Статистика - Опря А.Т. - Тема 11. Вибірковий метод

Тема 11. Вибірковий метод

11.1. Як називається вид статистичного спостереження, при якому обстеженню підлягає лише частина одиниць сукупності, відібраних на основі науково розроблених принципів?

* Вибіркове.

- Суцільне.

- Обстеження основного масиву.

- Анкетування.

11.2. Який використовують спосіб відбору у вибіркову сукупність, якщо відбір одиниць з генеральної сукупності здійснюють через рівні проміжки?

- Типовий.

- Власне випадковий.

* Механічний.

- Серійний.

11.3. Який вид статистичного спостереження застосовують для одержання характеристик генеральної сукупності при умові, що затрати праці і засобів на збір інформації повинні бути мінімальними?

- Обстеження основного масиву.

- Суцільне.

- Несуцільне.

* Вибіркове.

11.4. З перелічених нижче вибіркових сукупностей, які вибірки вважаються малими за обсягом одиниць спостереження?

- До 50.

- До 70.

* До 30.

- До 100.

11.5. Як називають властивість вибіркової сукупності відтворювати генеральну сукупність?

- Ідентичність.

- Типовість.

* Репрезентативність.

- Уніфікованість.

11.6. У скільки разів скорочується обсяг робіт порівняно до суцільного спостереження, якщо вибірці підлягає 5 % одиниць загальної кількості?

* У 20 разів.

- У 25 разів.

- У 10 разів.

- У 15 разів.

а

11.7. Як називається помилка вибірки, одержана за формулою ^" ?

- Гранична.

* Середня.

- Випадкова.

- Систематична.

гА-

11.8. Як називається помилка вибірки, одержана за формулою ' п ?

* Гранична.

- Середня.

- Випадкова.

- Систематична.

11.9. Величина якої помилки вибірки характеризує середнє квадратичне відхилення всіх можливих вибіркових середніх від генеральної середньої?

- Граничної.

- Випадкової.

- Систематичної.

* Середньої.

11.10. Який спосіб відбору потребує попередньої градації генеральної сукупності на якісно відмінні групи?

* Типовий.

- Серійний.

- Власне випадковий.

- Механічний.

11.11. За якою формулою визначається гранична помилка середньої при безповторному відборі?

11.12. Як зміниться середня помилка вибірки при повторному відборі, якщо чисельність вибірки збільшити у 4 рази?

- Не зміниться.

- Збільшиться у 4 рази. * Зменшиться у 2 рази.

- Зменшиться у 4 рази.

11.13. За якою формулою визначається середня помилка частки ознаки, якщо обстеження здійснено за принципом безповторного відбору?

11.14. Який рівень імовірності найчастіше використовують при розрахунках в аналізі аграрно-економічних явищ?

- 0,683.

* 0,954.

- 0,997.

- 0,999.

11.15. При вирішенні питання організації вибірки, яка статистична характеристика вважається критерієм?

- Середня.

- Дисперсія.

* Помилка вибірки.

- Імовірність.

11.16. За якою з наведених формул розраховують чисельність вибірки при визначенні і оцінці середньої ознаки за схемою безповторного відбору?

11.17. Яким способом здійснюється розповсюдження результатів вибірки, якщо вибіркова середня помножується на відповідний показник обсягу?

* Спосіб прямого перерахунку.

- Спосіб поправочних коефіцієнтів.

- Спосіб прямого перерахунку з врахуванням поправочних коефіцієнтів.

- Шляхом розрахунку інтегрованих показників.

Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти

12.1. Назвати види статистичних таблиць.

- Прості.

- Складні.

- Групові.

* Прості, групові, комбінаційні

12.2. До якого виду відноситься статистична таблиця, побудована за трьома групувальними ознаками?

- Складна.

- Групова.

- Аналітична.

* Комбінаційна.

12.3. Яка з відповідей не відноситься до правил оформлення статистичних таблиць.

- Статистичні таблиці повинні бути замкнуті.

- Назва таблиці, її граф і рядків повинні бути стислими.

* Одиниці виміру вказуються після назви таблиці.

- Відсутність явища позначається символом "-".

12.4. Яка з відповідей дає визначення статистичного графіка?

- Зображення явищ на рисунку за допомогою символів.

- Наочне зображення статистичних даних.

* Спосіб наочного подання статистичних даних та їх співвідношень за допомогою геометричних знаків чи інших графічних засобів.

- Спосіб наочного подання статистичних даних із метою їх аналізу.

12.5. Яка з перелічених відповідей виходить за межі визначення особливостей мови статистичних графіків?

- Безперервність виразу.

- Двомірність графічних знаків.

* Своєрідність графічної системи.

- Відокремленість викладу.

12.6. У чому відмінність статистичних графіків від графіків взагалі?

- Особливість побудови.

- Відокремленість викладу.

- Двомірність графічних знаків.

* Предмет дослідження - масові статистичні дані.

12.7. Яка з перелічених відповідей виходить за межі визначення елементів статистичних графіків?

- Поле графіка, графічні знаки.

* Назва графіка.

- Просторові і масштабні орієнтири.

- Експлікація графіка.

12.8. Що покладено в основу наукової класифікації статистичних графіків?

- Форми і типи графіків.

- Умовні зображення та загальне призначення.

* Загальне призначення, види, форми і типи основних елементів.

- Предмет дослідження.

12.9. Як класифікуються графіки за видами їх поля?

* Діаграми, картограми, картодіаграми.

- Лінійні, стовпчикові, стрічкові.

- Прямокутні, колові.

- Фігурні.

12.10. Які існують види діаграм?

- Лінійні, стовпчикові.

* Лінійні, стовпчикові, стрічкові, прямокутні, колові, секторні, радіальні, фігурні.

- Лінійні і фігурні.

- Прямокутні та колові.

12.11. В якому виді діаграм статистичні дані зображують у вигляді прямокутників, розташованих по горизонталі?

- Стовпчикові.

* Стрічкові.

- Прямокутні.

- Секторні.

12.12. В якому виді діаграм величина явищ зображується у вигляді площ?

- Стовпчикові.

- Фігурні.

* Прямокутні.

- Квадратні.

12.13. Який вид діаграм будується для відображення структури явищ?

- Стрічкові.

* Секторні.

- Радіальні.

- Квадратні.

12.14. Який вид діаграм використовується для порівняння абсолютних величин?

- "Знак Варзара".

* Квадратні діаграми.

- Секторні діаграми.

- Радіальні діаграми.

12.15. Який вид діаграм використовується для порівняння трьох пов'язаних між собою величин?

* "Знак Варзара".

- Квадратні діаграми.

- Секторні діаграми.

- Радіальні діаграми.

12.16. Який вид діаграм будується за принципом співвідношень площ кіл як квадратів їх радіусів?

- Секторні.

- Радіальні.

* Колові.

- Кульові.

12.17. Який вид діаграм використовується для відображення явищ, котрі змінюються в замкнуті календарні строки?

- Секторні.

- Колові.

- Кульові.

* Радіальні.

12.18. Як називають метод графічного зображення явищ, який передбачає заміну геометричних фігур малюнками?

* Метод фігур-знаків.

- Метод графічних образів.

- Масштабні орієнтири.

- Просторові орієнтири.

12.19. Який вид графічних зображень застосовують для відображення явищ шляхом нанесення умовної штриховки на карту-схему?

- Діаграми.

* Картограми.

- Картодіаграми.

- Картосхеми.

12.20. Який вид радіальної діаграми використовують для зображення продовжуваного циклу діаграмованого явища?

- Замкнуті.

* Спіральні.

- Кульові.

- Секторні.

12.21. Як називаються види графіків, якщо розмір діаграмованого явища зображується у масштабі логарифмів, а дата - на осі абсцис?

- Логарифмічні.

* Напівлогарифмічні.

- Замкнуті.

- Спіральні.

12.22. Як називають статистичні графіки, якщо діаграмоване явище наноситься на карту у вигляді діаграм?

- Картосхема.

- Картограма.

* Картодіаграма.

- Фігурна діаграма.

Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ
ТЕМА 1. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ
§ 1.1. Поняття про статистичні гіпотези
§ 1.2. Помилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і критична область
§ 1.3. Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх
§ 1.4. Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів
§ 1.5. Основні аспекти і умови застосування Xi - квадрат критерію
§ 1.6. Оцінка розподілів з використанням критерію згоди Колмогорова
§ 1.7. Перевірка гіпотез про істотність різниць між дисперсіями по F - критерію
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru