Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 10.2.2. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України

Для всіх банків установлюється єдиний норматив обов'язкових резервів (табл. 10.3). Для спеціалізованих банків можуть установлюватися окремі нормативи обов'язкового резервування.

Національний банк може встановлювати для різних видів зобов'язань диференційовані нормативи обов'язкового резервування залежно від:

o строку залучення коштів (короткострокові зобов'язання банку, довгострокові зобов'язання банку);

o виду зобов'язань у розрізі валют (національна, іноземна, у тому числі в банківських металах);

o суб'єктів (юридичні, фізичні особи).

Формування та зберігання банками коштів обов'язкових резервів здійснюється в грошовій одиниці України на кореспондентському рахунку банку в Національному банку або на окремому рахунку в Національному банку.

Таблиця 10.3

нормативи обов'язкового резервування для формування банками обов'язкових резервів

Період дії

Нормативи обов'язкового резервування для формування банками обов'язкових резервів, %

за строковими депозитами не фінансових корпорацій та домашніх господарств

за коштами на поточних рахунках та депозитами на вимогу не фінансових корпорацій та домашніх господарств

за коштами, залученими іншими депозитними корпораціями від інших депозитних корпорацій - нерезидентів та інших фінансових корпорацій-нерезидентів

у національній валюті

в іноземній валюті

у національній валюті

в іноземній валюті

01.10.2004 - 24.12.2004

7

7

8

8

-

25.12.2004 - 31.08.2005

6

6

7

7

-

01.09.2005 - 09.05.2006

6

6

8

8

-

10.05.2006 - 31.07.2006

4

4

6

6

-

01.08.2006 - 30.09. 2006

2

3

3

5

-

01.10.2006 -

04.12.2008

0,5

4

1

5

-

05.12.2008 -

04.01.2009

0

3

0

5

-

05.01.2009 -

31.01.2009

0

4

0

7

-

з 01.02.2009

0

4

0

7

2

Залежно від стану грошово-кредитного ринку і прогнозу його подальшого розвитку Правління Національного банку України приймає окремі рішення щодо:

o звітного періоду резервування;

o нормативів обов'язкового резервування;

o складу зобов'язань банку (об'єкт резервування), щодо яких установлюються нормативи обов'язкового резервування;

o обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку;

o порядку формування та зберігання коштів обов'язкового резервування на окремому рахунку в Національному банку.

Обсяг обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку, установлюється для звітного періоду резервування в процентному відношенні (від 20 до 100 процентів) до суми обов'язкових резервів за попередній звітний період резервування.

Про будь-які зміни в порядку визначення і формування банками обов'язкових резервів Національний банк повідомляє банкам не пізніше ніж за 10 днів до набрання ними чинності.

Порядок визначення та формування обов'язкових резервів

1. До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

2. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку обов'язкових резервів, і залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку за вихідні й святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

3. Сума залишків коштів, що береться для розрахунку обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування, визначається за формулою середньоарифметичної величини

Аналіз дотримання банком нормативів резервування проводиться за формою табл. 10.4.

4. Сума недорезервованих банком коштів за звітний період резервування визначається як від'ємна різниця між середньоарифметичною сумою обов'язкових резервів та розрахованою середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку у відповідному звітному періоді резервування.

Таблиця 10.4

аналіз дотримання банком нормативів обов'язкового резервування коштів

з/п

Показники

Середньоарифметична сума, тис. грн.

1

Сума залучених коштів - усього:

- у національній валюті

- в іноземній валюті

2

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами

3

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку

4

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (середньоарифметична сума обов'язкових резервів за попередній звітний період, помножена на установлений процент)

5

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 4)

6

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками

7

Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування (рядок 3 - рядок 2)

5. Розрахунок середньоарифметичної суми обов'язкових резервів здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку і довідки про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України.

10.2.3. Операції з депозитним сертифікатом нбу
10.2.4. Операції з державними цінними паперами (ДЦП)
TEMA 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ
11.1. Сутність і значення валютної політики
11.2. Валютне регулювання і валютний контроль НБУ
11.3. Валютне курсоутворення
11.4. Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз
11.5. Офіційні валютні резерви і методи управління ними
ЛІТЕРАТУРА
Нормативно - правові акти
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru