Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 10.2.3. Операції з депозитним сертифікатом нбу

Національний банк здійснює операції з власними борговими зобов'язаннями шляхом емісії депозитних сертифікатів за такими строками:

один день (овернайт); до 14 днів; до 365 днів.

Депозитний сертифікат Національного банку - це один з монетарних інструментів, що є борговим цінним папером Національного банку в без-документарній формі (з іменною ідентифікацією власників на підставі реєстру власників системи кількісного обліку СЕРТИФ), який свідчить про розміщення в Національному банку коштів банків та їх право на отримання внесеної суми і процентів після закінчення встановленого строку.

Депозитний сертифікат овернайт - борговий цінний папір Національного банку, який свідчить про розміщення банком коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів строком на один день.

Депозитні сертифікати овернайт розміщуються через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів щоденно.

Депозитні сертифікати строком до 14 днів або до 365 днів розміщуються шляхом проведення кількісного або процентного тендера щочетверга.

Національний банк для всіх банків установлює однакові умови залучення коштів і проводить операції з банками - юридичними особами, які:

o забезпечують своєчасне і в повному обсязі формування обов'язкових резервів;

o забезпечують своєчасне перерахування коштів за результатами попередньо проведених тендерів з розміщення депозитних сертифікатів.

Для окремих випусків депозитних сертифікатів можуть установлюватися додаткові обмеження щодо потенційних власників.

Національний банк за допомогою засобів електронної пошти оголошує про проведення кількісного або процентного тендера з визначенням або загального обсягу залучення коштів від банків, або процентної плати за них, або без визначення таких параметрів.

Розміщення та розрахунки за депозитними сертифікатами здійснюються лише в безготівковій формі в національній валюті України.

Для участі в тендерах з розміщення депозитних сертифікатів банки укладають з Національним банком генеральний договір.

У генеральному договорі про участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів має бути передбачена умова щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів як за ініціативою Національного банку, так і банку.

Депозитні сертифікати мають право обігу на відкритому ринку лише серед банків, а також можуть використовуватися як застава на міжбанківському кредитному ринку та як забезпечення кредитів рефінансування Національного банку.

Національний банк здійснює емісію депозитних сертифікатів у формі записів на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ з використанням технологій, програмно-технологічних засобів та системи захисту інформації Національного банку.

Територіальні управління укладають з банками генеральні договори про участь у тендерах з розміщення депозитних сертифікатів (далі

- генеральний договір) на поточний календарний рік, про що протягом двох робочих днів повідомляють відповідний структурний підрозділ і Центральну розрахункову палату Національного банку.

Відповідний структурний підрозділ повідомляє Операційному управлінню перелік банків, які уклали генеральний договір.

Операційне управління повідомляє банкам, які уклали генеральний договір, номер транзитного рахунку для перерахування коштів.

Банк протягом двох робочих днів після укладення генерального договору повідомляє Операційне управління про рахунок, на який зараховуються кошти від погашення депозитних сертифікатів і процентні доходи.

Умови розміщення, максимальна або мінімальна сума заявки від банку, номінальна вартість депозитного сертифіката, строк, на який розміщується депозитний сертифікат, визначаються залежно від ситуації, що склалася на грошово-кредитному ринку в період оголошення про проведення тендера, та з урахуванням перспектив її розвитку і доводяться до відома банків.

Процентний дохід за депозитним сертифікатом розраховується, виходячи з номінальної вартості депозитного сертифіката, процентної ставки, бази нарахування та строку розміщення депозитного сертифіката, зазначених у повідомленні Національного банку.

Під час визначення строку, на який розміщується депозитний сертифікат, ураховується таке:

o у разі виконання умов розміщення депозитного сертифіката, передбачених у повідомленні, першим днем нарахування процентів уважається наступний день після розміщення депозитного сертифіката, останнім - дата, яка передує даті погашення депозитного сертифіката;

o за умови дострокового погашення депозитного сертифіката першим днем нарахування процентів уважається наступний день після розміщення депозитного сертифіката, останнім - дата, яка передує даті дострокового погашення депозитного сертифіката.

У разі залучення коштів строком на один робочий день (депозити овернайт) розрахунковим періодом для нарахування процентів є період фактичного залучення коштів.

Банки мають перерахувати кошти в день проведення тендера до часу, що зазначений у повідомленні Національного банку.

За умови укладення договору про купівлю депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку банк-покупець повідомляє Операційному управлінню номер рахунку, на який зараховуються кошти від погашення сертифікатів.

Національний банк з метою проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів залежно від його виду надсилає банкам повідомлення щоденно для депозитних сертифікатів строком на один день (овернайт) та щосереди - строком до 14 або до 365 днів.

За умови, що середа оголошується неробочим днем, повідомлення про проведення тендера надається банкам у вівторок того тижня, що передує дню проведення тендера.

Для участі в тендері з розміщення депозитних сертифікатів банк після його оголошення подає відповідному структурному підрозділу за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "Депозитний сертифікат" заявку.

Банки, які бажають придбати депозитні сертифікати, подають Національному банку заявку на участь у тендері до зазначеного в повідомленні часу в день проведення тендера.

Прийняття заявок від банків на участь у тендері, їх розгляд і надсилання банкам повідомлень про результати тендера здійснюються в день проведення тендера.

У разі проведення тендера з оголошенням загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком, без визначення ціни їх залучення банки самостійно пропонують суму та процентну ставку, за якою вони погоджуються вкласти кошти в депозитний сертифікат. Процентна ставка зазначається з точністю до одного десяткового знака після коми.

На підставі заявок, що надійшли від банків, а також ураховуючи оперативний моніторинг процентних ставок на міжбанківському ринку, Національний банк самостійно визначає прийнятну для залучення коштів процентну ставку і здійснює розміщення депозитних сертифікатів у межах оголошеного обсягу на цей тендер, починаючи з найменшої процентної ставки.

Якщо оголошений обсяг залучення коштів менший, ніж сума коштів, зазначених у заявках банків з однаковою процентною ставкою, то розміщення депозитних сертифікатів здійснюється пропорційно між цими банками.

За умови проведення кількісного тендера депозитні сертифікати розміщуються Національним банком серед банків відповідно до черговості поданих заявок до закінчення суми, що пропонується для залучення, виходячи з цілей регулювання грошово-кредитного ринку.

Якщо запропонованих банками на кількісний тендер коштів більше, ніж Національний банк планував залучити, то депозитні сертифікати за оголошеною процентною платою розподіляються пропорційно між усіма учасниками.

Результати тендера повідомляються Операційному і територіальним управлінням та банкам - учасникам тендера.

Банк у день отримання повідомлення про задоволення заявки на придбання депозитних сертифікатів перераховує відповідну суму коштів на транзитний рахунок в Операційному управлінні.

Право власності банку на депозитний сертифікат виникає з часу зарахування оплаченої кількості депозитних сертифікатів на рахунки власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

Підтвердженням права власності на депозитний сертифікат є виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ, яку Національний банк надає власнику депозитного сертифіката.

Операційне управління на підставі повідомлення про результати тендера з розміщення депозитних сертифікатів подає до системи обліку операцій з цінними паперами системи автоматизації банківських операцій реквізити угод з розміщення депозитних сертифікатів.

Облік проведення банками операцій з депозитними сертифікатами на міжбанківському ринку проводиться в системі кількісного обліку СЕРТИФ.

Бухгалтерський облік розміщених депозитних сертифікатів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

Операційне управління здійснює нарахування суми процентних витрат за депозитними сертифікатами відповідно до умов їх емісії не рідше одного разу на місяць.

Погашення депозитних сертифікатів здійснюється Національним банком у безготівковій формі шляхом перерахування на кореспондентський рахунок банку номінальної вартості депозитного сертифіката і процентного доходу за ним на дату погашення відповідно до строків та умов, передбачених для розміщення депозитних сертифікатів.

На початку дня погашення депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ формується і передається Операційному управлінню реєстр власників депозитних сертифікатів, який містить такі реквізити:

o код банку-власника;

o номер рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ;

o коди випуску депозитних сертифікатів;

o кількість депозитних сертифікатів;

o номінальну вартість депозитних сертифікатів та процентів за ними. Якщо дата погашення депозитних сертифікатів припадає на неробочий день, то операції здійснюються наступного робочого дня.

У день погашення депозитних сертифікатів відповідно до реєстру їх власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ перереєстрація прав власності, блокування та розблокування депозитних сертифікатів не проводяться.

У разі суттєвої зміни ситуації на грошово-кредитному ринку посадова особа, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність підрозділів, що пов'язана з регулюванням грошово-кредитного ринку, може приймати рішення про дострокове погашення депозитних сертифікатів. Національний банк інформує про це банки - власників депозитних сертифікатів.

За умови дострокового погашення депозитного сертифіката за ініціативою банку останній має не менше ніж за два робочих дні письмово повідомити про це Національний банк.

У разі дострокового погашення депозитного сертифіката за ініціативою банку Національний банк сплачує банку процентний дохід, виходячи з розрахунку 20 процентів від розміру процентної ставки за депозитним сертифікатом Національного банку.

Операційне управління здійснює сплату суми процентного доходу власникам депозитних сертифікатів одночасно з погашенням депозитних сертифікатів на підставі реєстру власників депозитних сертифікатів.

10.2.4. Операції з державними цінними паперами (ДЦП)
TEMA 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ
11.1. Сутність і значення валютної політики
11.2. Валютне регулювання і валютний контроль НБУ
11.3. Валютне курсоутворення
11.4. Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз
11.5. Офіційні валютні резерви і методи управління ними
ЛІТЕРАТУРА
Нормативно - правові акти
Підручники і навчальні посібники
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru