Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - Лекція 2.інструменти грошово-кредитної політики нбу

План

10.2.1. Процентна політика НБУ

10.2.2. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України

10.2.3. Операції з депозитним сертифікатом НБУ

10.2.4. Операції з державними цінними паперами (ДЦП)

10.2.1. Процентна політика НБУ

Національний банк на підставі аналізу чинників, що впливають на коливання вартості грошей, розглядає та вивчає тенденції розвитку економічних процесів у державі та визначає систему своїх тактичних і проміжних цілей у грошово-кредитній політиці для збалансування попиту і пропозиції на гроші.

Національний банк з метою ефективного управління грошово-кредитним ринком, обсягами грошової маси в обігу, виконання функції кредитора останньої інстанції встановлює за своїми операціями такі процентні ставки (рис. 10.3):

Процентні ставки за операціями НБУ

o облікова ставка - один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період, і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономі-чній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку;

o ставка за кредитами овернайт - процентна ставка, за якою Національний банк надає банкам кредити строком на один робочий день; може бути диференційованою залежно від забезпечення кредиту;

o ставка рефінансування - процентна ставка, за якою Національний банк надає банкам на визначений строк кредити рефінансування; визначається на кількісних і процентних тендерах НБУ. На процентному тендері заявки банків задовольняються відповідно до зниження запропонованої в них процентної ставки, починаючи із найвищої, і далі поступово до закінчення запропонованого Національним банком обсягу кредитів або задоволення всіх заявок банків. На процентному тендері ціна відсіку (ставка рефінансування) серед запропонованих банками процентних ставок не може бути нижчою, ніж облікова ставка;

o ставка за депозитами овернайт - процентна ставка, за якою Національний банк залучає тимчасово вільні кошти банків строком на один робочий день;

o ставка залучення тимчасово вільних коштів банків - процентна ставка, за якою Національний банк залучає тимчасово вільні кошти банків відповідно до визначених строків понад один робочий день; установлюється диференційовано відповідно до визначених строків мобілізації коштів;

o індикативні розміри процентних ставок - орієнтовні рекомендовані НБУ з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.

Національний банк щоденно оголошує процентні ставки за своїми операціями.

Національний банк визначає розмір облікової ставки, дотримуючись таких основних принципів:

o облікова ставка використовується Національним банком одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші;

o облікова ставка є одним із чинників, що характеризують основні напрями змін грошово-кредитного регулювання;

o облікова ставка має підтримуватися на позитивному реальному рівні щодо рівня інфляції;

o облікова ставка є найнижчою серед процентних ставок, за якими Національний банк може підтримати ліквідність банків.

Визначення рівня та характеру змін облікової ставки Національного банку залежить від тенденцій загального економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, стану грошово-кредитного ринку.

До уваги беруться тенденції розвитку та змін таких показників:

o прогнозний і фактичний рівні інфляції, зміни індексу цін виробників промислової продукції;

o середній рівень інфляції та середня облікова ставка за попередні 12 місяців;

o темпи приросту грошової маси в обігу;

o структура прогнозних і фактично випущених в обіг Національним банком платіжних засобів у відповідному періоді;

o динаміка процентних ставок на міжбанківському ринку кредитних ресурсів, а також за кредитами та депозитами банків.

При визначенні облікової ставки Національний банк враховує й інші фактори, які можуть вплинути на вартість коштів у національній валюті, - інфляційні або девальваційні очікування, процентні ставки рефінансування, які використовуються центральними банками країн, що мають тісні торговельно-економічні зв'язки з Україною, тощо.

Розмір облікової ставки розглядається Комітетом з монетарних питань Національного банку, затверджується рішенням Правління Національного банку та діє до її зміни.

Національний банк здійснює оприлюднення облікової ставки, затвердженої постановою Правління Національного банку, через засоби масової інформації.

10.2.1. Процентна політика НБУ
10.2.2. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України
10.2.3. Операції з депозитним сертифікатом нбу
10.2.4. Операції з державними цінними паперами (ДЦП)
TEMA 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ
11.1. Сутність і значення валютної політики
11.2. Валютне регулювання і валютний контроль НБУ
11.3. Валютне курсоутворення
11.4. Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз
11.5. Офіційні валютні резерви і методи управління ними
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru