Гроші і кредит - Колодізєв О.М. - Завдання для самостійного розв'язання

1. Охарактеризуйте форми кредиту.

2. Назвіть межі кредиту на мікро- та макрорівні.

3. Які основні види кредиту ви знаєте?

4. Назвіть головні джерела формування банківських кредитних ресурсів.

5. Що таке комерційний кредит? Назвіть види комерційного кредиту.

6. Наведіть приклади застосування сезонного кредиту.

7. Які переваги має кредит на умовах відкритого рахунку?

8. Проаналізуйте основні переваги комерційного кредиту. Які він має недоліки?

9. Визначте суть банківського кредиту.

10. Яку роль відіграє банківський кредит у розвитку суспільного виробництва?

11. У чому полягає відмінність між банківським і комерційним кредитом?

12. Перерахуйте і розкрийте основні недоліки розвитку банківського кредиту в Україні.

13. Чим франчайзинг відрізняється від форфейтингу?

14. Наведіть приклади застосування форфейтингу та проаналізуйте його переваги та недоліки.

15. Назвіть суб'єкти й об'єкти споживчого кредиту.

16. Охарактеризуйте роль споживчого кредиту для економіки.

17. Що таке бриджинг-кредити?

18. Дайте характеристику іпотечного кредиту.

19. Які види лізингу ви знаєте?

20. У чому полягає відмінність між оперативним лізингом та фінансовим?

21. Назвіть основні переваги факторингу.

22. У чому відмінність між факторингом і кредитом?

23. Охарактеризуйте історичну еволюцію дерясавного кредиту.

24. Що таке державний кредит та чим він відрізняється від державного боргу?

25. Дайте визначення міжнародного кредиту.

26. Перерахуйте випадки, у яких кредит називається міжнародним.

27. Розкрийте роль міжнародного кредиту для країни-позичальника на прикладі України.

28. Визначте основні проблеми та перспективи розвитку комерційного кредиту в Україні.

29. Дайте визначення кредитної системи у широкому і вузькому значенні.

30. Яку роль відіграє кредитна система у становленні ринкової економіки?

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

1. Комерційний кредит.

2. Консигнація.

3. Франшиза.

4. Овердрафт.

5. Роялті.

6. Кредити на виплату.

7. Бриджинг-кредити.

8. Споживчий кредит.

9. Факторинг.

10. Револьверний кредит.

11. Іпотечний кредит.

12. Кредитор.

Визначення

A. Ліцензія великого підприємства дрібному підприємцю на продаж продукції чи надання послуг під його маркою.

B. Плата за ліцензію у формі певної грошової форми.

C. Погашення боргу і відсотків за ним здійснюється одночасно.

D. Переуступка банку неоплачених боргових зобов'язань, що виникають між суб'єктами господарювання у процесі реалізації товарів і послуг, на засадах комерційного кредиту.

E. Економічні відносини, що виникають з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна.

F. Кредит, що надається у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари.

G. Суб'єкт кредитних відносин, який надає кредит іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування.

H. Кредит, який надається тільки в національній валюті фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів і послуг та погашається поступово.

I. Умова продажу товарів через склади посередників, коли право власності на товар, що надійшов на склад посередника, залишається за продавцем до моменту продажу його покупцю.

J. Кредит, наданий позичальникові за єдиним активно-пасивним поточним рахунком або за кредитною карткою.

К. Погашення боргу і відсотків за ним здійснюється щомісяця рівними частинами.

L. Дебетове сальдо за контокорентним рахунком, з яким погодився банк, різновид кредиту.

Тести

1. Термін довгострокового кредиту становить:

а) до одного року;

б) до п'яти років;

в) понад п'ять років;

г) до трьох років.

2. Комерційний кредит можна охарактеризувати як:

а) кредит, наданий у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари;

б) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування і послуг;

в) кредит, наданий під заставу нерухомого майна;

г) такий, коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особи.

3. Межі кредиту визначаються таким рівнем розвитку кредитних відносин, в якому процес реалізації кредиту:

а) врівноважує попит і пропозицію.

б) робить пропозицію вищою за попит;

в) робить попит та пропозицію рівними нулю;

г) робить попит вищим за пропозицію.

4. Лізинговий кредит – це:

а) кредитні відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна;

б) кредит, наданий під заставу нерухомого майна;

в) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування і послуг;

г) кредит, коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особи.

5. Об'єктом банківського кредиту є:

а) грошовий капітал;

б) споживчі товари тривалого користування та послуги;

в) рухоме та нерухоме майно, що може бути віднесено до основних фондів: машини, устаткування, транспортні засоби;

г) земельні ділянки, підприємства, будинки, дачі.

6. Оперативний лізинг – це лізинг:

а) майна з повною виплатою вартості майна;

б) в якому лізингові платежі не покривають вартість майна;

в) що укладається організаціями різних країн;

г) лізинг з багатоканальним фінансуванням, що використовується для реалізації дорогих проектів.

7. Відсоток за кредит – це:

а) плата, що одержує кредитор від позичальника за користування позичковими коштами;

б) ціна грошової позики, що визначається як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми позики без урахування зміни рівня цін під тиском інфляційного процесу;

в) різниці між процентною ставкою за наданий банком кредит і ставкою, яку сплачує банк за придбані ресурси;

г) порівняння між собою товарних еквівалентів з урахуванням інфляційного впливу.

8. Процентні ставки, які протягом, тривалого періоду не змінюються, – це процентні ставки:

а) плаваючі;

б) номінальні;

в) реальні;

г) фіксовані.

9. Наслідком державного кредиту є:

а) зростання державного боргу;

б) стабільне економічне становище;

в) незмінність економічного становища;

г) зменшення державної скарбниці.

10. Є дві форми кредиту:

а) проста та повна;

б) відкрита та закрита;

в) товарна та грошова;

г) ринкова та неринкова.

11. Різниця між процентною ставкою за наданий банком кредит і став кою, яку сплачує банк за придбані ресурси, називається:

а) маржею;

б) депозитною відсотковою ставкою;

в) нормою відсотка;

г) обліковою відсотковою ставкою.

12. Овердрафт – це:

а) спосіб, за якого роздрібний торговець може просто одержати товарно-матеріальні цінності без зобов'язання;

б) договір оренди машин і устаткування;

в) короткостроковий кредит, що перевищує залишок коштів на поточному рахунку клієнта в межах застереженого заздалегідь ліміту;

г) один зі способів забезпечення зобов'язання нерухомим майном.

13. Вид кредиту, в якому держава є позичальником, а кредиторами – фізичні та юридичні особи, називається:

а) споживчим;

б) державним;

в) комерційним;

г) міжнародним.

14. Форма кредиту, за якої надаються позики банками, міжнародними фінансово-кредитними установами, розміщуються заощадження на банківських депозитах та інше, називається:

а) товарною;

б) грошовою.

15. Функція кредиту, яка полягає у можливості створення за рахунок кредиту додаткових засобів платежу внаслідок умілого його використання в межах цієї функції та за якої уряд отримує ефективний інструмент регулювання економіки, називається:

а) емісійною;

б) контрольною;

в) перерозподільчою.

16. За формою надання розрізняють такі види кредиту:

а) готівковий;

б) реструктуризація;

в) ревалоризація;

г) рефінансування.

17. Основними способами надання комерційного кредиту є:

а) вексельна форма;

б) консигнація;

в) консолідація;

г) закритий рахунок.

18. Перевагами споживчого кредиту є:

а) гнучкість;

б) безпека;

в) допомога;

г) строки.

19. До недоліків форфейтингу можна віднести:

а) високу вартість;

б) зниження ліквідності експортера;

в) високі процентні ризики;

г) необхідність контролю за погашенням кредиту.

20. За формою організації кредит класифікують:

а) на двосторонній;

б) односторонній;

в) багатосторонній;

г) консорціальний;

д) асоціальний.

Тема 12. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА
12.1. Позичковий процент
12.2. Проценти за цінними паперами
Запитання та завдання для самоперевірки
Завдання для самостійного розв'язання
Модуль 4. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
Тема 13. ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ
13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва
13.2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків
13.3. Небанківські фінансово-кредитні установи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru