні характеристики [2, 64—65]. Прикладами таксонів у економічному районуванні можуть бути економічні мікро-, мезо- і макрорайони (мікрорайони районного планування, економічні підрайони, економічні райони); у промисловому економічному районуванні — промислові пункти, центри, вузли, райони і зони.

Поняття про економічний простір

Економічним простором називають освоєну територію, яка насичена об'єктами господарської (економічної) та інших сфер діяльності, взаємозалежними і пов'язаними між собою. Економічний простір не може бути однорідним, тому що набір однакових компонентів фізично неможливий. Але його окремі частки — економічні регіони — можуть складатися з більш-менш однорідних елементів.

Найважливішими характеристиками простору і регіонів є обсяг ВВП (насиченість господарською діяльністю), густота населення, природно-ресурсний потенціал, основний капітал та інвестиції, показники розміщення населення і господарства (рівномірність, диференціація, концентрація, розосередження тощо), специфіка і рівень внутрішніх і зовнішніх зв'язків, динамічність ринку товарів і послуг, населення та ін.

В економічному просторі формуються різноманітні форми організації господарства і розселення: територіально-виробничі комплекси (TBK), промислові, транспортні центри і вузли, різні типи міст (великі, малі, середні та ін.) та систем розселення.

"Єдність економічного простору країни" зумовлена спільним державним законодавством, єдністю кредитно-фінансової і митної систем, функціонуванням інтегрованих інфраструктурних систем (енергетики, транспорту, зв'язку тощо) [5, 63—64].

Поняття про таксони
Поняття про економічний простір
Співвідношення понять "економічний регіон", "економічний район", "адміністративно-територіальний поділ"
Суть поняття "економічний регіон"
4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства
Суть і форми суспільного поділу праці
Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)
Поняття про територіальну організацію господарства та її форми
4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології
Традиційні види економічних регіонів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru