Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - 1.3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

В юридичній практиці, особливо під час розслідування та судового розгляду кримінальних справ про розкрадання та привласнення власності, посадових і господарських злочинів, економічних злочинів, юрист часто має справу з різними питаннями бухгалтерського обліку, економіки, технології тощо, які дуже складні для розуміння у зв'язку з їх заплутаністю.

Разом з тим практика показує, що злочинні дії тягнуть за собою виникнення слідів злочинної діяльності в документах бухгалтерського обліку, планових і нормативних документах. Відтак вони стають предметом наукового зацікавлення і вивчення з метою не тільки знешкодження й розкриття злочинів, а й запобігання їх. Ось чому дуже важливим і ефективним складником професійної компетенції юриста у площині успішного вирішення таких питань є знання основ бухгалтерського обліку та економічного аналізу, використання можливостей документального аналізу, вміння правильно і вчасно призначати документальні ревізії, судово-економічні експертизи, аналізувати результати інвентаризацій, ревізій, експертиз та використовувати економічну інформацію. Усі ці та інші питання розглядає і вивчає спеціальна дисципліна - судова бухгалтерія [13, с. 12].

Для прикладу розглянемо обсяг знань, необхідних для:

1) оперуповноваженого ВДСБЕЗ, ревізора, аудитора - вони повинні знати нормативи ліцензування діяльності підприємств, володіти основами бухгалтерського обліку, судової бухгалтерії, судово-бухгалтерської експертизи, прийомами здійснення контрольної закупки, контрольного обміру чи запуску сировини, особливостями проведення інвентаризацій на підприємствах різних галузей; вміти розраховувати природний збиток, норми списання та особливості технологічних процесів, види і характеристики товарів; вміти оцінити стан оперативної обстановки на об'єктах, організації і проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів тощо;

2) юриста підприємства - він повинен враховувати бухгалтерські питання під час оформлення претензій, позовних документів, стягнення дебіторської заборгованості, обгрунтування кредиторської заборгованості, складання угод та договорів оренди, при підготовці матеріалів для господарських судів та для участі в інвентаризаціях і ревізіях;

3) слідчого, судді, адвоката, прокурора - вони мають володіти знаннями про характер злочинної діяльності у відповідних галузях господарства для встановлення механізму та технологічного процесу слідоутворення у обліковій, нормативній, плановій, технологічній інформації; знати й розуміти можливості використання фахових економічних, бухгалтерських та інших знань у кримінальному та цивільному процесах.

Вивчаючи курс "Судова бухгалтерія", курсанти та студенти, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", отримують знання та навики, що максимально наближають їх до потреб конкретної юридичної практики.

Об'єктами судової бухгалтерії є матеріальні носії інформації економічного характеру: первинні документи, бухгалтерські дані та звіти, планові та аналітичні документи, в яких відображаються як позитивні, так і негативні зміни економіки, бухгалтерського обліку та контролю, аналізу господарської діяльності [13, с.14].

Застосовуючи методи судової бухгалтерії, співробітники органів внутрішніх справ, контролюючих органів можуть вчасно виявляти зміни у господарських процесах, з'ясовувати та усувати причини й умови, що сприяють скоєнню господарських злочинів, розробляти галузеві методики розслідування розкрадань, узагальнювати практику і робити науково-обґрунтовані висновки.

У пропонованому посібнику, розрахованому переважно на курсантів, студентів вищих навчальних закладів, викладено основи економічно-правових знань з теорії практики бухгалтерського обліку. На важливості глибокого і повного оволодіння такими знаннями, на вмінні правильного і точного їх використання у практичній діяльності працівника правоохоронних органів для захисту державного, колективного та приватного майна від злочинних посягань уже наголошувалося вище. Щоб допомогти майбутньому правоохоронцю не тільки здобути базові знання, а й оволодіти необхідними практичними навичками, у посібнику акцентується увага на особливостях аналізу бухгалтерських документів, організації документальних ревізій та аудиту, практичних судово-економічних(бухгалтерських) експертиз та інших заходів, пов'язаних із попередженням та виявленням злочинів.

Судова бухгалтерія тісно пов'язана з оперативно-розшуковою діяльністю. Значна частина розслідувань у сфері економічної злочинності грунтується на оперативній інформації, яка дає напрямок для пошукової роботи оперативним працівникам і ревізорам.

Криміналістичні методи дослідження часто допомагають працівникам контролюючих та правоохоронних органів визначити ступінь доброякісності бухгалтерських документів та зробити правильну оцінку зафіксованих ними господарських операцій.

Особливо важливі знання в області судової бухгалтерії для працівників правоохоронних органів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Головним завданням трансформації національної системи бухгалтерського обліку є приведення її у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Перехід до застосування міжнародних стандартів фінансової звітності виконується в рамках реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію у світовий економічний простір, яка визначає адаптацію законодавства України до законодавства розвинутих країн. Це дуже важливо в умовах глобалізації економічної злочинності та розгалуженості її міжнародних зв'язків.

Мета судової бухгалтерії - розробка та адаптація методики застосування економічних і бухгалтерських знань у праві, забезпечення правильного та вмілого призначення та проведення документальних ревізій, судово-економічних (бухгалтерських) експертиз, аудиторських перевірок, обґрунтування науковості та ефективності рекомендацій, з допомогою яких можна вирішити спеціальні питання, що виникають в юридичній діяльності, а також прививати юристам навики ефективного використання та аналізу різних джерел інформації економічного характеру.

Таким чином, судова бухгалтерія як наука призвана вирішувати питання допомоги правосуддю в розслідуванні та розкритті економічних злочинів, вивчати нові способи скоєння економічних злочинів на сучасному етапі розвитку України, у період становлення ринкової економіки і правової держави.

Розділ 2. Загальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності суб'єктів господарювання
2.1. Поняття господарського обліку та його види
2.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку
2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці
2.4. Бухгалтерські рахунки: поняття та види
Розділ 3. Форми і етапи облікової роботи господарських операцій. методи дослідження бухгалтерських документів
3.1. Класифікація облікових документів та методи їх дослідження
3.2. Форми і етапи облікової роботи
3.3. Методи дослідження бухгалтерських (обліково-розрахункових) документів
3.4. Використання даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку в юридичній практиці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru