Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Передмова

Рубіж XX—XXI століть — межа тисячоліть, яка розділяє епоху складного, суперечливого розвитку світової економіки XX століття, що позначена руйнівними економічними кризами й одночасно прогресивними тенденціями розвитку, і прийдешню добу глибокої трансформації сучасної системи міжнародних економічних відносин, цілковито нових принципів господарювання, яких вимагає нове тисячоліття. Світова економічна система вперше в історії перетворюється на єдиний організм, де кожна національна складова має свою функціональну специфіку, але всі вони нерозривно пов'язані між собою.

Не стоїть осторонь цих процесів і наша країна. Україна переживає нині складний період комплексних структурних перетворень, фінансово-економічного оздоровлення всього національно-господарського комплексу, вибору власних шляхів стабілізації і формування сприятливого ґрунту для функціонування та співпраці міжнародних бізнес-структур, інституцій, установ. Та попри всі труднощі трансформаційного періоду можна з цілковитою певністю стверджувати: наша країна має всі необхідні передумови для поступового інтегрування у світове господарство.

Стрижневою проблемою вітчизняної економічної науки є нині концептуальна розробка цивілізаційної моделі, в рамках якої еволюціонуватиме українська економіка у XXI столітті.

Вступаючи в нове тисячоліття, ми осмислюємо своє місце у світі, усвідомлюємо себе частиною світової цивілізації. Тому видання присвяченої 10-й річниці незалежності України книги "Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть" є надзвичайно своєчасною і знаменною подією.

Ця колективна праця становить першу в Україні спробу всебічного, структурованого. науково обґрунтованого розкриття проблематики сучасних трансформаційних процесів в українській економіці, її інтегрування у світовий економічний простір. У роботі аналізуються стан та перспективи модернізації української економіки в умовах глобалізації, дано оцінку природно-ресурсного потенціалу економічного зростання. З урахуванням змін у світовій економіці розглядається нова модель економічного розвитку України. Книга містить ґрунтовний аналіз передумов, механізмів та економічних векторів участі України в міжнародних ринках, зокрема висвітлюється її місце на світовому ринку товарів і послуг, ринку технологій, робочої сили; участь у міжнародних інвестиційних процесах; шляхи реалізації потуги експортного потенціалу України.

Заслуговує на увагу дослідження векторів економічного співробітництва України з окремими країнами та економічними угрупованнями і урахуванням вигід геостратегічного становища нашої держави.

Науковий та практичний інтерес становить розгляд питань функціонування валютно-грошової системи України, основних напрямів її взаємодії зі світовими фінансовими ринками, місця і ролі в сучасному світовому фінансовому середовищі, реалій та перспектив валютної інтеграції в умовах фінансової глобалізації, механізмів співпраці України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.

В цілому видання не лише значно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує основу для подальшого поглибленого вивчення складних процесів сучасної світової економіки, а й заповнює прогалину в комплексному науковому дослідженні сучасних форм і механізмів взаємодії економіки України та світового господарства.

Книга інформативно насичена, написана вільно й цікаво. Вона буде корисною як економістам-практикам, так і теоретикам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, фахівцям із зовнішньоекономічних проблем. Безсумнівно, ця праця засвідчує вагомий інтелектуальний потенціал вітчизняної економічної науки.

З найкращими побажаннями

В. А. Ющенко


Вступ
Авторський колектив
1. Українська економіка: стан і перспективи
Глава 1. Ринкова трансформація в Україні: здобутки, труднощі, уроки
Специфіка сучасних трансформаційних процесів
Інтернаціоналізація трансформаційних процесів XX ст. та політика економічного розвитку
Перехід від усуспільнених форм нагромадження капіталу до індивідуалізованих
Глава 2. Нова модель економічного розвитку України (у контексті глобалізації)
Чому потрібна зміна економічної ідеологи?
У контексті глобальної стратифікації країн
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru