Фінансова система України - Карлін M.I. - 12.2. Функції Державного казначейства України

Метою створення Державного казначейства було забезпечен­ня ефективного управління коштами зведеного бюджету держа­ви, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у державному бюджеті та місцевих бюджетах.

Державне казначейство України має три рівні (ланки): Державне казначейство України — вища ланка.

Його територіальні органи:

— управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — середня ланка;

— відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах — низова (базова) ланка.

На вищу ланку покладаються завдання організації виконан­ня державного бюджету, контролю за цим процесом, методоло­гічного забезпечення діяльності цієї служби в країні, а також контроль за діяльністю органів Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Державне казначейство України виконує такі функції:

- організовує та здійснює касове виконання державного та місцевих бюджетів за принципом єдиного казначейського рахунку;

- керує територіальними органами Державного казначейства;

- веде облік асигнувань, кошторисних призначень та зобов'язань розпорядників коштів державного і місцевих бюджетів, цільових фондів на відповідних рахунках в органах Державного казначейства;

- здійснює управління доходами і видатками державного та місцевих бюджетів, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті в межах розписів бюджетів;

- виконує операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні уряду України;

- організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного та місцевих бюджетів, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;

- доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного і місцевих бюджетів;

- розподіляє між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних рівнів відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перераховує місцевим бюджетам належні їм кошти від зазначених відрахувань;

- організовує та здійснює взаємні розрахунки між держав­ним і місцевими бюджетами;

- веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного і місцевих бюджетів на рахунках Державного казначейства;

- організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, уряду України та Міністерству фінансів;

- здійснює управління державним внутрішнім боргом та обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргів відповідно до чинного законодавства (разом із Національним банком і Міністерством фінансів);

- регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом і цільовими фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;

- подає Міністерству фінансів у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;

- розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

- розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів із питань, що належать до компетенції Державного казначейства;

- організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного та місцевих бюджетів, надходження та використання коштів цільових фондів;

- вживає заходи, спрямовані на професійну підготовку та перепідготовку кадрів працівників органів Державного казначейства;

- проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;

— встановлює зв'язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а також із казначействами інших країн, вивчає досвід організації їхньої діяльності та готує пропозиції про його використання в Україні.

До складу центрального апарату Державного казначейства України входять забезпечувальні служби:

— служба голови;

— кадрового забезпечення;

— юридичної роботи;

— захисту інформації;

— організації роботи Державного казначейства України;

— інформаційних технологій;

— внутрішньовідомчого контролю;

— організації діловодства та контролю виконавської дисципліни;

— режимно-секретної роботи та інші.

На середню ланку покладаються організація та виконання бюджету держави, ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного та місцевих бюджетів на рахунках, відкритих у Державному казначействі, керівництво територіальними органами останнього. Державне казначейство та його органи у процесі виконання державного і місцевих бюджетів виконують ті самі функції, що й відділення державного казначейства у районах, містах, районах у містах.

На низову ланку покладається безпосереднє здійснення операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів. Відділення територіальних управлінь Державного казначейства у районах, містах і районах у містах виконують такі функції:

1. забезпечують виконання показників державного та місцевих бюджетів і контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цільових фондів у частині, що визначається Державним казначейством України;

2. здійснюють відповідно до установлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного та місцевих бюджетів;

3. ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету, місцевих бюджетів та цільових фондів;

4. складають прогноз та касовий план коштів державного та місцевих бюджетів;

5. розподіляють між державним та місцевими бюджетами централізованого рівня відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за затвердженими нормативами, а також перераховують місцевим бюджетам базового рівня належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;

6. за поданням державних податкових інспекцій повертають бюджету зайво сплачені або стягнені податки, збори й обов'язкові платежі;

7. ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного та місцевих бюджетів за рахунками відділень Державного казначейства;

8. збирають, контролюють, зводять та подають вищестоящим органам Державного казначейства фінансову звітність про стан виконання показників державного та місцевих бюджетів;

9. проводять роботу, пов'язану з контролем за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного та місцевих бюджетів, надходженням та використанням коштів цільових фондів у регіоні;

10. передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до держаного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами і видатками державного бюджету;

11. готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;

12. забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;

13. вживають заходи, спрямовані на добір, розстановку, ви­ховання, професійну підготовку й підвищення кваліфікації кадрів;

14. розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій із питань, що належать до їхньої компетенції.

Структурна побудова органів казначейства низової ланки (базового рівня) відображає їх основну функцію — здійснення операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів. Варіант типової структури цих органів передбачає такі підрозділи:

— відділ видатків та обслуговування кошторисів;

— відділ бюджетних надходжень та їх розмежування;

— відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Для виконання функцій органи Державного казначейства України мають такі права:

1. відкривати рахунки за доходами і видатками державного та місцевих бюджетів;

2. отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених зако­нодавчим актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних па­перів, їх погашення і виплати доходу за ними- Права за цим пун­ктом надані виключно Державному казначейству України;

3. проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів; одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;

4. одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти державного бюджету та державних цільових фондів;

5. вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання державного бюджету;

6. припиняти фінансування з державного бюджету підприємств установ та організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;

7. вилучати у безспірному порядку у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі виявленого нецільового та неефективного їх використання. Права за цим пунктом надані Державному казначейству України та його територіальним управлінням;

8. призупиняти проведення операцій за реєстраційними рахунками бюджетних установ і організацій у разі порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також подання кошторисів та звітності про надходження і використання цих коштів.

Проблемою у роботі підрозділів Державного казначейства, с те, що багато його функцій перетинаються з функціями підрозділів Міністерства фінансів. Звідси — пропозиції багатьох експертів про необхідність їх об'єднання на середньому та низовому рівнях.

12.3. Податкова служба України, її функції
12.4. Функції державної контрольно-ревізійної служби
12.5. Державне регулювання фінансового ринку України
12.6. Завдання та основні функції державних органів з регулювання ринків фінансових послуг
Розділ 13. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
13.1. Фінансова безпека країни та проблеми її забезпечення в Україні
13.2. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України
ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПІСЛЯМОВА
ВСТУП
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru