Фінансовий облік - Сук Л.К. - 4.12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Процес постачання є невід'ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників можуть поступати також верстати, трактори, автомобілі, комп'ютери та інші об'єкти основних засобів. Підрядні організації виконують для замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру - ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо. Взаємовідносини між підприємствами регулюються двосторонніми угодами. При організації обліку потрібно забезпечити виконання умов, зазначених в угодах.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Це активно-пасивний рахунок, який може мати одночасно два сальдо: за дебетом - сума дебіторської заборгованості, а за кредитом - кредиторської.

Отже, дебет рахунку 63 (борги нам) потрібно відобразити в активі балансу, а кредит рахунку 63 (наші зобов'язання) -

в пасиві балансу. Згідно з планом рахунків рахунок 63 знаходиться в класі 6 "Поточні зобов'язання", тобто є пасивним.

Рахунок 63 кредитують на суму фактично одержаних товарно-матеріальних цінностей, спожитих робіт і послуг в кореспонденції з дебетом матеріальних і затратних рахунків. Запис роблять на підставі товарно-транспортних накладних, накладних, рахунків-фактур, актів приймання виконаних робіт і послуг. Отже, за кредитом рахунку 63 записують суму згідно з розрахунковими документами і відносять у дебет рахунків 15, 20, 21,22,23, 25, 91, 92,93, 64. У зв'язку з тим, що виробничі запаси оприбутковують за цінами постачальників без суми податку на додану вартість (ПДВ), то за кредитом рахунку 63 записують загальну суму, яку потрібно заплатити згідно з одержаними документами, а за дебетом кореспондуючих рахунків запис роблять без ПДВ, суму якого відносять у дебет субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Якщо ПДВ окремо не виділяється (покупець або продавець не платники ПДВ, звільнені від сплати ПДВ або не отримана податкова накладна тощо), то на вартість придбаних цінностей відносять загальну суму, яка підлягає сплаті постачальникам.

За дебетом рахунку 63 обліковують уплачені суми для погашення заборгованості постачальникам і підрядникам, а також внесення підприємством попередньої оплати або погашення кредиторської заборгованості (табл. 4.2). Запис роблять на підставі виписок банку та інших документів, які підтверджують факт проведення оплати.

Рахунок 63 має три субрахунки:

- 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

- 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками";

- 633 "Розрахунки з учасниками ПФГ".

На субрахунках 631, 632, 633 ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги відповідно з вітчизняними та іноземними постачальниками і підрядниками, а також з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ). ПФГ є видом об'єднань підприємств. Вони діють відповідно до закону України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР "Про промислово-фінансові групи", а також Господарського кодексу України.

Таблиця 4.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Оплачено постачальникам і підрядникам:

o з поточного рахунку

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

o через акредитив

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

o виданими векселями

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

62 "Короткострокові векселі видані"

o за рахунок короткострокової позики банку

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

60 "Короткострокові позики"

o оприбутковано від постачальників матеріальні цінності

20 "Виробничі запаси", 28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

o нараховано підрядникам за виконані роботи і надані послуги згідно зі складеними актами

15 "Капітальні

інвестиції",

23 "Виробництво",

91 "Загальновиробничі витрати",

92 "Адміністративні витрати",

93 "Витрати на збут"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

o відображено ПДВ згідно з податковими накладними постачальників

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

o відображено залік взаємної заборгованості між постачальниками та покупцями

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

ПФГ е об'єднанням, яке створюється виключно за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції, ПФГ не є юридичною особою.

При журнально-ордерній формі для обліку за рахунком 63 призначений журнал Хе 3 та відомість аналітичного обліку. В цих регістрах відображають залишки на початок місяця, обороти за кредитом і дебетом, а також залишки на кінець місяця. Така побудова журналу Х° 3 обумовлена тим, що спочатку відображають надходження цінностей від постачальника, записуючи в кредит рахунку 63, а потім роблять відмітки про оплату одержаних цінностей, здійснюючи запис в дебет рахунку 63. Тобто в основу покладено той принцип, що цінності одержують, а потім за них проводять оплату. Проте нині вказаний принцип не дотримується, адже часто може бути застосована попередня оплата.

Сільськогосподарські підприємства для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками використовують журнал-ордер Х° ЗВ с.г.

Записи за кредитом рахунку 63 в журналі X? З проводять на підставі пред'явлених постачальником (підрядником) і прийнятих до оплати розрахункових документів (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні). Дані за кожним документом записують окремим рядком. Надходження матеріальних цінностей та виконаних робіт має бути підтверджене (підпис на документі матеріально відповідальної особи про приймання цінностей, прибутковий ордер, акт про приймання матеріалів тощо).

4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій
4.15. Облік розрахунків за кредитами банків
4.16. Суть податків та організація їх обліку
Тема 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку
5.2. Облік особового складу працівників
5.3. Первинні документи з обліку праці та її оплати
5.4. Оподаткування заробітної плати
5.5. Розрахунки з оплати праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru