Регіональна економіка - Качан Є.П. - Поняття про таксони

4.1. Поняття про регіон

Поняття про територію, регіон, район

Територія — одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні води тощо. Тобто територія — це певний площинний або об'ємний простір, заповнений різноманітними об'єктами.

Регіон (від лат. regio — область): 1) те саме, що район; 2) територія, акваторія, часто велика за розмірами, яка не обов'язково пов'язана з таксономічними одиницями виміру у системі будь-якого територіального членування, наприклад, Азіатський регіон, південний регіон [4,260],

Район (від франц. rayon — промінь, радіус): 1) територія (акваторія), яка відокремлюється за сукупністю будь-яких взаємопов'язаних ознак або явищ; таксономічна одиниця у будь-якій системі територіального членування; 2) у географії — цілісна територія (акваторія), що характеризується, як правило, спільністю генезису і взаємозалежністю компонентів географічної оболонки або суспільного відтворення (ці ознаки відрізняються від тих, що спостерігаються на сусідніх територіях) [4,257].

Застосування понять "регіон" і "район" у такому класичному для вітчизняної науки розумінні сумнівів зазвичай не викликає. Проте, як тільки ми додаємо до них прикметник — економічний, виникає низка непорозумінь.

По-перше, регіоналістика проникла до нас із західної англомовної науки, де слово "район" відсутнє, а є лише "регіон". Це зумовлює однозначність понять "економічний район" і "економічний регіон".

По-друге, у нас поняття "економічний район" використовується, з одного боку, як синонім "економічного регіону" — будь-якої територіальної одиниці економічного простору від локальної до великомасштабної, що може охоплювати не тільки регіони країни, а й світу. З іншого боку, в економічній географії категорія "економічного району" має чітке визначення як елемент економічного районування. Тому часто економічними регіонами вважають лише такі великі економіко-географічні райони, як, наприклад, Донецький, Подільський, Причорноморський та ін. На нашу думку, поняття економічного регіону можна застосовувати у двох значеннях, але там, де йдеться про економіко-географічні райони, треба окремо підкреслювати цей особливий аспект дослідження.

Поняття про таксони

Поняття території, району, регіону можна використовувати для вивчення будь-яких об'єктів — фізико-географічних, суспільних, економічних, політичних, історичних та багатьох інших. Для визначення специфічного змісту цих категорій впроваджено поняття таксонів. Таксони — територіальні одиниці, що мають особливі кваліфікаційні ознаки. Таксонування — один із основних методичних прийомів і методологічних підходів у географії, яка взагалі оперує не абстрактними територіями, а такими, що мають чіткі класифікаційні й типологічні характеристики [2, 64—65]. Прикладами таксонів у економічному районуванні можуть бути економічні мікро-, мезо- і макрорайони (мікрорайони районного планування, економічні підрайони, економічні райони); у промисловому економічному районуванні — промислові пункти, центри, вузли, райони і зони.

Поняття про економічний простір

Економічним простором називають освоєну територію, яка насичена об'єктами господарської (економічної) та інших сфер діяльності, взаємозалежними і пов'язаними між собою. Економічний простір не може бути однорідним, тому що набір однакових компонентів фізично неможливий. Але його окремі частки — економічні регіони — можуть складатися з більш-менш однорідних елементів.

Найважливішими характеристиками простору і регіонів є обсяг ВВП (насиченість господарською діяльністю), густота населення, природно-ресурсний потенціал, основний капітал та інвестиції, показники розміщення населення і господарства (рівномірність, диференціація, концентрація, розосередження тощо), специфіка і рівень внутрішніх і зовнішніх зв'язків, динамічність ринку товарів і послуг, населення та ін.

В економічному просторі формуються різноманітні форми організації господарства і розселення: територіально-виробничі комплекси (TBK), промислові, транспортні центри і вузли, різні типи міст (великі, малі, середні та ін.) та систем розселення.

"Єдність економічного простору країни" зумовлена спільним державним законодавством, єдністю кредитно-фінансової і митної систем, функціонуванням інтегрованих інфраструктурних систем (енергетики, транспорту, зв'язку тощо) [5, 63—64].

Поняття про економічний простір
Співвідношення понять "економічний регіон", "економічний район", "адміністративно-територіальний поділ"
Суть поняття "економічний регіон"
4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства
Суть і форми суспільного поділу праці
Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)
Поняття про територіальну організацію господарства та її форми
4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології
Традиційні види економічних регіонів
Нові концепції регіонів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru