Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт

Національний банк здійснює підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті через постійно діючу лінію рефінансування шляхом надання кредиту овернайт. Обов'язковою умовою для подання банком заявки на одержання кредиту овернайт є укладення на поточний календарний рік відповідного генерального кредитного договору.

Національний банк може надавати банкам кредити овернайт:

під забезпечення державними облігаціями України (крім облігацій зовнішньої державної позики України) або депозитними сертифікатами (далі - кредит овернайт під забезпечення);

без забезпечення (далі - кредит овернайт бланковий).

Національний банк у повідомленні про підтримку ліквідності банку через лінію рефінансування шляхом надання кредиту овернайт залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку може визначати вид кредиту овернайт (під забезпечення, бланковий).

Національний банк може встановлювати згідно зі своїми розпорядчими документами максимальний розмір кредиту овернайт бланкового.

Умовою розгляду заявки банку на одержання кредиту овернайт бланкового є його згода на застосування Національним банком режиму блокування коштів на кореспондентському рахунку банку-пози-чальника в сумі наданого кредиту та процентів за користування ним на строк до його повернення.

Національний банк щоденно засобами електронної пошти оголошує банкам процентні ставки за кредитами овернайт на наступний робочий день, розмір яких може бути диференційованим залежно від забезпечення.

У разі потреби підтримання ліквідності банк може протягом будь-якого робочого дня тижня до визначеного часу подати до Національного банку одну заявку на одержання кредиту овернайт.

Національний банк у день отримання заявки від банку перевіряє виконання банком необхідних вимог, оперативно розглядає можливість надання банку кредиту овернайт і готує пропозиції для подання на розгляд керівництва Національного банку для прийняття рішення.

Національний банк на підставі генерального кредитного договору, задоволеної заявки до визначеного часу забезпечує перерахування банку коштів за наданим кредитом овернайт.

Повернення банком кредиту овернайт здійснюється наступного робочого дня до визначеного часу одночасно з процентною платою.

Наступний кредит овернайт може надаватися лише за умови погашення попереднього.

4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків

Національний банк здійснює рефінансування банків строком до 90 днів шляхом проведення кількісного або процентного тендера. Повідомлення про проведення кількісного або процентного тендера надсилається щотижня засобами електронної пошти.

Тендери проводяться щосереди з такою періодичністю:

три середи підряд - рефінансування строком до 14 днів;

одна середа - рефінансування строком до 90 днів.

На початку року Національний банк оголошує графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків.

Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку та стану ліквідності банків може змінювати періодичність і черговість проведення тендерів, а також оголошувати позачергові тендери, про які банкам повідомляється за допомогою засобів електронної пошти.

Національний банк здійснює рефінансування банків шляхом проведення тендерів лише під - відповідне забезпечення. Національний банк у повідомленні про проведення тендера, виходячи із ситуації на грошово-кредитному ринку, визначає перелік видів забезпечення.

У забезпечення кредитів рефінансування можуть прийматися:

державні облігації України (облігації внутрішньої державної позики України, облігації зовнішньої державної позики України, цільові облігації внутрішньої державної позики України);

державні облігації України, які перебувають у довірчій власності банку;

депозитні сертифікати;

цінні папери Державної іпотечної установи, у тому числі розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в Державному бюджеті України (далі - цінні папери ДГУ);

іноземна валюта (долари США, евро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни); іпотечні облігації (лише звичайні); облігації місцевих позик;

облігації підприємств (крім цільових), у тому числі ті, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України;

векселі суб'єктів господарювання - резидентів України.

Національний банк в окремих випадках може здійснювати рефінансування банків під забезпечення векселями нерезидентів;

векселі банків, авальовані іншим банком;

гарантії іншого банку-резидента.

Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку розпорядчими документами може приймати рішення щодо взяття під забезпечення кредиту рефінансування однорідної або змішаної застави.

Національний банк щокварталу на підставі результатів моніторингу цінних паперів визначає та оголошує перелік цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування.

Під забезпечення кредиту рефінансування приймаються державні облігації України (усіх випусків), строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності банку і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями.

Розміщення та обіг державних облігацій України має обслуговуватися депозитарною системою відповідно до законодавства.

Під забезпечення державними облігаціями України, які перебувають у довірчій власності банку, кредит рефінансування може надаватися, якщо:

строк погашення державних облігацій України настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту;

державні облігації України, які перебувають у довірчій власності банку, є вільними від застави чи інших обмежень в обігу;

строк дії договору управління майном між установником управління і банком-управителем не менший, ніж строк дії кредитного договору;

банк-управитель відповідно до договору управління майном є довірчим власником державних облігацій України, якими він володіє, користується і розпоряджається, та має право відчужувати їх третім особам, укладати щодо них договори застави;

установник управління надав письмову згоду на заставу державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності банку, під забезпечення кредиту рефінансування Національного банку.

Національний банк одночасно з укладенням кредитного договору, договору застави приймає на зберігання нотаріально посвідчені копію договору управління майном та письмову згоду установника управління на заставу державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності банку, під забезпечення кредиту рефінансування Національного банку.

Національний банк надає кредит рефінансування під забезпечення депозитними сертифікатами на строк, зазначений у договорі, але не більший, ніж строк, що залишився до погашення депозитних сертифікатів. Депозитні сертифікати приймаються під забезпечення кредиту рефінансування за умови, що вони перебувають у власності банку-позичальника і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями.

Кредит рефінансування під забезпечення цінними паперами ДІУ. які випущені під гарантії Кабінету Міністрів України, надається за умови, якщо такі гарантії підтверджені коштами Державного бюджету України. Розміщення та обіг цінних паперів ДІУ має обслуговуватися депозитарною системою відповідно до законодавства. Підтвердженням права власності на цінні папери ДІУ є оформлена відповідно до законодавства виписка про стан рахунку у цінних паперах банку-позичальника, що подається до Національного банку.

Національний банк може надати кредит рефінансування під забезпечення іноземною валютою, яка згідно з договором застави розміщена в Національному банку як гарантійний депозит (без сплати процентів за ним із зазначенням цього у відповідному договорі).

Підтвердженням розміщення банком коштів в іноземній валюті на гарантійний депозит у Національному банку є копія виписки з рахунку Національного банку про перерахування Національному банку іноземної валюти у визначеному в кредитному договорі та договорі застави розмірі.

Кредит рефінансування під забезпечення іпотечними облігаціями, облігаціями місцевих позик, облігаціями підприємств може надаватися банку, якщо.

строк погашення облігацій настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту;

облігації випущені або переведені в бездокументарну форму, вільно обертаються на фондовому ринку і їх розміщення та обіг обслуговуються депозитарною системою відповідно до законодавства;

облігації обліковуються на балансі банку не менше ніж один місяць і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями.

Підтвердженням права власності на іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації підприємств є оформлена відповідно до законодавства виписка про стан рахунку в цінних паперах банку-позичальника, що подається до Національного банку.

Векселі суб'єктів господарювання, що приймаються під забезпечення кредиту рефінансування, мають відповідати вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, а також таким вимогам:

вексель має бути оригіналом, що виданий в одному примірнику, і не повинен мати будь-яких застережних написів;

вексель повинен мати не менше двох індосаментів, уключаючи бланковий індосамент банку, який урахував вексель;

вексель повинен бути врахований банком за дисконтною ставкою, не нижчою, ніж облікова ставка Національного банку;

строк урахування векселя банком до дати звернення до Національного банку за кредитом рефінансування має бути не меншим, ніж 30 днів;

вексель повинен мати визначений строк платежу, який настає не раніше ніж через 30 днів після строку погашення кредиту і не повинен перевищувати 365 днів з дати складання векселя;

переказний вексель має бути акцептованим.

Умовою для прийняття врахованих банками векселів є наявність у банків достовірного вексельного досьє на векселедавця та зобов'язаних за векселем осіб.

У разі надання під забезпечення кредиту Національного банку векселя нерезидента вексель має бути авальований іноземним банком з рейтингом, не нижчим, ніж "інвестиційний клас", перекладений на українську мову і засвідчений нотаріально в установленому законодавством порядку.

Національний банк може приймати під забезпечення кредиту рефінансування вексель банку, авальований іншим банком, строк пред'явлення якого до платежу настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту.

Під забезпечення кредиту рефінансування банк може надати оформлену відповідно до законодавства гарантію іншого банку-резидента, строк дії якої має перевищувати строк повернення кредиту на 15 днів. Кредит рефінансування під забезпечення гарантією іншого банку-резидента може надаватися, якщо банк-гарант забезпечує стабільну роботу і задовільний фінансовий стан протягом останніх двох років до дати надання гарантії, виконує нормативи обов'язкового резервування та економічні нормативи.

Банк, який потребує підтримання своєї ліквідності, може подати до Національного банку за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" лише одну заявку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, яка має містити перелік забезпечення, що приймається Національним банком, без подальшого внесення до неї будь-яких змін.

Заявки, які надійшли пізніше встановленого для участі в тендері часу, не приймаються, за винятком причин технічного характеру.

Національний банк перевіряє наявність у банку вільних від зобов'язань цінних паперів, у тому числі на підставі виписки з рахунку в цінних паперах цього банку, копії виписки з рахунку Національного банку про перерахування Національному банку іноземної валюти, або здійснює перевірку інших видів застави, що передається під забезпечення кредиту рефінансування згідно із законодавством, у тому числі цим Положенням та іншими відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.

Під час розгляду заявки на одержання кредиту рефінансування враховується інформація щодо можливих ризиків прийняття під забезпечення кредитів рефінансування цінних паперів, визначених Національним банком, та щодо можливої зміни їх справедливої вартості.

Розподіл кредитів під час проведення кількісного тендера здійснюється відповідно до поданих заявок до закінчення суми, яка запропонована на цей тендер. Якщо запропонованої на кількісний тендер суми недостатньо для задоволення всіх заявок банків, то кошти за оголошеною ціною розподіляються між усіма банками пропорційно до поданих заявок.

За умови проведення Національним банком процентного тендера банки самостійно пропонують процентну ставку з точністю до одного десяткового знака після коми, за якою вони погоджуються одержати кошти, але не нижчу, ніж облікова ставка Національного банку. На процентному тендері заявки задовольняються відповідно до зниження запропонованої в них процентної ставки, починаючи з найвищої, і надалі поступово до закінчення запропонованого обсягу кредитів або задоволення всіх заявок банків. Якщо два або кілька учасників процентного тендера пропонують однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що залишився, не достатній для задоволення всіх заявок банків з однаковою процентною ставкою, то кошти пропорційно розподіляються між цими банками.

Один банк не може одержати більше ніж 50 процентів обсягу коштів, запропонованих на тендері з підтримання ліквідності банків.

У разі часткового задоволення заявок кількість кожного коду випуску цінних паперів, запропонованих під забезпечення кредиту, пропорційно перераховується та округлюється до більшого цілого, про що повідомляється банк-позичальник.

Результати проведеного тендера повідомляються банкам, які брали участь у тендері.

Банки, заявки яких задоволені (частково задоволені), мають укласти залежно від виду забезпечення з Національним банком кредитний договір та договір застави (гарантії), на підставі яких забезпечується перерахування коштів банкам.

Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення кредиту рефінансування цінні папери, які обслуговуються Національним банком як депозитарієм державних цінних паперів, забезпечується Національним банком з одночасним блокуванням цих цінних паперів у порядку, установленому законодавством.

Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення кредиту рефінансування цінні папери, які відповідно до законодавства обслуговуються депозитарною системою, забезпечується після отримання Національним банком виписки про стан рахунку у цінних паперах банку-позичальника, яка видана зберігачем, що обслуговує банк - позичальник, про їх блокування на користь Національного банку у визначеній у кредитному договорі та договорі застави кількості.

Перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення кредиту рефінансування іноземну валюту, забезпечується після отримання Національним банком копії виписки з рахунку Національного банку про перерахування Національному банку іноземної валюти у визначеному в кредитному договорі та договорі застави розмірі.

Отримана за кредитами рефінансування застава в документарній формі має зберігатися в грошовому сховищі територіального управління Національного банку, про що зазначається в договорі застави.

Національний банк здійснює перевірку застави, наданої банками під забезпечення кредитів рефінансування, а саме правильність:

визначення банками справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, а також у разі потреби вимагати від банків приведення у відповідність суми за наданими цінними паперами до суми одержаного кредиту рефінансування Національного банку і процентів за користування ним;

оформлення договору управління майном та письмової згоди установника управління на заставу державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності банку.

Національний банк може ініціювати дострокове розірвання кредитного договору за умови виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у т.ч. звітної), яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо підтримання заявки банку на надання кредиту рефінансування.

Банк повертає кредити рефінансування, що одержані від Національного банку, у строки відповідно до укладеного договору.

Банк може достроково повернути кредит і проценти за користування ним повністю або частково, письмово повідомивши про це Національний банк.

4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків
4.5. Принципи і порядок проведення операцій peno
4.6. Порядок надання стабілізаційного кредиту
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
5.1. Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем
5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні
5.3. Організація функціонування системи електронних платежів
5.4. Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах
5.5. Національна системи масових електронних платежів населення
5.6. Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru