Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - 6.2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення

Поряд з документальною ревізією поширеною на практиці непроцесуальною формою використання спеціальних бухгалтерських знань є консультації спеціаліста-бухгалтера, які він надає працівникам правоохоронних органів. Консультація - це надання спеціальної інформації, порад, які мають значення для прийняття тактичних або процесуальних рішень.

Оскільки при розслідуванні економічних злочинів дослідженню підлягають найрізноманітніші фінансово-господарські операції без такої допомоги прийняття правильних рішень з боку оперативних працівників і слідчих неможливе. Подібне використання спеціальних знань можливе як до порушення кримінальної справи, так і після прийняття цього процесуального рішення. Основною особливістю даної форми є те, що вона не базується на будь-яких дослідженнях - для цього використовується вже накопичені спеціалістом-бухгалтером знання і досвід.

Використання консультативної допомоги спеціаліста-бухгалтера (непроцесуальна форма) визначає одержання необхідних свідчень від визначеної особи відносно відомих йому специфічних питань, які цікавлять правоохоронні органи.

Дуже важливо використовувати допомогу спеціаліста-бухгалтера у визначеній формі під час попередньої перевірки заяв та повідомлень, одержаних від громадян, організацій, про факти скоєних економічних злочинів.

Наприклад, спеціаліст-бухгалтер має змогу пояснювати оперативному працівнику відділу боротьби з економічною злочинністю, слідчому порядок та правила відкриття рахунків, проведення безготівкових розрахунків, вказати на порушення, які були допущені під час відображення операцій на рахунках тощо.

Спеціаліст-бухгалтер має змогу надати консультацію робітникам правоохоронних органів по питаннях ведення бухгалтерського обліку виробництва, збереження та реалізації продукції.

Спеціаліст-бухгалтер має змогу також дати пораду щодо використання комплексу спеціальних прийомів та методів, необхідних під час визначення ознак економічних злочинів. Оперативним працівникам, слідчим та суду час від часу необхідно одержати відповіді на питання довідкового характеру, які не вимагають проведення спеціальних досліджень.

Як правило, це питання такого типу: який порядок проведення інвентаризації; як повинні розподілятися обов'язки між матеріально відповідальними особами; чи є можливість зарахувати пересортуванням суму нестачі; який порядок списання грошових коштів, які підлягають вирахуванню з винуватої особи у покриття нестачі, яка виникда у матеріально відповідальної особи; різні питання щодо ведення бухгалтерського обліку, відображення в бухгалтерських документах господарських операцій тощо.

Консультативна допомога надається в усній або письмовій формі.

Письмова консультація може надаватися як фізичними, так і юридичними особами (експертними закладами, профільними науково-дослідними інститутами, вищими учбовими закладами та іншими установами і закладами) за письмовим поданням органу дізнання або слідчого. За своєю суттю консультація є думкою фахівця, яка має тільки орієнтовне значення в кримінальній справі. Навіть якщо вона викладена письмово, то вона не може розглядатися як документ - джерело доказів, оскільки не утримує процесуальних гарантій достовірності викладених відомостей. Консультація, як зазначалося, може слугувати тільки підставою для прийняття тих чи інших тактичних або процесуальних рішень. Але відповідальність за це рішення повністю несе та посадова особа, яка прийняла його.

Аналіз накопиченого досвіду використання консультаційної допомоги правоохоронним органам з боку спеціалістів - бухгалтерів дозволяє виділити два її різновиди в залежності від стадії надання такої допомоги:

♦ консультації спеціаліста-бухгалтера в стадії порушення кримінальної справи;

♦ консультації спеціаліста-бухгалтера під час провадження досу-дового слідства.

Консультація спеціаліста-бухгалтера в стадії порушення кримінальної справи використовується працівником правоохоронного органу, зокрема слідчим, для усвідомлення окремих положень матеріалів ревізій та інших методів контролю за фінансово-господарською діяльністю, які містять підстави для порушення кримінальної справи про економічний злочин. Особливу складність для слідчого утворюють чисельні документи, які можуть містити ознаки того чи іншого економічного злочину. Таку консультацію слідчий може отримати як у ревізора, так й у іншого спеціаліста-бухгалтера.

При цьому консультація може полягати у:

♦ повідомленні про прийоми і методи, використані при проведенні документальної ревізії (перевірки), роз'яснення їх сутності;

♦ роз'яснення сутності облікової політики, яка сформована на об'єкті перевірки, і відповідальності за неї конкретних службових осіб;

♦ роз'яснення окремих обставин, які були виявлені в процесі проведення ревізії;

♦ повідомленні про те, в яких документах знайшли відображення (чи могли) ті чи інші фінансово-господарські операції і де ці документи знаходяться чи можуть знаходитися;

♦ повідомленні про умови проведення ревізії, поведінку окремих службових та матеріально-відповідальних осіб та інші обставини.

Крім роз'яснення окремих положень наданих матеріалів, консультація спеціаліста-бухгалтера має на меті й одержання додаткової орієнтовної інформації про:

1) загальні правила ведення бухгалтерського обліку, банківських операцій, їх комп'ютерного забезпечення та вимоги відповідних відомчих нормативних актів;

2) порядок ведення бухгалтерського обліку та інших операцій на даному підприємстві (організації);

3) функціональні обов'язки посадових осіб і службовців даної комерційної структури;

4) недоліки в організації діяльності підприємства, що сприяють розкраданню, вчиненню інших економічних злочинів.

Одержані у такий спосіб відомості від спеціаліста-бухгалтера, звичайно не мають доказової сили. Однак вони допомагають слідчому не тільки оцінити первинний матеріал про злочин з точки зору його достатності для порушення кримінальної справи, але й прийняти обґрунтовані процесуальні і організаційні рішення щодо проведення слідчих дій.

Консультації спеціаліста-бухгалтера під час провадження до-судового слідства використовуються слідчим, зокрема, при підготовці слідчим призначення ревізії у кримінальній справі. Необхідність консультації обумовлена тим, що слідчий не завжди має можливість правильно визначити завдання документальної ревізії. Якщо слідчий не має у своєму розпорядженні матеріалів, що вказують на конкретний спосіб здійснення злочину, йому не знайомі специфіка виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства чи організації, він не знає документацію, що відображає рух матеріальних цінностей і грошових коштів, то без допомоги фахівця йому не обійтися. Допомога з боку фахівця-бухгалтера дає можливість, з одного боку, чітко і конкретно сформувати завдання, що вже саме по собі обумовлює певну методику перевірки ревізором, з іншого боку, у ряді випадків, вказати на спосіб перевірки.

Завдання ревізорові повинне бути ясним, що виключає можливість його невірного тлумачення.

Аналіз матеріалів практики переконує, що найбільш розповсюдженими недоліками при формуванні завдань ревізорові є наступні.

По-перше, - у результативній частині постанови про організацію ревізії в ряді випадків містяться неконкретні вимоги зробити "усебічну документальну ревізію" чи "глибоку документальну ревізію".

По-друге, - у вимозі формулюються завдання, але вони не конкретні, не націлюють ревізора на дослідження руху визначених товарно-матеріальних цінностей чи коштів, тим більше - на застосування конкретних методів ревізії.

По-третє, - при наявності у вимозі конкретних, чітких завдань, немає вказівки на профіль спеціалізації ревізорів, що повинні виконати ці завдання. Відсутність такої вказівки утруднює чи унеможливлює перевірку компетенції ревізора.

По-четверте, - завдання неповно охоплює коло обставин, що підлягають з'ясуванню шляхом ревізії. Надалі цей недолік заповнюється постановкою додаткових завдань перед ревізором, але це може несприятливо відбитися на термінах розслідування.

По-п'яте, - завдання необгрунтовано поширюється за рахунок розширення кола посадових осіб чи періодів перевірки.

По-шосте, - перед ревізорами не ставляться завдання про виявлення обставин, що сприяють здійсненню злочинів.

Ці недоліки обмежують можливості ревізії при використанні її в кримінальному процесі як засобу доказування по економічних злочинах., а тому обумовлюють необхідність попередньої консультації. Крім того слід зазначити, що завдання повинне містити вказівку про строк надання акту ревізії.

Якщо обсяг майбутньої ревізії великий і терміни проведення такої ревізії можуть створити загрозу для затягування термінів розслідування, слідчий свідомо, при формулюванні постанови, вимагає необхідну кількість ревізорів, щоб уникнути цього. У визначенні термінів проведення ревізії може бути використана консультація спеціаліста-бухгалтера.

Консультаційна форма допомоги спеціаліста використовується і під час підготовки і під час проведення процесуальних дій слідчого, зокрема, виїмки документів, допитів, призначення експертиз та інших.

6.3. Участь спеціаліста-бухгалтера у провадженні окремих слідчих дій
Розділ 7. Аудит і документальна перевірка
7.1. Аудит як форма недержавного фінансового контролю
7.2. Податковий контроль в Україні. Організація і проведення документальних перевірок
Розділ 8. Економічний аналіз та криміналістично-правовий аналіз показників, які характеризують діяльність суб'єктів господарюння
8.1. Поняття та зміст економічного аналізу
8.2. Прийоми економічного аналізу
8.3. Методи та прийоми економічного аналізу, що використовуються з метою виявлення злочинів
8.4. Економічний аналіз та криміналістично-правова оцінка фінансової звітності суб'єктів господарювання
Розділ 9. Організація, призначення, проведення судово-бухгалтерської експертизи та оцінка її результатів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru