Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - 5.3. Документальне оформлення проведеної документальної ревізії

Результати ревізії (перевірки) викладаються в акті (довідці) на підставі перевірених даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів документів (у тому числі вилучених в установленому порядку іншими органами державного фінансового контролю або правоохоронними органами) організації, яка ревізується; даних про результати проведених зустрічних перевірок; наслідків інвентаризацій, контрольних обмірів, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції; даних перевірки якості продукції, дотримання технічних умов та технологічних режимів виробництва, відповідності продукції діючим стандартам, цінам і тарифам, а також інших даних.

Поряд з іншими матеріалами акт ревізії буде оцінюватися у процесі досудового і судового слідства. У процесі розслідування матеріали ревізії широко використовуються при встановленні суми збитку, заподіяного злочином; способів приховання нестач і розкрадання у документах і записах обліку; при уточненні кола осіб, що брали участь у злочині.

Акт документальної ревізії складається в 2- 3 примірниках, при цьому один примірник прямує у вищестоящу організацію, другий залишається в організації, що ревізується, а третій за необхідності передається безпосередньо до правоохоронних органів. Якщо за матеріалами акту ревізії вирішується питання про порушення кримінальної справи, то слідчому необхідно заздалегідь оцінити його з позицій правильності оформлення, повноти дослідження і переконливості висновків. При цьому основну увагу слідчий звертає на такі обставини:

o чи всі обліково-бухгалтерські документи та інші матеріали досліджував ревізор;

o чи притягувалися до ревізії зацікавлені посадові особи;

o чи є підписи цих осіб в акті і чи додаються їх письмові пояснення по суті виявлених ревізором порушень;

o чи підписаний акт ревізії іншими посадовими особами підприємства;

o чи є висновок ревізора по поясненням винних осіб (запереченням);

o чи затверджений акт документальної ревізії керівником ревізує-мої організації.

Якщо посадові особи ревізуємого підприємства відмовляються підписати акт документальної ревізії, ревізор в кінці акта виконує запис про їх ознайомлення з актом та відмову від підпису або одержання акту.

Акт документальної ревізії складається із трьох частин: вступної, резолютивної, заключної.

У вступній частині акта відображається найменування, місцезнаходження підприємства, яке ревізується; дату і підстави проведення ревізії; дані про ревізорів (ревізора); короткі обставини справи, які спонукали проведення ревізії; ревізуємі документи; питання (завдання), які поставлені перед ревізією; перевіряємий період та строки проведення ревізії; інформація про засновників; основна мета та види діяльності; хто в перевіряємому періоді мав право першого підпису та хто був головним бухгалтером; ким та коли проводилася попередня документальна ревізія; дані про повноту перевірки окремих господарських операцій та ін.

Резолютивна частина складається за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, який призначив ревізію. Розділи акта містять систематизований виклад недоліків відповідно до послідовності перевірки господарських операцій. В цій частині викладається процес перевірки документів; результати зустрічних перевірок, фактичного контролю; наводяться пояснення матеріально відповідальних та посадових осіб.

Заключна частина - це висновки ревізорів (ревізора). Ревізор дає відповіді на поставлені питання (завдання). В акті ревізії повинна бути об'єктивність, лаконічність, доступність та системність.

В акті ревізії не повинні включатися висновки, факти, які не підтверджуються документами або результатами перевірки, дані із матеріалів правоохоронних органів та посилань на показання, які надані слідчим.

В акті ревізії не повинна даватися правова та морально-етична оцінка дій посадових і матеріально відповідальних осіб, кваліфікація їх вчинків.

В акті ревізії відображаються як недоліки, так і позитивні факти, вказуються матеріально відповідальні та посадові особи, що несуть відповідальність за встановлені порушення тощо.

У тих випадках, коли встановлені порушення можуть бути не відображені або по них необхідно негайно прийняти заходи щодо їх ліквідації або залучення посадових та матеріально відповідальних осіб до відповідальності, в період проведення ревізії складається окремий (проміжний) акт і від вказаних осіб беруться письмові пояснення. Проміжний акт підписується так само, як і акт документальної ревізії. Факти, що відображені у проміжному акті, включаються до акту ревізії.

Акт документальної ревізії підписується ревізором, головним бухгалтером та керівником ревізуємого підприємства.

При проведенні ревізії комісією акт підписується всіма ревізорами. Якщо хто-небудь із членів комісії не згоден з висновками акта, то він має право скласти свій акт ревізії, в якому відобразити свої висновки за результатами проведеної ревізії.

Ревізор несе дисциплінарну відповідальність за повноту та якість ревізії і інвентаризації, проведення їх в строк, правильність та об'єктивність викладених в актах ревізії фактів та достовірність висновків ревізії.

Ревізор несе кримінальну відповідальність за ухилення від проведення ревізії та інвентаризації фактів крадіжок державного майна, порушень кошторисно-фінансової дисципліни та інших порушень в роботі ревізуємої організації.

Акт документальної ревізії складається в 2- 3 примірниках, при цьому один примірник прямує у вищестоящу організацію, другий залишається в організації, що ревізується, а третій за необхідності передається безпосередньо до правоохоронних органів. Якщо за матеріалами акту ревізії вирішується питання про порушення кримінальної справи, то слідчому необхідно заздалегідь оцінити його з позицій правильності оформлення, повноти дослідження і переконливості висновків. При цьому основну увагу слідчий звертає на такі обставини:

o чи всі обліково-бухгалтерські документи та інші матеріали досліджував ревізор;

o чи притягувалися до ревізії зацікавлені посадові особи;

o чи є підписи цих осіб в акті і чи додаються їх письмові пояснення по суті виявлених ревізором порушень;

o чи підписаний акт ревізії іншими посадовими особами підприємства;

o чи є висновок ревізора по поясненням винних осіб (запереченням);

o чи затверджений акт документальної ревізії керівником ревізує-мої організації.

Якщо посадові особи ревізуємого підприємства відмовляються підписати акт документальної ревізії, ревізор в кінці акта виконує запис про їх ознайомлення з актом та відмову від підпису або одержання акту.

Оперуповноважений, слідчий мають право допитати ревізора. Наприклад, спеціаліст-ревізор не вказав в акті документальної ревізії місце встановленої нестачі товарно-матеріальних цінностей на складі, не провів розрахунок природного убутку.

У зв'язку з цим слідчий повинен допитати ревізора про те, які правила оформлення документів на складі не були виконані та в чому це виражається. Показання спеціаліста-ревізора фіксуються у протоколі допиту свідка.

При необхідності призначається додаткова або повторна ревізія.

Оперативні працівники, слідчі повинні призначати виконання додаткової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ревізору-бухгалтеру, який проводив первинну ревізію, а повторну - іншому ревізору-бухгалтеру.

При призначенні повторної документальної ревізії належить обов'язково включити питання щодо правильності висновків первинної ревізії.

Висновки ревізії служать орієнтиром для слідчого в його роботі по встановленню будь-яких фактів, які мають відношення до справи.

Слідчий може доповнити матеріали документальної ревізії шляхом допиту ревізора в якості свідка. Допит можна проводити тоді, коли є заперечення до акту документальної ревізії, які не можуть бути перевірені по документах, але про які знає ревізор.

Всі документи, які використовувались під час проведення документальної ревізії, зберігаються до кінця судового розгляду по справі.

5.4. Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органів
Розділ 6. Участь спеціаліста-бухгалтера у кримінальному процесі
6.1. Непроцесуальні форми використання спеціальних бухгалтерських знань (на стадії порушення кримінальної справи)
6.2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення
6.3. Участь спеціаліста-бухгалтера у провадженні окремих слідчих дій
Розділ 7. Аудит і документальна перевірка
7.1. Аудит як форма недержавного фінансового контролю
7.2. Податковий контроль в Україні. Організація і проведення документальних перевірок
Розділ 8. Економічний аналіз та криміналістично-правовий аналіз показників, які характеризують діяльність суб'єктів господарюння
8.1. Поняття та зміст економічного аналізу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru