Політична економія - Федоренко В.Г. - ЛІТЕРАТУРА

Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2002.

Барр Р. Политическая экономия: В 2-х т. / Пер. с франц. - М.: "Международные отношеня", 1994.

Башнянин Г. /., Лазур П. Ю., Медведев В. С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

Беляев О. О., БебелоА. С. Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму. - К.: КНЕУ, 2003. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. - К.: Вища шк., 2003.

Брагинский С. В., Певзнер Я. А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. - М.: Мысль, 1991. Бугулов В. М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч. посібник. - К., 1998. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Расчет согласия. Границы свободы. - М., 1997. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,

2003.

Васильченко В. С. Ринок праці та зайнятість (навчальний посібник). - К., 1996. Валовой Д. В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. - М.: ИНФРА-М, 1997.

Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. - К.: Наук, думка, 1992. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 2001. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічної теорії:

Підручник. - К.: Вища школа, 1995. Глобалізація і безпека розвитку / Кер. авт. кол. О. Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2001. Гош А. П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства: Підручник. - К., 1999.

Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелеологія): Навч. посібник. - К.: Видавничий центр "Академія*', 2005. Доповіді з окремих питань соціального та економічного становища України. - К.:

Держкомстат України, 2006. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічннй аспект) / Наукова монографія. - К.: Світ Знань, 2002. Єщенко П. С, Палкім Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. Економічна активність населення України 2005 / Стат. збірник. Держкомстат

України. - К., 2006.

Економічна енциклопедія: У 3-х т. / За ред. С. В. Мочерного. - К.: Академія, 2000. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. Заблоцький Б. Р Перехідна економіка: Посібник. - К.: Академія, 2004. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. - К.: Виша шк.;

Знання, 1998.

Зазимко А. 3. Політична економія: Структурно-логічний навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005.

Злупко С. М. Історія економічної теорії: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005.

Злупко С. М. Перехідна економіка: Сучасна Україна: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. сангл. - М.: Прогресс, 1978.

Лібанова Є. М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). - К., 1996. Лукинов И. И. Эволюция экономических систем. - М.: Экономика, 2002. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т.:

Пер. с англ. 11-го изд. Т. 1,2.- М., Республика, 1992. Маркс К. Капитал. - М.: Политиздат. Т. 1-3,1983.

Маршавін Ю. М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості:

Навч.-метод, посібник. - К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 1998. Маршалл А. Принципы политической экономии. - М.: Прогресе, Т. 1-2, 1983. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти:

У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кіліевіч, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської.

- К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. Мочерний С. В Економічна теорія: Посібник. - К.: Академія, 2003. Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Академія,

2004.

Небава М. І. Теорія макроекономіки: Навч. посібник. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2005.

Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Стат. ежегодник. - М.: Финансы и статистика, 1990.

Національна тристороння конференція з політики зайнятості в Україні. Київ, 14-15 жовтня 1997 р. -К., 1997. Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. - СПб, 1999. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. редактор

Г. Н. Климко. - 5-те вид. випр. - К.: Знання-Прес, 2004. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. - К.: Вища школа,

2001.

Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. / За ред. Ю. В. Ніколенка. - К.: Либідь, 1998.

Основи економічної теорії: Підручник / За ред. О. О. Мамалуя. - К.: Юрінком Інтер. 2003.

Основи економічної теорії: Підручник / За наук. ред. В. Г. Фелоренка. - К/ Алерта 2005.

Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. посібник. / За науковою ред.

В. Г. Федоренка. - К.: Алерта, 2004. Пезенти В. Очерки политической экономии капитализма: В 2-х томах. Пер. С итальянского. - М.: Прогресс, 1976. Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.

За ред. В. М. Гей ця. - К.: Вища школа, 2003. Петти В., Смит А., Рикардо Д. и др. Классика экономической мысли: Соч. - М.:

ЭКСМО-Пресс. 2000. Політична економія: Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Беляев та ін.: За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001. Політична економія: Навч. посібник / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.: За заг. ред. Г. А. Оганяна. - К.: МАУП, 2003. Політична економія: Навч. посібник / За заг. ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова.

- К.: Академ видав, 2004. Політична економія: Навч. посібник / За заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Г. 1. Башнянина і доц. Є. С. Шевчука. - 3-тє вид. - Львів: "Магнолія плюс", 2005. Політекономія: Підручник / За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. - К.: ЦУЛ, 2003. Политэкономия: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. - М.: Бизнес-школа: Интер-Синтез, 1999.

Послання Президента до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році". - К., Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2001. Рибалкін В. О., Лазня I. В. Теорія власності. - К.: Логос, 2000. Рикардо Д. Начала политической экономии / Классика экономической мысли. -

ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. Ринок праці України у 2005 році*. Аналіт.-статистичний збірник / Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. - К., 2006. Рынок труда: Учебник / Под ред. проф. В. С. Буланова и проф. Н. А. Волгина. - М.: Экзамен, 2000.

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / За ред. Б. Є. Кваснюка.

- К.: Ін-т екон. прогнозування; X.: Форт, 2003. Руженський М. М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві: Монографія. - К.: ІПК ДСЗУ, 2005. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики: Учебн. пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ, 2000.

Сэм Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ф. Бастиа. - М.: Дело, 2000. Соколенке С. И. Глобальные рынки XXI столетия: Перспективы України. - К.: Логос, 1998.

Соціальна ринкова економіка: орієнтири для України / Р. Клал гам. М. Ломанн,

О. Олійник та ін.; За ред. Р. Клапгама. - 2-ге вид., - К.; РАДА-лтд, 2006. Старостенко Г. Г. Політична економія: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Статистичний щорічник України за 2003 рік. - К.: Консультант, 2004.

Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К.: Консультант, 2005.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. - К.: КНЕУ, 2001.

Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г. П. Журавлевой, Н. Н. Мильчевой. - М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1997.

Тугаи-Барановский М. И. Основы политической экономии. - М.: РОССПЭН, 1998.

Туган'Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. - К.: Наук, думка, 1994.

Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку: Матеріали наук. конф. - К.: НТТУ "КПГ, 2001. Усов В. В. Деньги, денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. - М.:

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки: Монографія / За ред. д-ра екон. наук а. 1. Даниленка. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. Навч. посіб. - К.:

Знання, 2000.

Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело ЛТД, 1999.

Хаєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії: В 3-х томах. Пер з англ. - К.: Сфера,

1999-2000.

Харрис Л. Денежная теория. - М.: Прогресе, 1990.

Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. - М.: Новости, 1991.

ХиксДж. Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1993.

Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. - К.: Логос, 2003.

Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. з англ. -К.: Основи, 1997.

Шумпетер И. А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры - М/ Прогресс, 1982.

Шумпетер И. А. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Экономика, 1995. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель: Пер. со швед. - М.: Экономика, 1991.

Экономика: учебник для вузов / И. В. Липсиц. - М.: Омега. - Л., 2006. Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, акад. Г. П. Журавлевой. - 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2005. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л. И. Абалкина. - М.: Экономика, 1999. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. -М., 1999.

ВСТУП
РОЗДІЛ1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
1.1. Виникнення й розвиток політекономії
1.2. Політекономія як складова частина економічної теорії
1.3. Метод політичної економії
1.4. Категорія і закони політичної економії
1.5. Політична економія та її функції
Питання для самоконтролю
РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ
2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru