Політична економія - Федоренко В.Г. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

Аграрні відносини - економічні відносини, які виникають у процесі сільськогосподарського виробництва щодо володіння і використання землі як головного засобу виробництва.

Активи - економічні ресурси підприємства у формі основного та обігового капіталу, нематеріальних активів, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання доходу. На практиці розміри активів підприємства визначаються загальною сумою активу балансу на певну дату.

Акциз (акцизний збір) - один із видів непрямого податку переважно на товари масового вжитку (парфуми, цигарки, алкогольні напої, автомобілі, холодильники тощо), який включається у ціну товару і сплачується за рахунок

покупців.

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки власним майном. Статутний капітал утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій цього товариства. Він визначає мінімальний розмір майна акціонерного товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Акціонерні товариства можуть бути відкритими (акції купуються і продаються вільно) або закритими (акції розподіляються серед обмеженого кола осіб і не можуть купуватися та продаватися вільно на фондовій біржі).

Акція - цінний папір без визначеного терміну обігу, що засвідчує вкладення певного паю в статутний фонд акціонерного товариства. Дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в управлінні акціонерним товариством та у розподілі майна у разі його ліквідації. Розрізняють акції іменні та на пред'явника, привілейовані та прості.

Амортизаційні відрахування - відрахування частини вартості фондів з метою відшкодування їх зношування.

Амортизація - процес поступового перенесення вартості основних фондів і нематеріальних активів на новостворену продукцію з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

Антиінфляційна політика - сукупність заходів держави, спрямованих на запобігання або стримування інфляції.

Аукціон - спосіб продажу конкретних товарів з публічних торгів у заздалегідь визначеним час та у визначеному місці покупцеві, який запропонував найвищу ціну.

Б

База оподаткування - показник, який визначається для обчислення податку.

Баланс доходів і витрат - це форма річного фінансового плану підприємства, яка складається з двох частин: перша - доходи та надходження грошових коштів; друга - витрати та відрахування грошових коштів.

Банк - кредитно-фінансова установа, яка мобілізує вільні грошові кошти, надає їх у позику, здійснює розрахунки між економічними суб'єктами.

Банківський відсоток - відсоток, установлений як плата за здійснювані банком операції.

Банкноти - грошові знаки різного номіналу, які випускаються в обіг центральним емісійним банком.

Банкрутство - встановлена в судовому порядку фінансова неплатоспроможність певної юридичної чи фізичної особи, тобто її неспроможність здійснювати розрахунки за своїми борговими зобов'язаннями. Процедури, пов'язані з банкрутством, регулюються Законом України "Про банкрутство" від 14.05.92.

Бартер (товарний обмін) господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари та послуги на безгрошовій основі, включно будь-якими видами заліку та погашення взаємної заборгованості.

Бізнес-план - основний внутрішній плановий документ підприємства, що містить усі основні планові показники його господарської діяльності або основні характеристики окремого інвестиційного проекту. Бізнес-план має на меті переконати інвестора в ефективності передбачуваних інвестицій.

Біржа - простий, але найефективніший інструмент оперативного реагування на зміни попиту споживачів; особливий регулярно функціонуючий ринок, на якому через посередників здійснюється оптова торгівля товарами, цінними паперами, валютою. Біржа - загальноекономічна категорія, надбання цивілізації у процесі розвитку товарно-грошових відносин.

Біржа валютна - особливий ринок, на якому здійснюються операції купівлі-продажу іноземних валют, зливків та виробів із благородних металів, відбувається котирування валют.

Біржа праці - установа ринкової економіки, яка регулярно здійснює посередницьку місію між найманими працівниками та роботодавцями у процесі купівлі-продажу робочої сили.

Біржа товарна - особливий ринок, на якому купуються і продаються великі партії якісно однорідних взаємозамінних товарів без їх фактичного пред'явлення, але за встановленими стандартами і зразками та з подальшою доставкою.

Біржа фондова - установа, яка зосереджує попит та пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства країни, статуту і правил.

Біржовий товар - товар, у реалізації якого на посередницькій діяльності спеціалізується товарна біржа.

Біржові операції: за готівку - обидва контрагенти домовляються при укладенні угоди про негайне виконання взятих зобов'язань; строкові угоди - термін виконання угод відкладається на визначений строк або з поставкою за повідомленням, операції на різницю угоди, розраховані на отримання додаткового доходу при зміні курсів чи цін; угоди з преміями - строкові угоди, в яких одному контрагенту за відповідну плату, що називається премією, надається право відмовитися від договору або його частини.

Біржова ціна - ціна на товари і послуги, реалізовані в порядку біржової торгівлі, що формується на основі співвідношення попиту і пропозиції.

Біржовий курс - ціна, за якою різні об'єкти інвестування (цінні папери, об'єкти нерухомості, коштовні метали та ін.) продаються (купуються) на відповідній біржі.

Брокер - фірма або окрема особа, пов'язана з фірмою. Купує і продає товари, цінні папери за дорученням та за рахунок клієнта, не стаючи їх власником. Одержує за це певну плату - брокерські комісійні.

Бюджет - план утворення, розподілу і використання фінансових ресурсів для фінансового забезпечення виконання функцій, які здійснюються відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування протягом бюджетного року. Це правовий документ, згідно з яким відповідні органи мобілізують фінансові ресурси та здійснюють свої видатки.

Бюджетний дефіцит - сума, на яку в бюджетному році видатки бюджету перевищують його доходи.

В

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, створених усіма виробниками (незалежно від їхнього громадянства) не території країни за рік.

Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку на прибуток від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і

Валовий дохід підприємства - вартість новоствореного продукту в грошовому вираженні. (Це класичне визначення валового доходу). Це фонд оплати праці й чистий дохід підприємства.

Валовий національний продукт (ВНП) - сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених національними виробниками (яку вітчизняній економіці, так і за кордоном) протягом календарного року.

Валовий прибуток - прибуток (збиток) підприємства, що визначається вирахуванням з доходу (виторгу) від реалізації продукції податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань, собівартості реалізованої продукції.

Валові витрати - витрати, здійснені платником податку на прибуток протягом звітного податкового періоду, які виключаються із суми скоригованого валового доходу для обчислення суми оподатковуваного прибутку. Тобто, це сума постійних та змінних витрат підприємства.

Валюта - грошова одиниця, що використовується у функції світових грошей. Це платіжний засіб, грошові чеки певної держави; міжнародні грошові одиниці (евро).

Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

Валютний ринок - система економічних відносин щодо купівлі-продажу іноземних валют за ринковим курсом, який складається на основі попиту і пропозиції.

Вартість - уречевлена в товарах праця; виражає відносини між товаровиробниками щодо затрат їхньої праці на виробництво продуктів, котрими вони обмінюються як товарами.

Вартість додаткова - вартість, створена працівником понад вартість його робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва.

Вартість товару "робоча сила" - сума вартості матеріальних і духовних благ, які необхідні для нормального відтворення робочої сили і робітника як особистості, а також утримання його сім'ї.

Векселі казначейські - вид державних цінних паперів, які випускаються для покриття видатків Державного бюджету.

Векселі приватні - вид цінних паперів, що емітуються корпораціями, комерційними банками, фінансовими групами і не мають спеціального забезпечення.

Вексель - письмове безумовне грошове зобов'язання, боргова розписка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми грошей від особи, яка видала вексель, у відповідний термін.

Величина вартості товару - суспільно необхідні затрати праці на внробництво товару.

Виробнича інфраструктура - комплекс галузей, які обслуговують основне виробництво.

Використання прибутку - спрямування прибутку підприємства на сплату податків, створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду, фінансування витрату процесі фінансово-господарської діяльності.

Виплата дивідендів - використання прибутку для виплати доходів власникам акцій, корпоративних прав.

Виробничий кооператив - добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між його членами відповідно до їхньої участі у діяльності певного кооперативу.

Виторг від реалізованої продукції - грошові витрати, що виникають у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства і пов'язані з придбанням матеріальних ресурсів, виплатою заробітної плати, ремонтом основних фондів, відрахуваннями в бюджет, утриманням житлово-комунального господарства тощо. Вони поділяються на три групи: на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг); на розширене відтворення основних та обігових фондів; на соціально-культурні заходи.

Витрати постійні - витрати матеріальних і трудових ресурсів на виробництво продукції (робіт, послуг), що не залежать від обсягу виробництва, а зумовлені тільки структурою та організацією управління виробництвом. Охоплюють витрати на утримання управлінського персоналу, допоміжних служб підприємства, служби маркетингу, торговельної мережі, а також на рекламу.

Витрати змінні (прямі) - витрати матеріальних і трудових ресурсів (оплата праці основних працівників) на виробництво продукції (робіт, послуг), що змінюються пропорційно до обсягу виробництва. Здебільшого нормуються на одиницю продукції. Вимірюються як у натуральних, так і у вартісних одиницях.

Відрядна оплата - передбачає залежність заробітку від кваліфікації працівника та кількості виготовленої продукції, кількості трудових операцій.

Відсоток - частина чистого продукту, створеного у виробництві і вираженого у грошах, яка сплачується власникові облігації за тимчасове користування коштами.

Відтворення - постійне відновлення, безперервне повторення процесу виробництва. Розрізняють просте відтворення, якщо обсяг економічного виробництва у кожному наступному циклі не змінюється, та розширене відтворення, коли масштаби економічного виробництва збільшуються, тобто коли відбувається кількісне та якісне зростання у кожному наступному періоді.

Відтворення валового національного продукту — відновлення всіх його складових, зростання за обсягом, поліпшення структури та якості.

Відтворення виробничих відносин - охоплює відносини економічної власності на засоби виробництва, становище соціальних груп, трудових колективів, окремих працівників, організаційно-економічні зв'язки. На сучасному етапі відтворення виробничих відносин веде до розвитку ринкових відносин на основі різноманітних форм власності (індивідуальної, приватної, акціонерної, державної, кооперативної, змішаної), їх рівноправності.

Відтворення природних ресурсів - відновлення природних умов економічного зростання - родючості землі, лісових ресурсів, рибних запасів тощо, якісне поліпшення навколишнього середовища.

Відтворення робочої сили - безперервне відновлення та збереження працездатності працівників, зайнятих у національній економіці, збільшення їх чисельності; постійне відновлення і підвищення трудової кваліфікації працівників, зростання їхнього загальноосвітнього і професійного рівня.

Відтворювальна структура капітальних вкладень - співвідношення в загальному обсязі капітальних вкладень витрат на нове будівництво і реконструкцію основних фондів.

Вільна ціна - відпускна ціна, що встановлюється виробником на договірній основі, чи роздрібна ціна, що визначається торгівцями самостійно.

Власний капітал - власні джерела фінансування підприємства, які без зазначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), а також дарчий капітал.

Власність-економічні відносини, що виникають між людьми щодо привласнення матеріальних і духовних благ. Охоплює такі групи відносин: 1) відносини щодо привласнення умов виробництва і його результатів; 2) відносини господарського використання майна; 3) економічні форми реалізації відносин власності.

Власність державна - форма власності, за якої володарем засобів виробництва і його результатів виступає держава.

Власність кооперативна - колективна власність кооперативів, їхніх об'єднань, що виникає на основі добровільного усуспільнення їх членами всіх або частини належних їм засобів виробництва, а також грошових внесків (паїв) з подальшим її розвитком за рахунок внутрішніх нагромаджень.

Власність приватна - економічні відносини, за яких окремі особи ставляться до умов і результатів виробництва як до своїх.

Власність суспільства - система економічних відносин, що характеризується спільним привласненням засобів виробництва і виробленого продукту.

Внутрішньогалузева конкуренція - суперництво між виробниками однакової або взаємозамінної продукції.

Г

Галузь народного господарства - сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності.

Гіперінфляція - надвисока і вкрай небезпечна інфляція, що сягає трицифрового й більше числа, а її наслідки важко непередбачувані.

Глобалізація - планетарний, всеохоплюючий процес трансформації, функціонування та розвитку світового господарства у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-технологічних, фінансово-економічних,

суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв'язків і взаємозалежностей.

Гроші - особливий товар, що має властивість обмінюватися на будь-який

інший товар і є загальним еквівалентом вартості.

Гроші кредитні ~ грошові знаки, що виникають на основі кредиту і виконують функції засобу обігу та засобу платежу.

Гроші паперові - грошові знаки, замінники повноцінних грошей, які є знаками вартості.

Грошова реформа - повна або часткова зміна грошової системи, що виражається в заміні одних грошових знаків на інші. Скорочення грошової маси в обігу може мати тимчасовий характер, якщо не здійснити радикальні економічні реформи, не припинити гонку озброєнь, не усунути дефіцит державного бюджету, не зруйнувати затратний механізм господарювання та не ліквідувати безгосподарність.

Грошова система - форма організації грошового обігу, що встановлюється державними законами або рішеннями міжнародних органів.

Грошовий обіг - безперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу обігу і платежу.

Грошовий ринок - сукупність грошових інститутів, що спрямовують потоки грошових коштів від власників (продавців) до позичальників (покупців). Об'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку є короткострокові боргові зобов'язання.

Грошові фонди - та частина грошових коштів підприємства, що утворилася за формування фінансових ресурсів, яка має цільове призначення. До грошових фондів належать статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, а також фонди, створені внаслідок розподілу прибутку підприємства.

Гудвіл - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів та послуг, нових технологій. Вартість гудвілу не враховується у визначенні валових витрат підприємства.

Д

Девальвація - зниження в законодавчому порядку офіційного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць.

Демпінг товарний - продаж товарів на зовнішніх ринках за нижчими, ніж на внутрішньому ринку, цінами.

Деномінація акцій - зменшення номінальної вартості акцій акціонерного товариства, яке здійснюється з метою приведення у відповідність номінальної вартості випущених в обіг акцій з величиною статутного фонду в разі його зменшення.

Депозит - грошові або інші види активів, розміщені на збереження у фінансово-кредитних закладів.

Депозитарій - заклад, що бере на зберігання гроші, документи, цінні папери та інші цінності.

Державна позика - форма державного кредиту, коли держава виступає в ролі боржника (позичальника). Заборгованість за державні позики зараховують до суми державного боргу країни.

Державне регулювання економіки - в умовах ринкової економіки - це система заходів законодавчого і контрольного характеру, здійснюваних уповноваженими державними установами і суспільними організаціями з метою стабілізації і пристосування діючої соціально-економічної системи до умов, що виникають.

Державне страхування — економічні відносини, які виникають між державою, підприємствами, організаціями і громадянами у процесі формування й розподілу страхового фонду для відшкодування втрат і надання матеріальної допомоги.

Державний бюджет - сукупність грошових відносин між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, щодо формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій. Це основний фінансовий план держави, грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків на відповідний рік.

Державний кредит - залучення державою тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів державної влади для використання їх на фінансування державних витрат.

Державні інвестиції - інвестиції, що здійснюються державними та місцевими органами влади (управління) за рахунок бюджетних коштів, позабюджетних фондів, залучених грошових коштів, а також державними підприємствами та закладами за рахунок власних і залучених коштів.

Дефляція - протилежний до інфляції процес зменшення кількості паперових грошей в обігу шляхом вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, здійснений з метою зниження темпів інфляції.

Дивіденди - частина чистого прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється серед акціонерів пропорційно до їх вкладеного капіталу. Дохід, що виплачується власнику акції.

Дизажіо - відхилення ринкового курсу валюти чи цінних паперів від їх номінальної вартості у бік зменшення.

Дилер - посередник на фондовій біржі, що купує або продає цінні папери від свого імені та за власні кошти.

Дисконт - різниця між загальною (номінальною) вартістю цінного паперу і його ринковою ціною.

Дисконтна політика - форма валютної політики, спрямована на регулювання валютного курсу, руху капіталів і платіжного балансу шляхом зміни відсоткових ставок за кредит.

Дисконтна ставка - ставка відсотка, за якою майбутня вартість грошей зводиться до їх реальної вартості, тобто за якою здійснюється процес дисконтування.

Дисконтування - метод зведення майбутньої вартості грошей до їх вартості в поточному періоді (до реальної вартості грошей).

Додатковий продукт - вартість, створювана безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту.

Досконала (чиста) конкуренція — умови ринку, на якому існує безліч покупців і продавців, однорідність продукції, що продається, ґрунтовне знання агентами господарської діяльності її характеристик, вільний доступ фірм на ринок.

Дотація - фінансова допомога держави за рахунок коштів бюджету для покриття видатків, які перевищують доходи.

Е

Економічна категорія - узагальнююче поняття, яке виражає істотні сторони економічних явищ і процесів, відображає глибинні процеси економічного розвитку.

Економічна оцінка землі - визначення цінності землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність їх використання та дохідність з одиниці площі.

Економічна політика - система економічних цілей і заходів, спрямованих на вирішення довготермінових (стратегічних) та поточних економічних і соціальних завдань, засобів та способів їх досягнення, з огляду на зміст об'єктивних процесів і тенденцій, що існують в національному і світовому господарстві, та з урахуванням законних інтересів суб'єктів господарювання. Основними напрямами економічної політики, що визначаються державою є: структурно-галузева, інвестиційна, інституційних перетворень, цінова, антимонопольно-конкурентна, бюджетна, податкова, грошово-кредитна, валютна, зовнішньоекономічна політика.

Економічна теорія - наука, що досліджує економічні відносини у процесі діалектичної взаємодії з розвитком продуктивних сил в усіх сферах суспільного відтворення, а також вивчає об'єктивні закони розвитку економічних систем.

Економічний закон - стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв'язок і взаємозалежність явищ і процесів економічного життя. Економічні закони - закони відносин людей щодо виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ у суспільстві.

Екстенсивний тип відтворення - зростання виробництва на незмінній технічній основі за рахунок залучення додаткових економічних ресурсів - трудових, матеріальних і фінансових.

Еластичність попиту - ступінь відносної зміни попиту на певну продукцію під впливом відносної зміни ринкової ціни на неї.

Еластичність пропозиції - ступінь відносної зміни пропозиції на певну продукцію під впливом відносної зміни ціни на неї.

Емісія - виготовлення і випускання в обіг банківських і казначейських квитків, паперових грошей і цінних паперів.

Емісійний дохід - сума перевищення доходів, отриманих від емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав), тобто різниця між курсом емісії і номінальним курсом акцій. Емісійний дохід є одним із джерел формування додаткового капіталу підприємства.

Емітент - юридична або фізична особа, яка випускає цінні папери й зобов'язується суворо виконувати обов'язки, що впливають з умов їх випуску (дивіденд, відсоток).

Є

Євро - єдина європейська валюта, введена у країнах Європейського Союзу з 1 січня 1999 року.

Ж

Життєвий цикл компанії (фірми) - загальний період часу від початку діяльності компанії (фірми) до природного припинення її існування або відродження на новій основі (з новим складом власників і керівного персоналу, з принципово новою продукцією, технологією та ін.). У теорії життєвого циклу компанії (фірми) розрізняють, як правило, шість основних стадій: "народження", "дитинство", "юність", "рання зрілість", "остаточна зрілість", "старіння". Визначення стадії життєвого циклу компанії (фірми) необхідне для оцінювання її інвестиційної привабливості чи інвестиційних якостей цінних паперів (акцій), що емітуються.

З

Загальні організаційно-економічні відносини - сукупність форм і методів господарювання, що характерні для всіх галузей народного господарства, тобто для економіки в цілому.

Запаси - матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх подальшого використання.

Заробітна плата - об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг вираженої у грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно до підвищення ефективності праці трудящих. Це не дохід, а витрати підприємства на відтворення трудових ресурсів на суспільно необхідному рівні.

Заробітна плата погодинна - зарплата, що залежить від кваліфікації робітника і фактично відпрацьованого часу.

Засоби виробництва - предмети і засоби праці.

Збори (загальнодержавні й місцеві) - цільові відрахування, передбачені чинним законодавством, які здійснюють суб'єкти господарювання у процесі своєї діяльності з метою формування цільових фондів для забезпечення фінансування відповідних витрат.

Зворотний лізинг - господарська операція, яка передбачає продаж основних фондів з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів в оперативний або фінансовий лізинг.

Земельна рента - економічні відносини, пов'язані з формами власності на землю та її використанням. Тобто, вона являє собою економічну форму, в якій реалізується право власності на землю. В ринковій економіці земельна рента може виступати у формі диференціальної, абсолютної та монопольної.

Зношення основного капіталу - утрата вартості засобів праці у процесі експлуатації. У процесі кругообігу основний капітал зазнає фізичного (матеріального) та морального зношування.

І

Іменний цінний папір - цінний папір, зареєстрований у книгах компанії на

ім'я власника. Може бути проданий іншій особі тільки з письмового дозволу власника (передатного запису на сертифікаті).

Інвестиції-усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиції з фіксованим доходом - вкладення капіталу в об'єкти інвестування з попередньо передбаченою фіксованою ставкою дохідності. До таких об'єктів інвестування належать купонні облігації, ощадні сертифікати, привілейовані акції.

Інвестиційна декларація — складова статуту інвестиційного фонду, в якій визначено основні напрями й обмеження його діяльності, порядок випуску, продажу та викупу інвестиційних сертифікатів, а також інші питання діяльності фонду.

Інвестиційний ринок - сукупність інвестиційних відносин між продавцями й покупцями інвестиційних товарів і послуг, а також об'єктів інвестування в усіх його формах.

Інвестори - юридичні та фізичні особи, що купують акції, самостійно здійснюють інвестиційну діяльність.

Інноваційні інвестиції - одна з форм інвестування, що здійснюється з метою, впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво та соціальну сферу.

Іноземні інвестиції - усі види цінностей, які вкладаються в об'єкти інвестиційної діяльності на території тієї чи іншої країни. Порядок здійснення іноземних інвестицій на території України регулюється Законом України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96.

Інтенсивний тип відтворення — зростання економічного виробництва за рахунок підвищення його ефективності на базі використання досягнень науково-технічного прогресу.

Інтенсивність праці - наповненість, насиченість одиниці робочого часу працею.

Інтернаціоналізація виробництва - розвиток міжнародних економічних зв'язків і відносин між суб'єктами підприємницької діяльності у процесі переростання продуктивними силами меж національної економіки і формування інтернаціонального процесу безпосереднбого виробництва.

Інтернаціоналізація господарського життя - об'єктивний процес виникнення та розвитку зв'язків між національними господарствами різних країн, що охоплює всі сфери суспільного відтворення. Вона проявляється як процес інтернаціоналізації продуктивних сил, техніко-економічних та виробничих відносин.

Інфляція - процес переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду переважної більшості населення, поглиблення соціальної диференціації.

Інфляція галопуюча - загрозливо стрімке і некероване зростання цін, знецінення грошей, розлад економічних зв'язків, стагнація виробництва, масове зубожіння населення.

Інфляція повзуча - інфляція, що проявляється у плавному зростанні цін, але не більше 5% щорічно.

Інфраструктура ринку - система державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ), технічних засобів, які забезпечують рух товарів і послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили; обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують їх ефективну взаємодію.

Інфраструктура соціальна - сфера нематеріального виробництва, де створюються нематеріальні форми багатства.

Іпотечна позика (кредит) - позика, отримана позичальником під заставу нерухомого майна. У разі порушення позичальником умов кредитного договору (простроченні позики) кредитор має право продати заставу з метою повернення позики (з відсотком) і витрат з реалізації прибутку.

К

Капітал - чинник суспільного виробництва, який використовується в господарському обігові з метою отримання прибутку.

Капітал підприємства - засоби виробництва, інше майно та цінності, які обслуговують відтворення підприємства (просте і розширене).

Капітальний дохід - різниця між скоригованою балансовою вартістю основного капіталу згідно з коефіцієнтом індексації та балансовою вартістю такого основного капіталу до індексації.

Капітальні вкладення - витрати на створення нових, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення діючого основного капіталу.

Квота - частка в суспільному виробництві або збуті, яка встановлюється у межах різних угод для кожного учасника; кількісний показник, що характеризує значення експорту або імпорту для національної економіки.

Кінцевий суспільний продукт - ринкова вартість готової до споживання продукції (предметів споживання і засобів праці).

Кліринг - система внутрішніх та міжнародних безготівкових розрахунків за поставлені товари й надані послуги та інші операції, які базуються на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань.

Кліринг банківський!- зумовлює розрахунки між банками лише в обсязі різниці між сумами платежів та грошових надходжень.

Кліринг валютний - визначає порядок безготівкових міжнародних розрахунків за зовнішньоторговельні та інші економічні зв'язки між державами клірингової системи. Реалізується шляхом відкриття емісійними банками країн-учасниць спеціальних рахунків. Якщо у кліринговій системі беруть участь країни з неконвертованими валютами, то сальдо заборгованості оформляється як кредит і погашається наступними товарними поставками. У разі клірингу з конвертованим сальдо заборгованість погашається за домовленістю вільноконвертованою валютою або товарами.

Коефіцієнт еластичності - відношення відсоткової зміни обсягу попиту (кількості проданої продукції") до відсоткової зміни ринкової ціни на цю продукцію. Коефіцієнт еластичності може бути: еластичним (якщо він більший за одиницю), нееластичним (якщо він менший за одиницю), або так званої одиничної еластичності (коли він дорівнює одиниці).

Коефіцієнт зношенності основного капіталу - показник стану засобів праці на певний час. Показник обчислюють діленням суми зношенності основного капіталу на повну його балансову вартість.

Коефіцієнт оновлення основних фондів - показник відтворення основних фондів, який обчислюють як відношення вартості основних фондів уведених в експлуатацію протягом року, до вартості основних фондів на кінець року.

Комерційний кредит - короткотерміновий кредит, що надається продавцем (виробником) покупцеві у формі відстрочки оплати за продані товари (виконані роботи чи надані послуги). Здебільшого оформляється переказним векселем.

Комерційний розрахунок - метод ведення господарства, що полягає у постійному порівнюванні (у грошовій формі) витрат і результатів діяльності. Метою комерційного розрахунку є отримання максимального прибутку за мінімальних витрат.

Конверсія акцій - об'єднання кількох акцій в одну (або обмін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на іншу), яке здійснюється з метою приведення у відповідність з величиною статутного фонду у разі його номінальної вартості випущених в обіг акцій.

Конвертованість - гарантована здатність національної грошової одиниці обертатися. Конвертованість, з економічного погляду, означає свободу будь-якої юридичної або фізичної особи брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, право вільно купувати, продавати або обмінювати національну валюту на іноземну за існуючим курсом без будь-яких обмежень чи прямого втручання держави.

Конвертованість внутрішня - відсутність обмежень у використанні заробленої валюти, привнесення в народне господарство елементів іноземної конкуренції, переборення замкненості національної економіки, збалансування товарно-грошової маси на внутрішньому ринку і наближення структури внутрішніх цін до світових показників.

Конвертованість зовнішня - здатність національної валюти вільно обертатися в будь-яку іноземну валюту і в широкий асортимент товарів та майна.

Конкуренція - суперництво, економічне змагання між різними суб'єктами підприємницької діяльності за найбільш вигідні умови виробництва та реалізації товарів і послуг, за привласнення максимального прибутку. Вона є головною рушійною силою ринкової економіки, сприяє зниженню індивідуальних витрат виробництва на основі впровадження нової техніки, передової технології та організації праці.

Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети, зокрема реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо.

Контрольний пакет акцій - певна кількість акцій, яка забезпечує більшість голосів на зборах акціонерів і дає право здійснювати фактичний контроль над

акціонерною компанією

Концерн - статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їхні інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Кон'юнктура ринку - визначає у часі та просторі певне співвідношення попиту і пропозиції, що формується під впливом рівня ринкових цін, кількості товарів і послуг, рівня конкуренції, платоспроможності споживачів, стану товарних запасів. Розрізняють три основних стани кон'юнктури ринку: дефіцит товарів і послуг, їх надлишок на ринку, рівновага між попитом і пропозицією.

Кон'юнктурний цикл - часовий період, протягом якого послідовно змінюються всі стадії кон'юнктури внутрішнього ринку. Кон'юнктурний цикл поділяється на чотири стадії: 1) піднесення кон'юнктури; 2) кон'юнктурний бум; 3) послаблення кон'юнктури; 4) кон'юнктурний спад.

К

ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
РОЗДІЛ1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
1.1. Виникнення й розвиток політекономії
1.2. Політекономія як складова частина економічної теорії
1.3. Метод політичної економії
1.4. Категорія і закони політичної економії
1.5. Політична економія та її функції
Питання для самоконтролю
РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru