Фінансова система України - Карлін M.I. - 12.3. Податкова служба України, її функції

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація (ДПАУ), яка включає і податкову міліцію.

Основними завданнями ДПАУ є:

- здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, обов'язкових платежів, а також неподаткових платежів;

- здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, у тому числі тими, майно яких перебуває у податковій заставі;

- здійснення контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

- прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій із питань оподаткування;

- формування й ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби;

- розшук платників податків" які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

ДПАУ відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції.

1. Виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів державної податкової служби, пов'язану з:

- здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків зі споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також зі здійсненням контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійсненням контролю за дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття й обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; проведенням диферен­ціації платників податків, інших платежів залежно від сум сплачених ними податків, інших платежів, веденням обліку находжень податків, інших платежів;

- боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тю­тюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів оптових та роздрібних товарів, місць зберігання алкогольних на­поїв і тютюнових виробів, участю в розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних на­поїв і тютюнових виробів, організацією виконання актів зако­нодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематич­ного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики за­стосування законодавства, застосуванням фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законо­давства про виробництво та обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вжиттям заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промисло­ву переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових ви­робів, що були незаконно вироблені чи перебували в незаконно­му обігу;

- здійсненням контролю за погашенням податкової забор­гованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі.

2. Видає у випадках, передбачених законом, нормативно-пра­вові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування.

3. Затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декла­рацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і спла­тою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форму по­відомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, прове­дену органами державної податкової служби.

4. Роз'яснює через засоби масової інформації порядок засто­сування законодавчих та інших нормативно-правових актів із питань податків, інших платежів та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби.

5. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної подат­кової служби.

6. Надає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстежен­ня та перевірки її стану.

7. Організовує роботу зі створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби.

8. Розробляє основні напрями, форми і методи проведення пере­вірок за дотриманням податкового та валютного законодавства.

9. У разі виявлення фактів, що свідчать про організовану зло­чинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяль­ності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціаль­ним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

10. Передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компе­тенції податкової міліції.

11. Інформує Президента України та Кабінет Міністрів Украї­ни про основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету України.

12. Подає Міністерству фінансів України та Головному управ­лінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів.

13. Координує діяльність органів державної податкової служ­би та організовує їх взаємодію з фінансовими органами Держав­ного казначейства, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, уста­новами банків.

14. Вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних до­говорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування.

15. Здійснює зв'язки з податковими службами іноземних дер­жав і міжнародними податковими організаціями.

16. Надає фізичним особам—платникам податків та інших обо­в'язкових платежів ідентифікаційні номери, надсилає до дер­жавної податкової інспекції за місцем проживання фізичної осо­би або за місцем одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових пла­тежів, і веде Єдиний банк даних про платників податків — юри­дичних осіб. Разом із тим фізична особа має право змінити ідентифікаційний номер на номер паспорта, подавши відповідну за­яву в податкові органи. Це зроблено насамперед для віруючих, оскільки церква виступає категорично проти "кодування" людей.

17. Прогнозує, аналізує надходження податків, джерела по­даткових надходжень, розробляє пропозиції щодо їх збільшен­ня та зменшення втрат бюджету.

18. Забезпечує контроль за виготовленням марок акцизного збору, їх зберіганням, продажем та організовує роботу, пов'я­зану зі здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляш­ках з алкогольними напоями і на пачках тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації.

19. Організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби та захисту інформації про платників податків. На жаль, інколи ця інфор­мація передається працівниками ДПАУ конкурентам за відпо­відну винагороду. З цими та подібними порушеннями всередині ДПАУ бореться спеціальна служба — служба внутрішніх роз­слідувань (безпеки).

20. Приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформа­цію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення.

21. Здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків.

22. Виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню зло­чинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення.

23. Вживає заходи щодо боротьби з приховуванням неоподат­кованих доходів, незаконним вивезенням за межі України нео­податкованих капіталів, "відмиванням" доходів, одержаних незаконним шляхом; забезпечує виявлення фактів приховуван­ня від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього характеру і джерел одержання, місце­знаходження і переміщення, розміру, використання.

24. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком, зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна.

25. Забезпечує безпеку працівників органів державної подат­кової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'яза­них із виконанням ними посадових обов'язків. У середньому за рік проти працівників ДПАУ скоюється кількасот злочинів, особливо проти працівників відділів аудиту та співробітників податкової міліції. Тому, як правило, під час аудит-ревізій пе­ревірок фірм, які підозрюються у приховуванні великих доходів від оподаткування, аудиторів супроводжують озброєні праців­ники податкової міліції.

26. Запобігає корупції та іншим службовим порушенням се­ред працівників державної податкової служби.

27. Збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку.

28. Здійснює функції з управління майном, що перебуває у державній власності.

29. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

ДПАУ в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази та розпорядження, організо­вує і контролює їх виконання.

ДПАУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку державні податкові адміні­страції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах, між­районні, об'єднані державні податкові інспекції, а також спеці­алізовані державні податкові інспекції.

Важливі функції накладені на податкову міліцію, яка насам­перед бореться зі злісними неплатниками податків, але майбутнє цієї служби поки під питанням. Багато експертів пропонують об'єднати податкову міліцію з відповідними органами Міністер­ства внутрішніх справ, хоча поки цей підрозділ зберігається у структурі ДПАУ.

12.4. Функції державної контрольно-ревізійної служби
12.5. Державне регулювання фінансового ринку України
12.6. Завдання та основні функції державних органів з регулювання ринків фінансових послуг
Розділ 13. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
13.1. Фінансова безпека країни та проблеми її забезпечення в Україні
13.2. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України
ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПІСЛЯМОВА
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru