Фінансовий облік - Сук Л.К. - 4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів

Розрахунки за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів обліковують на субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків". У разі віднесення на винних осіб вартості нестач роблять запис за дебетом субрахунку 375 і за кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід", а при погашенні заборгованості - дебет рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках" і кредит субрахунку 375.

Погашення заборгованості за завданими збитками може відноситися в дебет різних рахунків, залежно від того, у якій формі воно здійснюється. Так, у разі погашення заборгованості грошима дебетують рахунки 30, 31, основними засобами - дебет рахунку 10 "Основні засоби", нематеріальними активами - дебет рахунку 12 "Нематеріальні активи", матеріальними цінностями - дебет рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, за рахунок оплати праці - дебет рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" тощо.

Аналітичний облік ведуть у розрізі осіб, які мають відшкодовувати завдані збитки.

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках обліковують на субрахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок". Видачу позики записують у дебет субрахунку 376, а повернення - у кредит рахунку 376 в кореспонденції з рахунками за обліком грошових коштів.

Нарахування відсотків за виданими кредитами можна обліковувати безпосередньо за субрахунком 376 щодо конкретних позичальників або за субрахунком 373 "Розрахунки за нарахованими доходами". Одержання відсотків є звичайною операційною діяльністю кредитної спілки, тому їх показують за кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Таким чином, нарахування відсотків записують за дебетом субрахунків 373 або 376 і за кредитом субрахунку 719. Одержання відсотків: дебет рахунків 30 або 31 і кредит субрахунків 373 або 376.

Розрахунки за операціями, пов'язаними зі здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім оплати праці та підзвітних сум) та розрахунки з іншими дебіторами обліковують на субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Дебетують його при збільшенні дебіторської заборгованості, а кредитують - при зменшенні (погашенні) в кореспонденції з рахунками щодо обліку грошових коштів та іншими рахунками. Аналітичний облік ведуть окремо за кожною юридичною та фізичною особами, з якими здійснюються розрахунки. Тут обліковують, наприклад, розрахунки з мешканцями квартир і гуртожитків, які належать підприємству. При нарахуванні заборгованості за користування житлом - дебет субрахунку 377 і кредит субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Надходження квартплати - дебет рахунку 30 "Каса" і кредит субрахунку 377.

4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів

Методологія формування інформації про дебіторську заборгованість визначена П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість виникає внаслідок відвантаження продукції під час її реалізації, а також в інших випадках, наприклад стосовно розрахунків з бюджетом, підзвітними особами, відшкодування завданих збитків тощо.

За строками погашення дебіторська заборгованість є довгострокова і поточна. Довгострокова дебіторська заборгованість - це заборгованість, строк погашення якої передбачається після дванадцяти місяців з дати складання балансу. Вона обліковується у складі необоротних активів.

Поточна дебіторська заборгованість буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Вона оцінюється за первісною вартістю і обліковується у складі оборотних активів.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається як різниця між сумою поточної заборгованості і створеним резервом сумнівних боргів.

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує впевненість щодо її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, стосовно якої існує невпевненість щодо її погашення боржником. Сумнівні борги обліковуються у складі активів підприємства до визнання їх безнадійною заборгованістю або до їх погашення.

З метою відображення реальної суми поточної дебіторської заборгованості створюється резерв сумнівних боргів. Його розмір визначається виходячи зі платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості. Вона здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Він визначається підприємством виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи та коефіцієнта сумнівності щодо них (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Періодизація дебіторської заборгованості

Покупець

Сума боргу за кількістю прострочених днів оплати, грн

1-30

31-60

61-90

понад 90

1. TOB "Зоря"

10000

2. ЗАТ "Прогрес"

4 000

3. ВАТ "Промінь"

3 000

4. ВАТ "Радість"

25000

5. ВАТ "Колос"

8 000

6. TOB "Рось"

6 000

Разом

3 000

18 000

10 000

25 000

Процент неоплачених боргів виходячи з аналізу минулих періодів

2

5

8

30

Розрахункова сума резерву

60

900

800

7 500

Резерв сумнівних боргів обліковують на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". За кредитом рахунку 38 відображають створення резерву в кореспонденції з субрахунком 944 "Сумнівні та безнадійні борги". В дебет рахунку 38 відносять списання безнадійної заборгованості за рахунок створеного резерву.

На бухгалтерських рахунках проводяться такі записи:

1) дебет субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" і кредит рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" - створено резерв сумнівних боргів;

2) дебет рахунків 38 (в межах створеного резерву сумнівних боргів) і 944 (на різницю між сумою списаної безнадійної дебіторської заборгованості і сумою, що віднесена за рахунок створеного резерву сумнівних боргів) і кредит рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" або субрахунку 377 "Розрахунки з різними дебіторами" - списано безнадійну дебіторську заборгованість.

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується за дебетом позабалансового субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового становища боржника. Дебіторська заборгованість списується за кредитом субрахунку 071 після надходження суми в порядку відшкодування або у зв'язку із закінченням строку обліку такої заборгованості з одночасними записами за дебетом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

4.9. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4.10. Облік розрахунків векселями
4.11. Визнання та види зобов'язань
4.12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій
4.15. Облік розрахунків за кредитами банків
4.16. Суть податків та організація їх обліку
Тема 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru