Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - Розгортання комерційного виробництва товару

Сутність ризику: не сприйняття товару ринком; затримки з розгортанням комерційного виробництва чи неможливість його розгортання.

Можливі наслідки: недоодержання прибутку чи банкрутство підприємства.

Чинники ризику: різка зміна економічної і (чи) суспільно-політичної ситуації, зміна податкового і митного законодавств і т, д., що відбулися перед (чи) в ході розгортання комерційного виробництва; поява нових товарів, що задовольняють ті самі потреби, що й товари аналізованого підприємства; неправильно визначений час початку розгортання комерційного виробництва; неефективна реклама і недостатні зусилля по просуванню товару; завищена ціна; дії конкурентів; невирішені виробничі проблеми; помилки, допущені на попередніх етапах.

Отже, виділено комплекс елементарних ризиків (ризики окремих етапів) та основні їх чинники.

Оскільки, аналіз ризику ведеться на момент початку розроблення нового товару (тобто в умовах неповної визначеності), то провести його кількісну оцінку можна тільки у вигляді ймовірнісних прогнозів. Кожний з елементарних ризиків на етапах розроблення нового товару подають у вигляді структури, яка поєднує чинники ризику (атрибути структури) і можливі наслідки впливу їх різних комбінацій.

Підхід до побудови такої структури з метою прогнозування ризику й оцінки можливих наслідків його прояву розглянемо на прикладі одного з виділених вище етапів процесу розробки і виведення на ринок нового товару "Розроблення конструкторського задуму товару".

Створення структури починається з виявлення чинників ризику, які використовуються для складання прогнозів (у нашому випадку чинники ризику вже виділено вище), і виявлення можливих негативних наслідків впливу різноманітних комбінацій чинників ризику на результати робіт. Кожний чинник ризику впливає на збільшення чи зменшення ймовірності настання негативного наслідку (залежно від конкретної ситуації). Імовірності можливого впливу конкретних чинників ризику на результат є різні.

Імовірність настання негативного результату, яка враховує вплив усього комплексу виділених чинників ризику (незалежних свідчень), визначаємо за методом Байєса. Згідно з ним, ступінь невизначеності кожної події оцінюється імовірністю (0-1). Вихідними даними для застосування методу Байєса можуть бути не тільки імовірності, а й коефіцієнти впевненості, на підставі яких можна обчислити імовірності.

За методом Байєса можна визначати відносну правдоподібність висновків (у даному випадку висновків про можливий негативний результат розробки і виведення нового товару на ринок) залежно від наявності чи відсутності свідчень (чинників ризику):

де Р (Е/Н) - апостеріорна імовірність висновку Н за наявності свідчення Е (тобто ймовірність висновку Я за умови, що відомий факт існування Е)

Р(Н) - апріорна ймовірність висновку Я за відсутності будь-яких додаткових свідчень; Р(Е) - імовірність свідчення Е

Р (Е/Н) - імовірність того, що свідчення Е має місце, якщо істинний висновок Я;

Р (Е/неН) - імовірність того, що свідчення Е має місце, якщо висновок Я хибний.

Згідно з формулою (3.1), отримання нових свідчень дозволяє збільшити чи зменшити ймовірність висновку.

Також необхідно розрахувати можливі втрати у разі несприятливого завершення робіт етапу, що аналізується. Оскільки розглянуті вище ситуації ризику незалежні і можуть настати одночасно, то сумарний ризик любого етапу робіт Л, (У = 1,2,3,т) необхідно розраховувати за формулою:

де В, - очікуване значення можливих втрат (збитку) у випадку настання і-ої небажаної події;

Р (Н/Е), - загальна ймовірність настання /-ої несприятливої події, що визначена з урахуванням впливу комплексу чинників ризику.

Аналогічний аналіз та розрахунок можливих втрат проводиться для кожного з етапів проекту з розробки товару і його виведення на ринок.

Ризик (очікуване значення можливих втрат) усього проекту в цілому визначають за формулою:

де Л, - ризи к г-го етапу робіт із загальної їх кількості п.

Розглянутий підхід дозволяє прогнозувати і кількісно оцінювати ризик розроблення нового товару і його виведення на ринок з урахуванням впливу всього комплексу чинників в умовах неповної визначеності, а також відстежувати вплив кожного окремого чинника ризику на кожному з етапів робіт. Результати поетапного аналізу дають можливість обгрунтовано розробляти комплекс заходів щодо зниження ризику, підвищуючи тим самим шанси на успіх проекту в цілому.

Цей підхід також може бути використаний при розробці експертних систем, які призначені для прогнозування й економічного оцінювання наслідків розробки нових товарів і виведення їх на ринок.

3.3. Визначення якості товарів та послуг
Розділ 4. Управління якістю товарів та послуг
4.1. Визначення рівня якості продукції
4.2. Маркетингове забезпечення та вимоги стандартів і сертифікатів до якості продукції
4.3. Державна стандартизація в Україні та міжнародна стандартизація
Розділ 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту
5.1. Оцінка перспектив нової продукції
5.2. Концептуальна оцінка нового продукту
5.3. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності
1. Система показників оцінки економічної ефективності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru