Політична економія - Ніколенко Ю.В. - § 6. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

В умовах поширення моделей соціально орієнтованої економіки необхідне забезпечення послідовності державної політики щодо сприяння продуктивній зайнятості та мінімізації безробіття. Пріоритетного значення в сучасних умовах набувають заходи активної політики зайнятості як політики держави, спрямованої на сприяння повній, продуктивній та вільно вибраній зайнятості з метою стимулювання економічного зростання й розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та ліквідації безробіття.

Застосування заходів активної політики зайнятості в умовах трансформаційних ринкових змін спрямовується на досягнення таких цілей:

o перепідготовку вивільнених працівників, працевлаштування яких за спеціальністю ускладнено структурним безробіттям; професійну освіту тривало незайнятих безробітних з метою забезпечення підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці;

o створення нових та перепрофілювання існуючих робочих місць у ринковому секторі економіки, що, відповідно, забезпечує реструктуризацію зайнятості, сприяння розвитку малого бізнесу та самозайнятості;

o організацію громадських робіт з метою забезпечення тимчасового працевлаштування незайнятого населення, запобігання маргіналізації та професійної деградації тривало безробітних, матеріальної підтримки соціально незахищених верств населення;

o сприяння зайнятості неконкурентоспроможних і соціально незахищених верств населення за рахунок забезпечення професійної підготовки та перепідготовки.

Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і спрямована, насамперед, на надання соціальних послуг населенню. Джерела фінансування та напрями використання фінансових ресурсів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття наведені на рис. 19.6.

За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття фінансуються витрати на виплату допомоги у разі безробіття, організацію професійного навчання вивільнених працівників і безробітних, сприяння їх працевлаштуванню, надання профорієнтаційних послуг, на організацію додаткових робочих місць, утримання працівників державної служби зайнятості та інші витрати, безпосередньо пов'язані із забезпеченням соціального захисту прав громадян на працю.

фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: джерела фінансування та напрями використання

Пріоритетні напрями реалізації активної політики зайнятості можуть бути проаналізовані на основі динаміки аналізу структури видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (таблиця 19.4).

Таблиця 19.4

Використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

у 2004-2006рр.

(на кінець року)

2004

2006

2006/ 2000

млн грн

млн грн

%

Видатки, всього,

у тому числі за статтями витрат

2 385,3

2959,6

124,08

Виплата допомоги у зв'язку з безробіттям, матеріальна допомога, допомога на поховання

1 151,3

1544,95

134,19

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних

90,4

103,45

114,4

Організація громадських робіт

41,2

66,07

160,36

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

39,1

56,36

144,14

Надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць

150,2

258,4

172,04

Інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням

126,7

108,11

85,33

Відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію

95,7

234,04

244,56

Послуги банків

5,9

2,99

50,68

Утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції та її робочих органів, ІПК, управління Фондом

283,0

471,68

166,67

Розвиток матеріальної та інформаційної бази

401,8

91,96

22,89

Резерв Фонду

21,59

215,9

Необхідно відзначити, що в структурі видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття превалюють витрати на виплату допомоги у зв'язку з безробіттям, матеріальну допомогу, частка яких, незважаючи на незначне зниження, продовжує утримуватися на рівні 52,2% від загальної суми фактичних видатків.

Разом з тим спостерігається збільшення частки витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції та її робочих органів, Інституту підвищення кваліфікації - з 11,86% у 2004 р. до 15,94% у 2006 р. Натомість, фінансування заходів активної політики зайнятості не відзначається значними обсягами, що свідчить про домінування витратного підходу до використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Водночас серед пріоритетних напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності незайнятого населення виділяється професійне навчання незайнятого населення, яке спрямоване на підвищення рівня конкурентоспроможності незайнятих осіб, полегшення їх адаптованості до ринкових змін. Частка витрат на реалізацію цього напряму активної політики зайнятості у 2006 р. становила лише 3,5% від загальної суми видатків Фонду, що свідчить про недооцінку важливості цього напряму діяльності. Професійне навчання незайнятого населення повинне враховувати не тільки особисті інтереси, здібності, рівень отриманих знань, умінь і досвід попередньої роботи незайнятих громадян, але й кон'юнктурні зміни попиту на ринку праці. Це дозволить забезпечити більш прийнятні можливості їх працевлаштування після закінчення терміну професійного навчання, організованого за сприянням служби зайнятості.

Утримання орієнтації Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, насамперед, на переважне фінансування витрат на виплату допомоги у зв'язку з безробіттям і матеріальної допомоги, не сприяє суттєвому покращанню ситуації на ринку праці. Необхідно стимулювати попит на робочу силу, що потребує розробки та впровадження заходів державної політики.

§ 7. ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ
Глава 20 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§ 1. ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАР ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
Сутність світового господарства
Основні етапи розвитку світового господарства
Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці
Транснаціональні корпорації
Економічна інтеграція
§2. ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Сутність світової торгівлі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru